Duah Klei Thâo Mĭn – 12/12/2021

1274

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 14:6-7; II Y‑Timôthê 3:1-7

Êlan kliăng: “Mnuih kreh mưč duah klei thâo mĭn ƀiădah amâo ƀuh ôh, ƀiădah klei thâo mĭn jing ênưih kơ pô mâo klei thâo săng” (Klei Bi Hriêng 14:6).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si knhuah phung mưč wĭt ngă hŏng klei mtô thâo mĭn? Ya ngă phung mưč duah klei thâo mĭn ƀiădah amâo ƀuh ôh? Ya ngă mtao Y‑Salômôn mtă kơ anak brei đuĕ mơ̆ng phung mưč? Si drei ngă čiăng dưi mă tŭ klei thâo mĭn? Ya mta klei brei drei bi hriăm phung anak drei?

Klei thâo mĭn amâo djŏ ôh jing mnơ̆ng čhĭ mnia kơ phung mưč dưi plah mă amâodah dưi blei. Klei thâo mĭn jing mơ̆ng Aê Diê brei. Mnuih duah klei thâo mĭn brei thâo snei “Klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa jing klei kčưm kơ klei thâo săng” (Klei Bi Hriêng 1:7). Klei thâo mĭn dưi brei kơ pô luă gŭ. Tơdah sa čô mnuih thâo kơ ñu pô jing pliă pliê, kƀah klei thâo săng, leh anăn kwưh akâo kơ Khua Yang, Ñu srăng mtô bi hriăm, brei kơ diñu klei knhâo (Klei Bi Hriêng 1:3-4). Bi mklăk, klei thâo mĭn sĭt amâo pioh brei kơ phung mưč ôh, kyuadah ai tiê mgao diñu bi kgăn hĕ klei bi ti gŭ diñu pô ti gŭ klei Aê Diê bi êdah. Mnuih mưč jing mnuih mgao, ngă krưh, amâo tui duah Aê Diê ôh (Klei Bi Hriêng 21:24), mưč mač, hngah kơ klei bi hriăm thâo mĭn. Diñu jing mluk kyuadah dlăng hdjul mang klei bi hriăm kơ knhuah kpă ênô, snăn dlăng mưč mơh kơ klei thâo mĭn leh anăn kơ klei mtô bi hriăm. Kyuanăn phung mưč knŏng duah ƀuh klei thâo mĭn lăn ala ƀiădah amâo dưi ƀuh ôh klei thâo mĭn sĭt mơ̆ng Aê Diê. Ti djiêô anăn, mtao Y‑Salômôn mtă kơ anak brei dôk kbưi mơ̆ng phung mưč kyuadah anak amâo srăng ƀuh klei thâo mĭn ôh mơ̆ng klei blŭ diñu, leh anăn tơdah anak ngă ƀĭng găp hŏng “phung mluk srăng tŭ klei jhat” (Klei Bi Hriêng 13:20).

Mnuih thâo săng tui duah klei mtô lač mơ̆ng Aê Diê hŏng klei huĭ mpŭ kơ Ñu, snăn srăng êlưih bi tuôm hŏng klei knhâo thâo mĭn. Knhuang êbat phung thâo êlam bi êdah kơ diñu jing mnuih kpă ênô leh anăn thâo huĭ mpŭ kơ Aê Diê. Hdĭp thâo mĭn jing hdĭp hlăm klei sĭt nik Aê Diê čiăng dưi dưn klei hdĭp hlŏng lar. Hlăm hră khua ƀĭng kna mơĭt kơ khua pô mtô Y‑Timôthê, ñu ăt mñă mơh kơ pô ñu bi hriăm leh anăn brei thâo răng kơ êlan hdră klei mĭn jhat ƀai hlăm ênuk knhal tuč. Ñu mtă kơ grăp čô drei đuĕ kbưi mơ̆ng phung jhat ƀai, hngah kơ klei jăk, tluh kơ klei soh, ăt jing phung “čiăng hriăm nanao, ƀiădah amâo dưi truh kơ klei thâo săng klei sĭt nik ôh” (II Y‑Timôthê 3:1-7).

Čiăng dưi mă tŭ klei knhâo thâo mĭn, brei drei luă gŭ hriăm Klei Aê Diê Blŭ, tui duah klei thâo săng, klei doh jăk Khua Yang hŏng klei Yang Mngăt Jăk bi êdah čiăng dưi hdĭp bi mơak kơ Aê Diê. Tui ngă msĕ si klei bi hmô mơ̆ng mtao Y‑Salômôn bi hriăm anak ñu tui duah klei thâo mĭn leh anăn klei knhâo mơ̆ng Aê Diê, akâo kơ Aê Diê brei drei thâo mđing uêñ ktrâo atăt anak drei đuĕ kbưi mơ̆ng phung mưč, mơ̆ng êlan jhat ƀai, tui duah klei thâo mĭn mơ̆ng Klei Aê Diê Blŭ čiăng dưi dưn klei hdĭp hlŏng lar.

Si ngă drei bi ti gŭ drei pô čiăng tui duah Khua Yang hŏng knhuah luă gŭ mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni kơ Ih kyua Klei Ih Blŭ mtô leh kâo klei thâo mĭn. Akâo kơ Khua Yang brei kâo thâo huĭ mpŭ leh anăn luă gŭ ti anăp Ih čiăng kơ kâo dưi mâo klei thâo săng hlăm klei hdĭp leh anăn thâo ktrâo atăt phung anak čô weh đuĕ kbưi mơ̆ng klei soh.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Bruă Mtao 10:18-36

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNrhiav Kev Txawj Ntse – 12/12/2021
Bài tiếp theoTìm Khôn Ngoan – 12/12/2021