Qhia Tawm Tus Tswv Lub Tshwjchim – 31/3/2023

659

 

 

Khiavdim 34:29-35

Nqe cim:

Thaum Mauxes nqis saum Roob Xinais los, nws nqa ob daim txiag zeb uas sau Kaum Nqe Kevcai ntawm nws ob txhais tes, nws lub ntsejmuag ci ntsa iab rau qhov nws nrog tus Tswv tham, tiamsis nws tsis paub hais tias, nws lub ntsejmuag ci li ntawd. ” (Khiavdim 34:29).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Yam dabtsi tshwmsim thaum Mauxes nqa ob daim txiag zeb saum Roob Xinais los?

–  Cov pejxeem ua li cas thaum pom qhov ntawd?

–  Vim li cas Mauxes muab ntaub npog nws lub ntsejmuag? (II Kauleethaus 3:13)?

–  Puas muaj kev hloov thaum tus ntseeg Yexus niaj hnub nrog Vajtswv sib txuas lus?

Mauxes lub ntsejmuag ci ntsa iab tom qab uas nws nrog tus Tswv nyob tau plaub caug hnub plaub caug hmo saum Roob Xinais zaum ob. Lub tshwjchim ci ntsa iab qhia tawm ntawm Mauxes lub ntsejmuag, cov pejxeem xav txog tus Tswv lub tshwjchim nrog Mauxes nyob zoo ib yam li uas Nws twb hais rau lawv saum Roob Xinais (Khiavdim 20:18-19). Lawv zeem paub Vajtswv nrog nraim lawv nyob (Khiavdim 29:45). Aloos thiab cov pejxeem ntshai tsis kam los ze Mauxes. Tos mus txog thaum Mauxes hu, Aloos thiab cov txwjlaug mam li kam mus ze, ces cov pejxeem kuj los ze thiab mloog Mauxes qhia tej lus uas tus Tswv qhia rau nws saum Roob Xinais.

Tom qab uas nrog cov pejxeem sib tham tas, Mauxes muab ntaub npog nws lub ntsejmuag, Mauxes tsuas qhib daim ntawb thaum nws mus ntsib Vajtswv xwb. Vajtswv Txojlus tsis qhia paub yog vim li cas, tiamsis Timthawj Paulus qhia paub npog daim ntaub kom cov pejxeem tsis txhob ntsia pom Mauxes lub ntsejmuag meej, thiab lawv ua kom tsis pom lub tshwjchim ploj zuj zus mus ntawm nws lub ntsejmuag (II Kauleethaus 3:13). Timthawj Paulus xav hais txog tiam kevcai, lub tshwjchim tsuas qhia tshwm ib vuag, cov pejxeem lub siab tseem tawv. Txog thaum Tswv Yexus los hauv ntiajteb ua txojkev cawm dim, Nws twb tshem daim ntaub npog ntawd. Leejtwg ntseeg Yexus ces Vaj Ntsujplig los nyob hauv lub neej mus ibtxhis, muaj kev ywjpheej thiab tshwjchim cia ntsa iab mus li tsis ploj (II Kauleethaus 3:7-18)

Sawv ntawm Vajtswv tus uas dawbhuv, tsis muaj leejtwg mus tau ze Nws. Tsuas yog thaum Tswv Yexus tus uas yog Vajtswv los yug ua neeg, nrhiav thiab cawm peb, pub rau peb txoj koob hmoov tau mus ze tus Tswv ntawm kev thov Vajtswv, nyeem thiab kawm Vajtswv Txojlus, tus Tswv qhov pom kev thiab dawbhuv qhia tawm hauv peb. Peb lub ntsejmuag yuav tsis ci ntsa iab zoo li Mauxes lub, tiamsis luag ntxhi, kaj siab thiab zoo siab yuav qhia tawm. Lwm tus yuav pom Vajtswv lub tshwjchim dhau los ntawm peb kev ua neej. Vaj Ntsujplig cov cim yuav qhia tawm los ntawm lub suab luag, tej lus hais thiab tej haujlwm Nws cov menyuam ua.

Thov Vajtswv,

Vajtswv Vaj Peb Leeg! Koj tau los nrhiav thiab cawm ib tug neeg txhaum tsimnyog tuag li nyuam yaus. Thov Vaj Ntsujplig pub lub zog rau nyuam yaus, kom ua tau lub neej haum tus Tswv siab thiab qhia tawm tus Tswv rau lwm tus. Amees.

Peb txiav txim siab siv lub sijhawm pestsawg nrog tus Tswv nyob kom Nws lub tshwjchim qhia tawm hauv peb lub neej?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Yaunas 1:1-2:10

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcGiao Ước – 30/3/2023
Bài tiếp theoMtrang Klei Guh Kơang Aê Diê – 31/3/2023