Nrhiav Kev Txawj Ntse – 12/12/2021

960

 

Pajlug 14:6-7; II Timautes 3:1-7

Pajlug 14:6-7

6 Cov neeg khavtheeb yeej nrhiav tsis tau kev txawj ntse tiamsis cov neeg txawj ntse kawm tau yoojyim heev. 7 Txav kom deb ntawm cov neeg ruam; lawv yeej tsis muaj ib yam dabtsi qhia rau koj li.

II Timautes 3:1-7

1 Koj yuav tsum nco ntsoov hais tias thaum lub sijhawm uas ntiajteb yuav kawg yuav muaj kev ntxhov siab heev. 2 Rau qhov tej neeg nyias yuav xav txog nyias xwb, lawv yuav xav tsis txog lwm tus li. Lawv yuav ntshaw nyiaj, yuav khavtheeb, yuav muab hlob, yuav tsis mloog niam txiv lus, yuav tsis ris luag txiaj ntsig, thiab yuav saib tsis taus Vajtswv txoj kevcai; 3 lawv yuav tsis sib hlub, tsis zam txim rau lwm tus, nyiam taug xaiv, tsis tswj lawv lub siab, ua neeg tsivtsaim thiab tsis nyiam ua zoo; 4 lawv yuav ua neeg ntxeev siab, ua neeg siab heev, thiab lawv saib lawv tsimtxiaj dua lwm tus; lawv nyiam kev lomzem heev dua nyiam Vajtswv. 5 Lawv yuav hais tias lawv yog cov uas ntseeg Vajtswv. Tiamsis lawv yeej tsis ua raws li Vajtswv txoj kevcai. Koj tsis txhob nrog cov neeg uas zoo li ntawd ua ke hlo li. 6 Cov neeg ntawd muaj qee leej pheej mus hauv luag tej tsev, mus ntxias tej pojniam uas tsis tshua muaj tswvyim uas pheej nyuaj siab rau lawv tej kev txhaum thiab lub siab xav ntsoov rau tej kev phem kev qias. 7 Cov pojniam ntawd niaj hnub kawm, tiamsis lawv tsis paub hais tias lub ntsiab lus yog li cas tiag.   

 

Nqi cim: 

“Cov neeg khavtheeb yeej nrhiav tsis tau kev txawj ntse tiamsis cov neeg txawj ntse kawm tau yoojyim heev.” (Pajlug 14:6 – Phau Txhais Qub).

 “Tus uas muab hlob yeej nrhiav tsis tau tswvyim li, tiamsis tus uas nkag siab mas yoojyim kawm tau kev txawj ntse.” (Pajlug 14:6 – Phau Txhais Tshiab).   

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Cov neeg khavtheeb muaj kev xav licas rau tej lus qhuab ntuas txawj ntse?
  • Vim licas cov neeg khavtheeb nrhiav tsis tau kev txawj ntse?
  • Vim licas vajntxwv Xalumoos qhuab ntuas kom txav deb ntawm cov neeg ruam lossis cov neeg khavtheeb?
  • Yuav ua licas peb thiaj tau txais kev txawj ntse?
  • Peb yuavtsum qhia peb tej menyuam yam dabtsi?

