Myơr Sang Yang – 25/10/2021

485

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 7:1-11

Êlan kliăng: “Tơdah Y‑Salômôn bi ruê̆ leh klei ñu wah lač, pui trŭn mơ̆ng adiê leh anăn čuh hĕ mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng ngă yang; leh anăn klei guh kơang Yêhôwa bi bŏ sang yang” (II Klei Yăl Dliê 7:1).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Leh Mtao Y‑Salômôn wah lač myơr Sang Yang snăn ya klei mâo? Si jing klei anei? Hruê anei ti Sang yang Yang Mngăt Jăk Aê Diê dôk? Si drei hdĭp čiăng kơ phung mkăn ƀuh klei hdĭp pô mâo Aê Diê tŭ ư?

Hlăk êjai Mtao Y‑Salômôn mrâo leh wah lač myơr Sang Yang snăn mâo pui mơ̆ng adiê trŭn čuh mnơ̆ng myơr ngă yang leh anăn “klei guh kơang Yêhôwa” bi bŏ Sang Yêhôwa. Anei jing klei yuôm bhăn leh anăn bŏ hŏng klei myang ngă jih jang phung ƀuôn sang Israel bi bŏ ală mta leh anăn diñu buôn kŭp ƀô̆ diñu ti lăn leh anăn kkuh mpŭ bi mni kơ Yêhôwa. Klei anei jing klei bi knăl brei ƀuh Aê Diê tŭ ư Sang Yang mrâo, mnơ̆ng myơr leh anăn klei grăp čô mnuih kkuh mpŭ. Anei jing klei kkuh mpŭ bi mơak Aê Diê kyua klei kkuh mpŭ hŏng klei huĭ mpŭ, jih ai tiê mơ̆ng phung čiăng myơr kơ Aê Diê klei hơêč hmưi, bi mni hŏng êbâo mnơ̆ng dhơ̆ng. Phung anei ăt čiăng myơr jih klei hdĭp kơ Aê Diê leh diñu ƀuôn kup ƀô̆ ti lăn ti anăp klei guh kơang Aê Diê. Mâo lu snăk mnơ̆ng ngă yang, êmô leh anăn biăp knô dưi myơr tơl knưl ngă yang Mtao Y‑Salômôn ngă leh amâo dưi dưm jih ôh. Phung ƀuôn sang bi êdah klei hdơr knga êlam hĭn hŏng Pô ngă leh anăn srăng lŏ dơ̆ng bi êdah klei jăk leh anăn klei pap Ñu truh lă lar hŏng digơ̆. Êlan 9 brei thâo jih jang phung ƀuôn sang pioh leh kjuh hruê čiăng nao hlăm knăm “bi leh knưl ngă yang.” Boh blŭ “knưl ngă yang” mñă klă Sang Yang anei srăng jng anôk myơr mnơ̆ng ngă yang leh anăn wah lač. Hruê anei, Sang Yang Mtao Y‑Salômôn amâo lŏ dôk ôh kyua drei mâo sa boh Sang Yang mrâo anăn jing asei mlei drei pô. Khua ƀĭng kna Y‑Pôl bi hriăm leh, “Diih amâo thâo hĕ kơ asei mlei diih jing sang kkuh mpŭ kơ Yang Mngăt Jăk dôk leh hlăm diih, Pô diih mă tŭ leh mơ̆ng Aê Diê? Diih amâo lŏ jing dŏ diih pô ôh?” (I Kôrantô 6:19). Brei drei msĕ si phung ƀuôn sang Israel đưm dih, mprăp mnơ̆ng myơr kơ Aê Diê, myơr kơ Ñu Sang Yang asei mlei pô čiăng Ñu ngă khua kluôm ênŭm, ăt msĕ mơh myơr kơ Khua Yang mnơ̆ng myơr hdĭp leh anăn doh bi mơak ai tiê Ñu (Rôm 12:1).

Leh myơr kơ Aê Diê Sang Yang asei mlei pô snăn drei amâo dưi mâo ôh ya klei mĭn ngă kơ Sang Yang anei čhŏ mrŏ. Khua Yang Yêsu kyua amâo tŭ ôh klei ngă čhŏ mrŏ kơ Sang Yang ti Yêrusalem hlăm ênuk Ñu anăn Khua Yang ăl čôñ, kuĭ klei hnuăt, suôt jih phung čhĭ mnia, suôt hlô mnơ̆ng, tuh asăr prăk phung bi mlih prăk leh anăn klư̆ hĕ jhưng digơ̆… Ñu čiăng lăm lui jih jang mnơ̆ng ngă kơ Sang Yang jing čhŏ mrŏ. Brei drei mâo klei hdĭp čiăng kơ arăng dưi ƀuh “klei guh kơang Yêhôwa bi bŏ Sang Yang” kyua Sang Yang anei jing anôk Ñu tŭ ư leh anăn mơak dôk amâo djŏ ôh jing anôk Aê Diê leh anăn anak mnuih ƀuh dŭm mta mnơ̆ng ngă bi čhŏ mrŏ.

Mâo mơ̆ ya klei drei ngă kơ arăng amâo ƀuh ôh “klei guh kơang” Aê Diê amâodah klei Aê Diê dôk hlăm klei hdĭp mrâo brei leh kơ pô?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru thâo săng asei mlei kâo jing Sang Yang Aê Diê dôk ciăng thâo răng hlăm klei hdĭp, leh anăn mơ̆ng klei hdĭp kâo, grăp čô mnuih dưi ƀuh Ih dôk mbĭt.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Y‑Samuel 16:23-17:29

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThơ: Vui hát trong nghịch cảnh!
Bài tiếp theoCung Hiến Đền Thờ – 25/10/2021