Mtrang Klei Guh Kơang Aê Diê – 31/3/2023

1906

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Kbiă 34:29‑35

Êlan kliăng: “Tơdah Y‑Môis trŭn mơ̆ng čư̆ Sinai djă dua pŏk mdhă klei bi mguôp hlăm kngan ñu, Y‑Môis amâo thâo ôh kơ klĭt ƀô̆ mta ñu mtrang mngač kyuadah ñu blŭ hrăm leh hŏng Yêhôwa” (Klei Kbiă 34:29)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei mâo tơdah Y‑Môis djă dua pŏk klei bhiăn trŭn ti čư̆ Sinai? Si phung ƀuôn sang ngă leh ƀuh klei anăn? Ya ngă Y‑Môis mă čhiăm guôm ƀô̆ mta ñu (II Kôrantô 3:13)? Ya klei bi mlih tơdah phung đăo kơ Krist khăng blŭ hrăm hŏng Aê Diê?

Bô̆ mta Y‑Môis mtrang mngač leh ñu wĭt dôk hŏng Yêhôwa Aê Diê hlăm pă pluh hruê mlan ti čư̆ Sinai tal dua. Hŏng klei mngač bi êdah hlăm klĭt ƀô̆ mta Y‑Môis, phung ƀuôn sang thâo klei guh kơang Aê Diê dôk hŏng ñu msĕ si Ñu tuôm lač leh hŏng digơ̆ ti čŏng čư̆ Sinai (Klei Kbiă 20:18‑19). Diñu thâo Aê Diê dôk ti krah diñu, bi doh sang čhiăm leh anăn diñu pô (Klei Kbiă 29:45).

Wăt Y‑Arôn hŏng phung ƀuôn sang ñu huĭ hyưt amâo jhŏng nao giăm Y‑Môis. Dôk guôn leh Y‑Môis iêô, Y‑Arôn leh anăn phung khua mduôn jhŏng nao giăm, leh anăn jih phung ƀuôn sang ăt nao giăm leh anăn hmư̆ ñu lŏ hưn klei Aê Diê lač hŏng ñu ti čư̆ Sinai.

Leh blŭ hrăm hŏng phung ƀuôn sang, Y‑Môis mă čhiăm guôm ƀô̆ mta pô, ñu knŏng pŏk čhiăm tơdah ñu blŭ hrăm hŏng Aê Diê đuč. Tinei Klei Aê Diê Blŭ amâo lač ôh ya ngă, ƀiădah Khua ƀĭng kna Y‑Pôl brei thâo, ti gŭ čhiăm, phung ƀuôn sang amâo dưi ƀuh ôh ƀô̆ mta Y‑Môis, leh anăn diñu ăt kăn dưi thâo ƀuh klei mngač hlăm ƀô̆ mta Y‑Môis, leh anăn diñu ăt kăn dưi ƀuh mơh klei mngač hlăm ƀô̆ mta ñu ƀrư̆ luč (II Kôrantô 3:13). Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač ti gŭ klei bhiăn, klei guh kơang anei knŏng bi êdah êjai leh anăn luč, ai tiê mnuih ƀuôn sang ăt adôk khăng. Êla truh kơ Khua Yang Yêsu Pô Bi Mtlaih hriê ti lăn ala jing mnuih čiăng bi tui anak mnuih, Ñu mă leh čhiăm guôm anăn. Hlei pô đăo kơ Khua Yang Yêsu snăn mâo Yang Mngăt Jăk kiă kriê nanao hlăm ai tiê, ba klei êngiê leh anăn klei guh kơang amâo luč ôh kơ klei pô đăo (II Kôrantô 3:7‑18)

Ti anăp Aê Diê doh jăk, amâo mâo hlei pô jhŏng nao giăm Ñu ôh. Knŏng leh Khua Yang Yêsu jing Aê Diê hriê ti lăn ala jing mnuih, duah leh anăn mtlaih drei, brei kơ drei klei pap dưi nao giăm Khua Yang leh anăn dưi jing anak Ñu. Tơdah phung ƀuôn sang Aê Diê pioh lu mmông hŏng Khua Yang hlăm klei wah lač, dlăng leh anăn ksiêm hriăm Klei Aê Diê Blŭ, klei mngač leh anăn klei doh jăk Khua Yang srăng mtrang hlăm phung drei. Ƀô̆ mta drei srăng amâo mâo klei mngač msĕ si Y‑Môis ôh ƀiădah klei mngač, klei êđăp ênang leh anăn klei hơ̆k mơak srăng dưi bi êdah. Phung mkăn srăng ƀuh klei guh kơang Aê Diê mtrang mơ̆ng knuih hdĭp klei đăo drei. Boh mnga Yang Mngăt Jăk bi êdah hlăm kƀông tlao, ală mta, klei blŭ leh anăn bruă ngă phung ƀuôn sang Aê Diê.

Drei pioh dŭm mmông dôk giăm Aê Diê čiăng thâo klei guh kơang Ñu mtrang hlăm klei hdĭp pô?

Wah lač: Bi mni lač jăk kơ Aê Diê duah leh anăn mtlaih kâo jing sa čô mnuih soh năng djiê. Akâo kơ Yang Mngăt Jăk brei klei ktang, brei kơ kâo klei khăp dôk giăm Ih čiăng kâo bi mơak kơ Ih leh anăn mtrang knuih Aê Diê hlăm klei hdĭp kâo.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yôna 1:1‑2:10

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQhia Tawm Tus Tswv Lub Tshwjchim – 31/3/2023
Bài tiếp theoPhản Ánh Vinh Quang Chúa – 31/3/2023