Kpŭng Krô Amâodah Čĭm Myơr Ngă Yang? – 8/4/2024

2725

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 17:1

Êlan kliăng:“Sa klŏ kpŭng krô hŏng klei êđăp ênang jing jăk hĭn kơ sa boh sang bŏ hŏng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mâo klei bi mneh msao.” (Klei Bi Hriêng 17:1)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Mtao Y-Salômôn brei thâo, ya jing mta klei yuôm čiăng mkŏ mdơ̆ng sa gŏ sang jăk mơak? Mơ̆ng klei anăn brei ƀuh, ya klei brei ngă êlâo hĭn hlăm bruă mkŏ mdơ̆ng gŏ sang? Hruê anei ya klei ngă soh čhuai huĭdah drei lĕ, hlăm klei mkŏ mdơ̆ng gŏ sang?

Tui čuê klei bi mguôp hŏng Aê Diê, klei bi mguôp hlăm klei jing ung mô̆ yơh jing mta phŭn kơ sa boh gŏ sang dưi adôk hdĭp jăk mơak amâodah hơăi. Kyuanăn, mkŏ mdơ̆ng klei bi mguôp khăp hơiêng brei jing mta phŭn yuôm leh anăn dưm êlâo hĭn hlăm grăp gŏ sang phung đăo kơ Krist. Mtao Y-Salômôn yua klei bi msĕ jăk snăk tơdah lač kơ “sa klŏ kpŭng krô” jing kdrêč mnơ̆ng ƀơ̆ng ƀiă dhit, bi mklăk hŏng “gŏ sang bŏ hŏng čĭm myơr ngă yang”, čiăng lač kơ čĭm myơr ti Sang Yang, leh myơr ngă yang sa kdrêč dưi ba wĭt kơ sang. Tinei, amâo lač kơ “sa klŏ kpŭng krô” yuôm hĭn kơ “čĭm myơr ngă yang ” ôh, ƀiădah čiăng lač “klei êđăp ênang” jing yuôm hĭn kơ “klei bi mneh msao”. Sa boh gŏ sang ƀun ƀin ƀiădah êđăp ênang ăt jing jăk hĭn hŏng sa boh gŏ sang mdrŏng sah ƀiădah bi mneh msao. Snăn, mta phŭn čiăng mâo sa boh gŏ sang jăk mơak jing klei bi mguôp jăk siam ti krah grăp čô hlăm sang yơh, amâo djŏ hlue prăk kăk mâo ôh (Klei Mmuñ Hđăp 133).

Lu mnuih uêñ duh kơ ai ktang, prăk kăk čiăng kơ gŏ sang mâo djăp mnơ̆ng yua, ƀiădah lĕ, hlăm gŏ sang bŏ hŏng mnơ̆ng dhơ̆ng anăn amâo lŏ jing sa boh gŏ sang ôh. Bi mguôp mbĭt hŏng klei Khua Yang Yêsu mtô hlăm Y-Mathiơ 5:23-24, tơdah nao myơr mnơ̆ng ngă yang ti Sang Yang, ƀiădah adôk mâo klei hŏng ayŏng amai adei pô, brei lŏ wĭt bi grăng hŏng ayŏng amai adei êlâo, snăn klei dleh hlăm gŏ sang mdrŏng sah anei jing phung hlăm sang amâo mâo klei bi mguôp ôh ti krah klei huĭ mpŭ kơ Aê Diê hŏng knhuah dôk hdĭp grăp hruê. Kyuanăn, klei dleh hlăm gŏ sang amâo djŏ ôh gĭr ư̆ ăn đăm bi mneh msao, ƀiădah si klei jing hlăm klei hdĭp mngăt diñu yơh, mblang snei klei yuôm amâo djŏ ôh knŏng uêñ mĭn kơ klei bhiăn klei đăo ƀiădah jing klei mkŏ mdơ̆ng sa klei hdĭp mngăt suaih ktang.

Lu phung amĭ ama dôk bi mjing kơ pô sa kdrăp klei đăo ti êngao dlăng klă kluôm, ƀiădah năng ai drei dưi mplư mnuih ti êngao ƀiădah amâo dưi mplư ôh anak aneh drei hlăm sang, klei amĭ ama đăo mgưt msĕ snăn srăng ba klei jhat kjham kjhuê̆ kơ anak aneh yơh. Mbĭt hŏng klei anăn, lu amĭ ama ăt bi mĭn tui si diñu pô tơdah ƀuh bruă ngă klei đăo phung anak jing yuôm leh, ƀiădah klei yuôm jing anak drei đăo kơ Khua Yang Yêsu sĭt leh anăn dôk đĭ hriê kơ prŏng hlăm klei đăo amâodah hơăi.

Drei amâo dưi yua prăk kăk amâodah ngăn drăp ôh pioh blei klei khăp, klei hơ̆k mơak amâodah klei êđăp ênang sĭt hlăm gŏ sang. Jih jang knuih jăk siam tloh ênoh hlăm klei hdĭp brei kbiă hriê mơ̆ng lam hgăm hlăm drei, mơ̆ng ai tiê bŏ dlai klei khăp Aê Diê. Knŏng hjăn Khua Yang yơh dưi bi bŏ ênŭm drei hŏng klei khăp, klei hơ̆k mơak leh anăn klei êđăp ênang sĭt leh anăn adôk nanao hlŏng lar (Klei Bi Hriêng 15:16-17).

Si ngă drei dôk mkŏ mdơ̆ng gŏ sang drei hŏng klei bi mđĭ mnơ̆ng mnuă amâodah ƀrư̆ hruê êlam hĭn hlăm klei khăp Khua Yang?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih brei kơ kâo klei khăp Ih, čiăng kơ thâodah gŏ sang kâo ƀun ƀin amâodah djăp mnơ̆ng yua, kâo ăt găn gao jih jang klei lông dlăng, čiăng dưi dôk hdĭp hlăm klei khăp leh anăn klei pap. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Mathiơ 2

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNoj Mov Qhuav Lossis Noj Haus Npluamias? – 8/4/2024
Bài tiếp theoBánh Khô Hay Thịt Tế Lễ? – 8/4/2024