Dưm Ai Tiê Đăo Knang Kơ Aê Diê – 31/8/2023

2620

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 48:1-13

Êlan kliăng: “Kyuadah ih knang leh kơ bruă leh anăn ngăn drăp ih, wăt ih mơh arăng srăng mă jing mnă, leh anăn ƀuôn Kêmôs srăng kbiă mơ̆ng čar nao jing mnă, mbĭt hŏng phung khua ngă yang leh anăn phung khua ñu” (Y‑Yêrêmi 48:7)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Phung Môap jing hlei găp djuê ? Trăn Klei Aê Diê Blŭ anei brei ƀuh ya klei soh kjham diñu ngă leh? Ya boh jhat diñu tŭ ? Ya klei mñă kơ drei leh hriăm kơ klei Aê Diê bi kmhal phung Môap ?

Kdrêč 48 jing klei hưn êlâo kơ klei bi kmhal phung Môap kyua klei soh kjham diñu. Phung ƀuôn sang Môap jing găp djuê mơ̆ng klei soh kyua klei bi dôk soh jhat mơ̆ng anak mniê khua Y‑Lot hŏng ñu (Klei Mphŭn Dơ̆ng 19:37). Kyua mâo phŭn agha snăn anăn Y‑Môap amâo dưi dưn ôh ngăn drăp Israel ƀiădah knŏng nao jing krĭng lăn ti nah ngŏ Êa Ksĭ Djiê. Akŏ kdrêč klei hưn êlâo kơ phung Môap brei ƀuh mơ̆ng sui leh, Aê Diê bi kmhal phung Môap (êlan 11) ƀiădah diñu amâo ƀuh ôh klei pap Aê Diê lŏ lĕ êlam hĭn hlăm klei soh jhat. Diñu kkuh kơ yang Kêmôs jing yang đru mgang diñu, leh anăn hlăm klei bhiăn kkuh mâo wăt bruă myơr hđeh điêt jing mnơ̆ng ngă yang kơ yang anei (II Bruă Mtao 3:26-27), anei jing klei Yêhôwa Aê Diê bi êmut kheh. Ñu jing pô mtrŭn leh asăp kơ phung ƀuôn sang Ñu amâo dưi tui ôh klei phung tue kkuh mpŭ (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 12:31). Kyua anăn, Aê Diê yua Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi hưn Klei Aê Diê Blŭ srăng truh hruê Yêhôwa Aê Diê tiŏ nao mnuih tuh srăng tuh ñu, tơl khuôt leh anăn bi mčah hĕ čeh ñu (êlan 12). Klei anei čiăng lač kơ phung Môap srăng djiê, klă sĭt truh hlăk anăn diñu srăng ƀuh hêñ kơ yang mgang diñu jing Kêmôs msĕ si phung ƀuôn sang Israel hêñ kơ rup êđai êmô mah ti Bêthel (êlan 13).

Klah čŭn, klei phat kđi phung Môap brei tŭ klei bi kmhal mơ̆ng Yêhôwa Aê Diê kơ phung kahan kyua diñu hdĭp bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê hlăm bruă ngă soh hŏng klei kpă ênô leh anăn klei bhiăn Aê Diê. Diñu knang kơ rup yang čhŏ mrŏ leh anăn dưm klei đăo knang hlăm bruă ngă hŏng ngăn drăp diñu anăn Aê Diê bi kmhal diñu (êlan 7). Khădah snăn, Ñu ăt lŏ lui sa kdrêč mnuih ƀuôn sang adôk msĕ si Klei Aê Diê Blŭ lač hŏng phung ƀuôn sang, “Đuĕ bĕ! Bi mtlaih bĕ diih pô! Brei diih jing msĕ si sa bĭt pum hlăm kdrăn tač!”(êlan 6).

 Hruê anei, drei dôk hdĭp hlăm bruă duh mkra mnia blei, prăk gĭt gai hlăm klei hdĭp ngă kơ lu mnuih amâo mdei tui tiŏ tơl truh kơ djiê. Klei hriăm hruê anei mñă kơ drei tơdah ai tiê leh anăn klei mĭn knang kơ ngăn drăp leh anăn bruă mă snăn srăng hêñ msĕ si “phung Môap srăng hêñ kyua Kêmôs, msĕ si sang Israel hêñ kơ Bêthel”. Ƀiădah Klei Aê Diê Blŭ ƀuăn “Ih srăng brei klei êđăp ênang kơ hlei pô bi kjăp klei mĭn ñu, kyuadah ñu knang kơ ih” (Y‑Êsai 26:3).

Drei dôk dưm ai tiê đăo knang kơ ya klei?

Wah lač: Ơ Aê Diê Kpă Ênô leh anăn Doh Jăk! Akâo kơ Ih đru kâo thâo răng kriê ai tiê kâo mơ̆ng klei mgao leh anăn jih ai tiê kkuh mpŭ kơ Aê Diê Kpă Ênô čiăng kơ kâo amâo srăng hêñ, amâo tŭ klei bi kmhal kyua dưm leh ai tiê đăo knang hlăm klei hơăi mang.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 14:8-28

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCia Siab Rau Vajtswv – 31/8/2023 
Bài tiếp theoĐể Lòng Trông Cậy Nơi Đức Chúa Trời – 31/8/2023