Hriê Bĕ Kơ Kâo – 22/11/2022

613

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 11:28.

Êlan kliăng: “Hriê bĕ kơ Kâo, Ơ jih jang mnuih êmăn leh anăn gui ktrŏ, leh anăn Kâo srăng brei diih mdei” (Y‑Mathiơ 11:28)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei pô Khua Yang Yêsu iêô nao hŏng Ñu? Ya ngă Ñu lŏ iêô mthưr snăn? Ya klei phung êran nao kơ Khua Yang Yêsu dưi mâo? Si drei dôk thâo klei mdei sĭt nao kơ Khua Yang?

Leh lač kơ ai tiê luă gŭ tŭ mă Klei Mrâo Mrang Jăk hlăm Y‑Mathiơ 11:25-27, Khua Yang Yêsu lač kơ klei đăo čiăng dưi tŭ mă Klei Mrâo Mrang Jăk hlăm êlan 28. Khua Yang iêô mthưr phung êgah êmăn leh anăn gui ktrŏ brei êran nao hŏng Ñu, anei jing asăp iêô mthưr brei kơ jih jang mnuih. Hlei pô dôk êmăn amâodah gui klei ktrŏ leh anăn klei ktrŏ anăn srăng ngă kơ digơ̆ êgah êmăn. Khua Yang Yêsu lač kơ phung dôk gĭr yua jih ai tiê pô čiăng dưi ngă hnơ̆ng čuăn Aê Diê, anăn jing sa klei gĭr amâo mâo klei tŭ dưn. Phung bi mĭn pô dưi yua klei jăk đru kơ pô mkăn, klei gĭr mjuăt, amâodah klei thâo mĭn anak mnuih čiăng dưi mâo klei hdĭp hlŏng lar, êlâo adei ăt srăng luč klei čang hmăng, rŭng răng kyua ƀuh klei pô gĭr jing hơăi mang.

Khua Yang Yêsu mdah hdră msir kơ anak mnuih čiăng dưi ngă hnơ̆ng čuăn Aê Diê jing “Hriê bĕ kơ kâo”, amâodah lŏ lač jing “đăo bĕ kơ kâo”, jao jih kơ Khua Yang Pô Bi Mtlaih. Sa čô mnuih mâo klei đăo sĭt jing pô thâo klei pô luč leh klei čang hmăng leh anăn đăo kluôm dhuôm hlăm Khua Yang Yêsu čiăng dưi mâo klei bi mtlaih. Klei tŭ kơ hlei pô nao kơ Khua Yang jing “dưi mdei”, jing dưi bi mrâo amâodah lŏ kơrŭ wĭt leh sa wưng sui êgah êmăn. Boh blŭ “mdei” ăt jing sa akŏ mơ̆ng Klei Bi Mguôp Hđăp hlăk phung ƀuôn sang Aê Diê dưi mdei hlăm Lăn Aê Diê Ƀuăn, anăn jing klei êđăp ênang kluôm ênŭm hlăm klei Aê Diê răng mgang.

Ti krah ênuk bŏ hŏng rŭng răng, hlăk anak mnuih dôk êgah êmăn, jih ai kyua klei ktrŏ msĕ si klei ruă tưp, klei ruă duam, bruă duh mkra toh hroh, klei yan adiê ngă… snăn klei Khua Yang Yêsu iêô mthưr “Hriê bĕ kơ kâo” ăt dôk kwang, hlăk anak mnuih amâo lŏ thâo ôh păn hlăm ya klei snăn Khua Yang Yêsu ăt iêô mthưr brei nao kơ Ñu čiăng dưi mdei. Phung đăo kơ Krist jing phung nao leh hŏng Khua Yang, dưm klei đăo hlăm Ñu, drei dôk ƀuh klei dưi mdei Khua Yang brei leh mơ̆ ka? Brei hdơr nanao dŭm mta klei ti êngao msĕ si klei ruă tưp, yan adiê ngă, klei duh mkra toh hroh dôk ngă kơ drei rŭng răng, ƀiădah klei yuôm bhăn hĭn jing ai tiê drei dôk leh hlăm Khua Yang, đăo kjăp bĕ pô êran nao leh kơ Khua Yang Yêsu leh anăn dôk dưm klei đăo pô hlăm Ñu. Brei Khua Yang ba drei hlăm klei mdei kluôm ênŭm mơ̆ng Ñu, Khua Yang srăng bi juh, sut êa ală leh anăn bi hlao anôk êka drei, Ñu ăt srăng brei drei thâo klei êđăp ênang sĭt wăt dôk ti krah klei rŭng răng.

Drei dôk êran nao kơ Khua Yang Yêsu čiăng thâo klei mdei hlăm Ñu mơ̆ ka?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih brei kơ kâo klei êđăp ênang ti krah klei rŭng răng riêng gah kyua kâo êran nao leh hŏng Ih leh anăn dưm klei đăo hlăm Ih, akâo kơ Ih ba kâo hlăm klei mdei msĕ si Ih ƀuăn leh.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yêrêmi 10:19–11:23

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com.

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCia Li Los Cuag Kuv – 22/11/2022
Bài tiếp theoHãy Đến Cùng Ta – 22/11/2022