Mtô Klei Đăo Kơ Phung Anak Čô – 8/9/2023

2350

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 6:4-9

Êlan kliăng: “Brei ih mtô klei anăn hŏng klei kriăng kơ phung anak ih, leh anăn brei ih blŭ kơ klei anăn êjai dôk gŭ hlăm sang, êjai hiu, êjai dôk đih, leh anăn êjai ih kgŭ” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 6:7)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă brei phung Israel mtô klei đăo kơ phung anak čô diñu? Si hdră êlan brei diñu mtô klei đăo? Hruê anei, si drei mă yua hdră êlan anăn mtô klei đăo čiăng mâo boh tŭ dưn kơ phung anak čô drei?

Hŏng grăp čô phung Israel, Y-Môis mtô lač sơăi kơ diñu brei djă pioh hlăm ai tiê klei yuôm hĭn, jing klei thâo kral Khua Yang leh anăn khăp kơ Khua Yang klă kluôm. Kyuadah klei anăn jing yuôm êdimima, kyuanăn diñu amâo knŏng djă pioh kơ hjăn diñu pô ôh ƀiădah wăt mâo bruă klam “mtô klei anăn hŏng klei kriăng” kơ phung anak čô, čiăng kơ diñu thâo săng leh anăn dôk hdĭp bi mơak kơ Khua Yang.

Y-Môis mtă mtăn kơ phung Israrel brei mtô kơ phung anak čô klei anei hŏng klei kriăng leh anăn ngă nanao, hlăm djăp mta kdrêč knhal hlăm klei hdĭp – “brei ih blŭ kơ klei anăn êjai dôk gŭ hlăm sang, êjai hiu, êjai dôk đih, leh anăn êjai ih kgŭ” (êlan 7). Klei Aê Diê Blŭ amâo djŏ ôh jing pruê̆ êlan klei blŭ mdăp pioh hgăm leh anăn knŏng pŏk sa blư̆ grăp hruê kăm, ƀiădah brei djă ba mbĭt nanao hŏng pô, brei Klei Aê Diê Blŭ jing juăt mưng, jĕ giăm, sŭk suôr hĭn kơ djăp mta klei, tơl ktur čih ti giê msơ̆ng ƀăng bhă sang leh anăn ti ƀăng jang.

Mơ̆ng klei Y-Môis mtô mtă, drei dưi mă kơ drei klei hriăm hlăm ênhă êlan mtô klei đăo kơ phung anak čô. Êlâo hĭn brei yap klei mtô klei đăo jing bruă ngă sa hnơ̆ng, ngă nanao, hŏng klei kriăng, gĭr ktĭr leh anăn kpĭ bi mjuăt tơl mjing klei juăt mưng jăk.

Hlăm sang pô, brei drei bi mjing klei mjuăt mưng dlăng Klei Aê Diê Blŭ mbĭt hŏng anak êlâo kơ nao pĭt, pioh mông kkuh mpŭ hlăm gŏ sang. Bi mđĭ ai phung anak brei dlăng Klei Aê Diê Blŭ hjăn diñu pô, hriăm tuč êlan kliăng yuôm, leh anăn mâo klei mưn bi mđĭ ai diñu. Yuôl dưm ti mtih sang đa đa êlan Klei Aê Diê Blŭ čiăng kơ phung hlăm sang dưi hdơr djă pioh nanao. Ti Sang Aê Diê, brei drei mđing dlăng đru anak drei bi mguôp mbĭt hŏng êpul phung đăo hlue si gưl thŭn diñu hlăm sang hriăm hruê kjuh, bi mguôp ngă bruă hlăm êpul diñu čiăng kơ anak drei hrăm mbĭt kkuh mpŭ leh anăn hriăm Klei Aê Diê Blŭ.

Brei drei ba bruă mtô klei đăo hlăm djăp mta kdriêk knhal klei hdĭp leh anăn yua jih jang mông găl kăp bi hriăm Klei Aê Diê Blŭ kơ phung anak čô drei. Msĕ si tơdah dlăng ƀuh klei jăk siam lăn adiê čư̆ êa, mtô yơh kơ anak klei Aê Diê jing Pô hrih mjing jih jang mnơ̆ng bŏ hŏng klei jăk siam. Êjai huă ƀơ̆ng, mtô kơ anak Khua Yang yơh jing Pô thiê brei jih jang mnơ̆ng… Brei drei hdơr, klei mtô klei đăo amâo djŏ knŏng hjăn mtô klei thâo săng ôh. Kyuanăn brei phung amĭ ama yơh hriăm leh anăn mă yua Klei Aê Diê Blŭ kơ klei hdĭp drei pô, snăn kơh klei hdĭp drei dưi jing klei bi hmô kơ klei đăo čiăng kơ phung anak čô drei hdĭp ngă hlue.

Si ngă drei hmiêt mkăp duh hruê mông, ai ktang leh anăn ai tiê pioh êlâo hĭn klei mtô bi hriăm Klei Aê Diê Blŭ kơ phung anak čô leh anăn kơ phung riêng gah mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih atăt gai kâo hlăm bruă mtô bi hriăm klei đăo kơ phung anak čô čiăng kơ diñu thâo săng leh anăn mă yua hlăm klei hdĭp, leh anăn mơ̆ng klei anăn diñu đĭ hriê kơ prŏng hlăm klei thâo săng leh anăn khăp kơ Khua Yang. Akâo Khua Yang đru kâo sĭt suôr nanao leh anăn brei klei hdĭp kâo pô yơh jing klei bi hmô čiăng kơ phung anak čô hdĭp ngă hlue.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 21:1-36

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQhia Kev Ntseeg Rau Tej Menyuam – 8/9/2023
Bài tiếp theoDạy Đạo Cho Con Cháu – 8/9/2023