Kev txawj ntse tsis yog yam khoom uas tus neeg khavtheeb yuav txeeb tau lossis muab nyiaj muas tau. Kev txawj ntse yog Vajtswv ua tus pub. Tus uas nrhiav kev txawj ntse yuavtsum zeem paub hais tias, “Tus uas fwm tus Tswv, tus ntawd thiaj yog tus uas muaj kev txawj ntse.” (Pajlug 1:7). Kev txawjntse tau muab pub rau cov neeg uas txo fwjchim. Thaum ib tug neeg paub hais tias nws tsis txawj tsis ntse, tsis paub dabtsi thiab nws thov Vajtswv pab, ces Vajtswv yuav qhia thiab pub rau tus ntawd muaj kev txawjntse (Pajlug 1:3-4). Tiamsis, kev txawj ntse muab tsis tau pub rau cov neeg khavtheeb vim lawv txojkev khav ua rau lawv txo tsis taus fwjchim los txais yuav tej uas Vajtswv qhia. Tus neeg khavtheeb yog tus uas muab hlob, kwv ntswg, tsis nrhiav Vajtswv (Pajlug 21:24). Lawv txob thuam, tsis txais yuav tej lus qhuab ntuas uas txawj ntse. Lawv dhau mus ua neeg ruam vim tsis ua zoo los mus kawm xyaum, thiaj ua rau lawv saib tsis taus kev txawj ntse thiab txhua zaj lus qhuab ntuas. Twb yog vim li ntawd cov neeg uas khavtheeb tsuas nrhiav ntsib kev txawj ntse hauv ntiajteb xwb lawv yeej yuav nrhiav tsis ntsib kev txawj ntse tseeb ntawm Vajtswv. Tsis tas li ntawd xwb, vajntxwv Xalumoos tseem qhuab ntuas kom txav deb cov neeg ruam lossis cov neeg khavtheeb vim yuav nrhiav tsis pom kev txawj ntse ntawm lawv tej lus hais, thiab thaum ua phoojywg nrog lawv ces “yuav raug kev puastsuaj” (Pajlug 13:20).

Cov neeg uas nkag siab paub nrhiav Vajtswv tej lus qhuab lus qhia los ntawm kev paub ntshai paub fwm Nws, ces yuav yoojyim nrhiav ntsib kev txawj ntse. Cov neeg uas totaub txojkev ua neej qhia tshwm lawv yog neeg ncajncees thiab paub fwm Vajtswv. Ua lubneej txawjntse yog ua neej nyob hauv Vajtswv qhov tseeb thiaj yuav tau txais txojsia ibtxhis. Nyob hauv tsab ntawv uas Timthawj Paulus xa mus rau Xibhwb Timautes, nws kuj qhia rau Timautes thiab peb cov uas nyob tiam no kom yuavtsum ceevfaj txog tibneeg lub siab nyob rau tiam kawg. Nws qhuab ntuas peb txhua tus txav deb cov neeg phem, tsis ua raws li Vajtswv txoj kevcai, lub siab xav ntsoov rau tej kev phem kev qias, lawv “niaj hnub kawm, tiamsis lawv tsis paub hais tias lub ntsiab lus yog li cas tiag.” (II Timautes 3:1-7).

Yuav kom tau txais kev txawj ntse, peb yuavtsum niaj hnub txo fwjchim los kawm Vajtswv Txojlus, nrhiav Vajtswv tej kev txawj ntse, thiab kev dawbhuv los ntawm tej uas Vaj Ntsujplig qhia rau peb, kom ua tau lubneej haum Vajtswv siab. Kawm raws li vajntxwv Xalumoos tus qauv, qhuab ntuas peb tej menyuam nrhiav Vajtswv tej tswvyim thiab kev txawj ntse. Thov Vajtswv pab kom peb paub txhawj txog peb tej menyuam thiab qhia lawv txav deb cov neeg khavtheeb, txav deb txojkev phem kev qias, paub nrhiav kev txawj ntse hauv Vajtswv Txojlus thiaj tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis.

Peb puas nrhiav Vajtswv los ntawm kev txo fwjchim lawm tau?

 

Thov Vajtswv:

Tus Tswv, nyuamyaus ua Koj tsaug vim Koj tej lus tau qhia rau nyuamyaus txog kev txawj ntse. Thov Koj pab nyuamyaus paub fwm Koj thiab txo fwjchim tabmeeg Koj, nyuamyaus lubneej thiaj yuav muaj kev txawj ntse thiab paub qhia tej menyuam qaij deb tej kev txhaum. Ameeg.

Email: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Ông ÔNG VĂN KHÔI
Bài tiếp theoDuah Klei Thâo Mĭn – 12/12/2021