Noj Mov Qhuav Lossis Noj Haus Npluamias? – 8/4/2024

1421

 

 

Pajlug 17:1

 Nqe cim:

“Tsevneeg uas noj mov qhuav, tiamsis muaj kev kaj siab zoo dua li tsevneeg uas muaj noj muaj haus nplua mias, tiamsis muaj kev sib cav sib ceg” (Pajlug 17:1).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajntxwv Xalumoos qhia paub yam dab tsi ua rau lub tsev neeg muaj kev kaj siab?

–       Yam uas cheemtsum ua ua ntej hauv lub tsev neeg yog dab tsi?

–       Niaj hnub nimno peb pheej ua li cas rau tes haujlwm txhim kho lub tsev neeg?

Ib tsoom mloog txhua tus,

Dhau ntawm kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiab kev sib raug zoo ntawm ob niam txiv yog hais txog lub tsev neeg uas sib hlub muaj kev kaj siab. Yog li ntawd, kev hlub yog yam uas tseemceeb ua rau sawvdaws sib raug zoo, yuavtsum muaj yam ntawd ua ntej rau hauv txhua lub tsev neeg ntseeg Vajtswv. Vajntxwv Xalumoos piv kev “noj mov qhuav” yog tej zaub mov tsawg tsawg uas yus muaj tsis thooj li tsev neeg uas “muaj noj haus npluamias” yog tej nqaij fij rau hauv teev hawm seem coj los rau tsev neeg noj. Ntawm no tsis yog hais txog “noj mov qhuav” zoo dua “muaj noj haus npluamias” tiamsis hais txog “kev kaj siab” zoo dua “kev sib cav sib ceg”. Ib lub tsev neeg pluag muaj kev kaj siab zoo dua lub tsev neeg npluanuj tiamsis muaj sib cav sib ceg. Yog li ntawd, yam uas ua rau lub tsev neeg muaj kev kaj siab yog txhua tus hauv tsev neeg muaj kev sib raug zoo, tsis yog los ntawm muaj nyiaj txiag (Ntawv Nkauj 133).

Coob leej siv nyiaj txiag, qhov txhia chaw, dag zog los ua ib lub tsev kom muaj txaus txhua yam khoom siv tiamsis lub tsev uas muaj khoom puv nkaus rau hauv tsis suav tau hais tias yog ib tsev neeg. Tswv Yexus tej lus qhia hauv Mathais 5:23-24 kuj hais ib yam li ntawd, yog yuav muab khoom fij rau Vajtswv, ua zoo xav yog tau txhaum rau leejtwg lawm, nws yuavtsum rov mus hais kom rov sib haum ua ntej tso mam tuaj fij khoom rau Vajtswv. Teebmeem ntawm tsev neeg npluanuj yog txhua tus hauv lub tsev neeg tsis muaj kev sib haum xeeb hauv kev ntseeg thiab ua tsis tau lub neej zoo rau txhua lub sijhawm. Qhov tseemceeb yog ua neej tsis tu ncua sib txuas ntawm sab ntsujplig, tsis yog ua neej raws li kevcai ntseeg xwb tiamsis yog yuavtsum ua lub neej ntawm sab ntsujplig zoo tiag tiag.

Ntau tus ua niam ua txiv tabtom ua txuj li yus yog tus muaj kev ntseeg sab nraum zoo kawg li, peb dag tau lwm tus sab nraud tiamsis peb dag tsis tau peb cov menyuam, thiab niam txiv ua tsis tseeb hauv kev ntseeg yuav ua kev puastsuaj rau cov menyuam. Dua li ntawd, ntau tus niam txiv tsis quav ntsej menyuam kev ntseeg li, tsuas paub hais tias menyuam mus kawm, mus pehawm ces zoo lawm, tiamsis qhov tseemceeb menyuam puas ntseeg Tswv Yexus tiag thiab puas loj hlob rau hauv kev ntseeg lawm tau?

Peb muab nyiaj thiab khoom qhov txhia chaw los yuav tsis tau kev hlub, kev zoo siab thiab kev kaj siab rau lub tsev neeg. Txhua tus cwjpwm zoo hauv kev ua neej yuavtsum tshwm hauv peb lub siab tuaj thiab puv npo Vajtswv kev hlub. Tsuas muaj Vajtswv tib leeg thiaj hliv tau kev hlub, kev zoo siab thiab kev kaj siab tseeb puv nkaus rau peb mus ib txhis xwb (Pajlug 15:16-17).

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv, thov pub Koj txoj kev hlub rau nyuam yaus, txawm yog tsev neeg yuav pluag tu ncua pluas noj lossis npluanuj muaj txaus nkaus los kom nyuam yaus tiv taus dhau tej kev sim siab, txawj ua neej muaj kev hlub thiab zam txim rau txhua tus. Nyuam yaus tuav Cawmseej Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov tshua,

Peb txhim tsa tsev neeg los ntawm khoom qhov txhia chaw lossis yog hauv tus Tswv kev hlub?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Mathais 2

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcXây Cất Hay Phá Hủy? – 7/4/2024
Bài tiếp theoKpŭng Krô Amâodah Čĭm Myơr Ngă Yang? – 8/4/2024