Cia Li Los Cuag Kuv – 22/11/2022

539

 

 

Mathais 11:28

28 Nej cov uas sab sab vim ris nra hnyav, nej cia li los cuag Kuv, Kuv yuav cia nej so.

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tswv Yexus nqua hu leejtwg los cuag Nws?
  • Vim licas Nws nqua hu li ntawd?
  • Tus uas los cuag tus Tswv yuav tau txais yam dabtsi?
  • Peb tau so hauv tus Tswv thaum los cuag Nws licas lawm?

Tomqab uas hais txog nplooj siab dawb txais yuav Txojmoo Zoo nyob hauv Mathais 11:25-27, txuas ntxiv Tswv Yexus hais txog txojkev ntseeg txais yuav Txojmoo Zoo nyob hauv nqe 28. Tus Tswv nqua hu cov uas sab sab vim ris nra hnyav cia li los cuag Nws, ntawd yog lo lus nqua hu rau txhua leej txhia tus, cov uas tabtom sab sab lossis ris nra hnyav saum xubpwg thiab tej nra hnyav ntawd yuav ua rau lawv qaug zog. Tswv Yexus hais txog cov neeg siv tus kheej lub dag zog kom ua tau raws li Vajtswv lub siabnyiam, ntawd tsuas yog tes haujlwm nkim lub zog xwb. Cov uas xav hais tias yuav siv tej haujlwm zoo, kev tswj tus kheej, lossis tibneeg kev txawjntse los pab lawv tau txojsia ibtxhis, ces ntxov lig lawv yeej yuav poob siab, qaug zog vim pom hais tias tej uas lawv siv zog ua ntawd tsis muaj qabhau dabtsi hlo li.

Tswv Yexus qhia txoj haukev pab kom tibneeg ua tau raws li tus Tswv txojcai,  ntawd yog “cia li los cuag Kuv”, lossis hais raws lwm seem ces yog cia li los ntseeg Kuv, tso plhuav txhua yam rau Tus Cawmseej. Tus neeg muaj kev ntseeg tseeb yog tus uas zeem paub nws tus kheej kev qaug zog thiab paub los vamkhom Tswv Yexus kom tau txais kev cawmdim. Koobhmoov rau tus uas los cuag tus Tswv yog tau so, muaj lub ntsiab hais tias tau so los siav tomqab uas taug ib txojkev deb ua rau sab sab. Lo lus so kuj yog ib lub ntsiab lus loj hauv Phau Vajluskub Qub thaum tus Tswv haivneeg tau los so nyob hauv Lub Tebchaws Coglus Tseg, ntawd yog kev kaj siab puv ntoob hauv Vajtswv kev tsomkwm.

Nyob rau tiam uas muaj ntau kev kub ntxhov, thaum tibneeg tabtom poob siab, qaug zog vim tej nra hnav xws li kab mob kis, tej kab mob txawv, teebmeem nyiaj txiag, ntuj qhuav, avqeeg,… ces Tswv Yexus lo lus nqua hu cia li los cuag Kuv yeej tseem nrov ntxhe, thaum tibneeg tsis paub yuav vamkhom rau yam dabtsi ces Tswv Yexus yeej tseem nqua hu cia li los cuag Nws kom tau so los siav. Peb cov ntseeg yog cov uas twb los cuag tus Tswv, twb ntseeg Nws lawm, peb puas tau so li tus Tswv lo lus cogtseg lawm tau? Yuav tsum nco ntsoov hais tias tej zaum tej yam sab nraud xws li kab mobkis, teebmeem nyiaj txiag, ntuj qhuav, avqeeg… muaj peevxwm ua rau peb txhawj ntshai, tiamsis qhov tseemceeb tshajplaws yog peb tus ntsujplig tau nyob hauv tus Tswv lawm, yuav tsum paub tseeb hais tias peb tus kheej twb los cuag tus Tswv thiab ntseeg Nws tseeb lawm. Cia tus Tswv coj peb mus rau hauv Nws txojkev so puv ntoob, Nws yuav nplig peb siab, so peb tej kua muag thiab kho peb tej qhov txhab, Nws kuj yuav pub rau peb tau txais kev kaj siab tseeb thaum ntsib ntau yam teebmeem.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov pub rau nyuam yaus muaj kev kaj siab thaum ntsib teebmeem vim nyuam yaus los cuag Koj thiab ntseeg Koj lawm, thov pub rau nyuam yaus tau so li Koj tej lus cogtseg. Amees.

Peb puas tau los cuag Tswv Yexus kom tau so hauv Nws lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yelemis 10:19-11:23

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBình Phước: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Sóc Bế
Bài tiếp theoHriê Bĕ Kơ Kâo – 22/11/2022