Kev Ntseeg Ruaj Khov –  10/3/2023

10466

 

 

Henplais 6:9-12

Nqe cim:

Peb xav xav kom nej txhua tus muab siab npuab Vajtswv mus txog hnub kawg, nej thiaj yuav tau tej uas nej cia siab rau. Peb tsis xav pub nej ua neeg tubnkeeg, peb xav kom nej ua nej lub neej zoo li cov uas muab siab rau ntseeg thiab ua siab ntev lub, nej thiaj yuav tau tej uas Vajtswv coglus tseg lawm hais tias nws yuav muab pub rau nej.” (Henplais 6:11-12).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tus uas sau tsab ntawv Henplais hais li cas txog cov ntseeg lub neej sab ntsujplig?
  • Vim li cas nws hais li ntawd?
  • Nws xav tau dabtsi ntawm lawv?
  • Yuav ua li cas kom tuav tau txojkev ntseeg mus txog hnub kawg?

Tom qab uas ceebtoom hais txog nqi zog thaum tso kev ntseeg tseg thiab qhia rau cov ntseeg yuav tsum loj hlob, tus uas sau tsab ntawv Henplais qhia tawm nws txojkev xav txog cov uas nyeem nws tsab ntawv. Txawm yog pom cheemtsum ceebtoom los nws ntseeg hais tias cov uas nyeem nws tsab ntawv yuav tsis tso kev ntseeg tseg, rau qhov lawv yog cov ntseeg Yexus lawm, txawm yog peb hais li no rau nej lawm los peb tseem cia siab tau rau nej. Peb paub hais tias nej muaj txoj koob hmoov uas zoo dua tej uas peb hais los lawm. Txoj ntawd yog txoj uas pab nej dim nej lub txim.” (nqe 9).

Qhov uas nws ntseeg li ntawd, vim yog: Tim ib, Vajtswv yog tus ncaj ncees, thiab Tim ob, Nws yog tus uas nco ntsoov tej haujlwm uas nej tau ua los lawm thiab qhov uas nej pab cov ntseeg ib yam li niaj hnub no nej tseem pab. (nqe 10). Vajtswv pom meej txhua tes haujlwm uas peb ua, thiab Nws paub meej leejtwg yog tus neeg uas muaj kev ntseeg tiag, tsis yog tej uas lub siab qhia tawm xwb nws yog tej timkhawv ua haujlwm los ntawm kev hlub. Txojkev hlub uas cov ntseeg hlub cov ntseeg yog timkhawv qhia paub lawv yog cov uas hlub tus Tswv (I Yauhas 4:19-21).

Txawm yog ntseeg tias lawv twb dim lawm los, tus uas sau tsab ntawv Henplais tseem txhawb lawv lub zog kom yuav tsum rau siab ua thiab tuav kev ntseeg ruaj khov mus txog hnub kawg. Tus ntseeg Yexus lub neej tsis yog ib lub sijhawm luv luv xwb, tiamsis yog ib ntu sijhawm mus tas sim neej thiab txais tej koob hmoov uas tus Tswv pub rau cov neeg uas ua siab ntev mus txog thaum kawg. Lub tswvyim pab kom peb tuav tau kev ntseeg, tshwjxeeb yog thaum ntsib kev txomnyem hauv lub neej nrog tus Tswv mus, cia li ua qauv muab siab rau ntseeg thiab ua siab ntev, nej thiaj yuav tau tej uas Vajtswv coglus tseg lawm hais tias nws yuav muab pub rau nej.(nqe 12).

Cia li siv sijhawm kawm thiab tshawb nrhiav tej zaj lus hais txog cov neeg uas muaj kev ntseeg hauv Vajtswv Txojlus. Saib qhov tsis zoo thiab qhov zoo uas nws ua kom paub qhov twg tsimnyog kawm, qhov twg tsimnyog qaij. Dua li ntawd, cia li nrhiav keebkwm ntawm cov neeg uas ua Vajtswv haujlwm nyeem kom muaj kev txhawb zog, thiab cov neeg uas muaj kev ntseeg, ua siab ntev nrog tus Tswv mus hauv peb lub Pawg Ntseeg. Cia li xyaum lawv tus qauv tuav kev ntseeg mus txog hnub kawg, thiab peb cia li ua qauv rau lwm tus los ntawm qhov ncaj ncees thiab muab siab ua tus Tswv tes haujlwm.

 

Thov Vajtswv,

Nyuam yaus tus Vajtswv, ua tsaug txojkev cawm dim uas Koj muab pub rau cov neeg uas ntseeg Koj. Thov Vaj Ntsujplig pab kom nyuam yaus ua tau ib tug ntseeg zoo, muab siab rau ua tus Tswv tes haujlwm thiab hlub lwm tus. Amees.

Peb puas tabtom ua lub neej muaj kev ntseeg txhua hnub? Cov timkhawv twg qhia paub qhov ntawd?

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Daniyees 11:36-12:13

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNinh Thuận: Bồi Linh – Thông Công Phụ Nữ Các Hội Thánh Trong Tỉnh
Bài tiếp theoDjă Pioh Kjăp Klei Đăo – 10/3/2023