Ntshai Tuag Dua Ntshai Poob Pojniam – 4/4/2024

1163

 

 

Chivkeeb 12:10-20

Nqe cim:

“Cov txiv yuav tsum hlub lawv cov pojniam ib yam li lawv hlub lawv lub cev” (Efexus 5:28a).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Anplas lub tsev neeg tabtom ntsib yam kev nyuaj twg?

–       Qhov uas Anplas daws teebmeem tsuas kis li cas rau tiam tom qab?

–       Vim li cas Anplas hnov qab Vajtswv lolus cogtseg rau nws?

–       Tus txiv thiab tus pojniam cheemtsum ua dab tsi thaum ntsib teemmeem?

Nyob rau hauv lub tebchaws Kana-as muaj kev tshaib plab loj heev, yog li ntawd Anplas thiaj txiav txim siab khiav mus nram tebchaws Iziv, nws tsis thov Vajtswv ua ntej saib Vajtswv puas pom zoo. Thaum uas mus yuav txog nrad Anplas ntshai heev vim Xalais yog ib tus pojniam uas zoo nkauj heev, tej zaum yuav raug tuag vim Xalais! Yog li ntawd, Anplas thiaj nrhiav kev daws nws kev ntshai los ntawm qhov uas nws kom Xalais hais dag hais tias Xalais yog nws tus muam. Txhua yam xwm tshwm muaj li Anplas xav tseg lawm tiag. Thaum mus txog nram tebchaws Iziv, cov neeg Iziv thiab tej nom tswv pom Xalais zoo nkauj heev, lawv thiaj coj Xalais mus cuag vajntxwv Falaus thiab Xalais hais rau Falaus hais tias nws yog Anplas tus muam, vim li ntawd Falaus thiaj ua zoo heev rau Anplas thiab muab tsiaj txhu, muab tub mab tub qhe ntau heev rau Anplas.

Qhov uas ntshai tuag ua rau Anplas hnov qab Vajtswv lolus cogtseg rau nws lawm nyob hauv (Chivkeeb 12:1-3). Vajtswv coglus rau Anplas yuav ua “koob hmoov” rau coob tus tiamsis thaum no Anplas ho ua “kev puastsuaj” rau coob tus. Vim yog Anplas tes haujlwm ua yuam kev thiaj ua rau Falaus lub tsev neeg thiab cov neeg hauv nws lub loog thiaj raug kev puastsuaj loj heev. Anplas txoj kev daws teebmeem uas yuam kev ua rau muaj teebmeem loj dua ntxiv. Twb tsimnyog Anplas ua qauv zoo rau Falaus xyaum tiamsis Anplas tseem raug Falaus cem hais tias, nws yog tus hais dag thiab raug ntiab tawm hauv Falaus lub tebchaws mus (nqe 18-20). Qhov xaus tsis muaj kev zoo siab dab tsi rau tus neeg uas Vajtswv xaiv. Anplas ib txwm ntseeg thiab tso siab rau Vajtswv tiamsis vim txoj kev ntshai nws ciali daws teebmeem rau lub tsev neeg li nws kev xav.

Txoj kev sib yuav hauv cov ntseeg, Vajtswv Txojlus qhia hais tias tus txiv yog lub taubhau, tus txiv yuavtsum nrhiav Vajtswv txoj kev txawjntse los tiv thaiv tus pojniam thiab tej menyuam. Nyob hauv zaj xwm no peb pom hais tias tsuas yog ib nyuag qhov kev ntshai me me tuaj raug xwb Anplas cia li ua raws li nws siab xav, tsis los nug Vajtswv, thiaj txiav txim siab tau yuam kev. Anplas ntshai tuag dua li ntshai poob pojniam. Anplas saib nws pojniam zoo li yam khoom uas theej nws txojsia. Timthawj Paulus thiaj qhia hias tias, “Cov txiv yuav tsum hlub lawv cov pojniam ib yam li lawv hlub lawv lub cev” (Efexus 5:28a), tiamsis Anplas hlub nws lub cev dua li hlub nws pojniam.

Thaum muaj teebmeem tuaj, peb kheev npaj tiv thaiv rau peb tus kheej xwb, tsis quav ntsej yus tus pojniam lossis tsis quav ntsej yus tus txiv thiab tej menyuam ces, teebmeem haj yam yuav loj ntxiv. Qhov uas yuav daws tau teebmeem yog tus txiv thiab tus pojniam yuavtsum thov Vajtswv pub tswvyim thiab cia Vaj Ntsujplig ua tus pab thiaj yuav daws tau teebmeem thiab tiv thaiv tau peb lub tsev neeg raws li Vajtswv Txojlus qhia. Tus uas rhawv tsim muaj kev sib yuav thiab tswj rawv peb lub neej Nws muaj haukev zoo rau peb lub tsev neeg.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv thov zam txim rau nyuam yaus vim muaj qee lub sijhawm los ntawm txoj kev ntshai nyuam yaus ua li nyuam yuas kev xav tsis vamkhom Koj. Thov pab kom nyuam yaus paub thov Vajtswv ua ntej thiab tso siab plhuav rau Vajtswv kev tsom kwm tiv thaiv nyuam tsev neeg thaum muaj teebmeem tuaj raug. Nyuam yaus tuav Cawmseej Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov tshua,

Thaum muaj teebmeem, muaj kev ntshai koj puas nrhiav kev daws zoo li Anplas?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Ntawv Nkauj 4-6

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBình Thuận: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 04/2024
Bài tiếp theoHuĭ Luč Klei Hdĭp Pô Hĭn Kơ Luč Mô̆ – 4/4/2024