Dôk Dơ̆ng Ƀơ̆ng Huă Kpă Ênô – 28/2/2024

2956

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Têsalônik 4:9-12

Êlan kliăng: “Brei diih čiăng dôk êđăp ênang, mĭn kơ bruă diih pô, leh anăn mă bruă hŏng kngan diih pô, msĕ si hmei mtă leh kơ diih” (I Têsalônik 4:11)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă Khua ƀĭng kna Y-Pôl mtô amâo guôn čih hră kơ phung đăo Têsalônik kơ klei khăp? Si ñu mtô digơ̆ hdĭp ti krah phung ƀuôn sang tue? Si diih hdĭp čiăng klei blŭ hưn bi sĭt mâo ênoh yuôm ti krah phung ƀuôn sang tue?

Amâo djŏ ôh kyua klei bi khăp ayŏng adei jing amâo djŏ yuôm bhăn snăn Khua ƀĭng kna Y-Pôl lač “amâo yuôm ôh arăng lŏ čih kơ diih”, ƀiădah kyua klei yuôm bhăn anei diñu pô dưi hriăm leh mơ̆ng Aê Diê (êlan 9). Lač mdê, asăp mtă brei bi khăp jing klei Aê Diê brei phung ƀuôn sang Ñu hlue ngă, kyua êlâo hĭn asăp mtrŭn anei jing klei bhiăn Aê Diê. Leh anăn klei yuôm bhăn êdei anăn, bi khăp jing klei bi knăl čiăng kơ phung ka đăo thâo kral phung đăo jing phung ƀĭng kna Khua Yang. Khua ƀĭng kna Y-Yôhan mtô leh: “Hŏng klei anei jih jang mnuih srăng thâo kơ diih jing phung ƀĭng kna kâo, tơdah diih bi khăp hdơ̆ng diih pô”. “Hlei pô amâo khăp, amâo thâo kral Aê Diê ôh; kyuadah Aê Diê jing klei khăp” (Y-Yôhan 13:35; I Y-Yôhan 4:8).

Amâo djŏ knŏng hyuă kjăp hĭn klei khăp hdơ̆ng ayŏng amai adei ti krah jih jang phung đăo hlăm krĭng Masêdôn, ƀiădah Khua ƀĭng kna Y-Pôl lŏ mđĭ ai phung đăo ti Sang Aê Diê Têsalônik lŏ dơ̆ng bi êdah klei khăp anăn lu hĭn dơ̆ng (êlan 10). Leh anăn, Khua ƀĭng kna Y-Pôl mtă kơ phung ayŏng adei tinei lŏ dlăng klei hdĭp grăp čô mnuih. “Brei diih čiăng dôk êđăp ênang, mĭn kơ bruă diih pô, leh anăn mă bruă hŏng kngan diih pô, msĕ si hmei mtă leh kơ diih” (êlan 11). Mâo klei mtă anei kyua hlăm phung đăo ti Têsalônik mâo lu mnuih bi mĭn Khua Yang Yêsu dơ̆ng lŏ hriê anăn diñu lui leh bruă knuă mă, đa đa mkăn knŏng čiăng mă klei đru mơ̆ng pô mkăn, amâodah diñu alah mă bruă kyua hmăi mơ̆ng dhar kreh Grĕk dlăng hơăi mang klei mă bruă hŏng kiê kngan, knŏng phung hlŭn kơh mă bruă… Dŭm klei anei soh hŏng knuih hdĭp kpă ênô mơ̆ng phung đăo hlue si Klei Aê Diê Blŭ mtô. Kyua anăn,Khua ƀĭng kna Y-Pôl mtô diñu tơdah čiăng mâo klei mpŭ mơ̆ng phung ka đăo kơ Khua Yang, snăn phung đăo jing phung mâo mă leh klei mngač, dôk êbat hlăm klei mngač brei hdĭp ti krah phung ti tač “čiăng kơ phung ti tač mpŭ kơ diih, leh anăn diih amâo knang kơ sa čô mkăn ôh”, jing amâo jưh knang kơ phung mkăn ôh (êlan 12).

Knuih hdĭp phung đăo brei hưn bi sĭt jăk kơ phung riêng gah, grăp čô drei brei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă bi jăk, djŏ klă, boh nik hŏng phung ka thâo kral Aê Diê, kyua anei jing kliăng kơ bruă hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk. Klei drei hưn kơ klei khăp Khua Yang knŏng mâo ênoh yuôm tơdah knuih hdĭp mâo phung ti tač mpŭ, tơdah amâo djŏ snăn, diñu amâo srăng hmư̆ ôh klei drei hưn kơ klei khăp Khua Yang.

Drei mâo mơ̆ klei phung thâo kral mpŭ kyua knuih hdĭp pô jing kpă ênô, thâo khăp?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni kơ Ih kyua kâo dưi jing anak Ih, akâo kơ Ih đru kâo ktang nanao, sĭt suôr, gĭr bi êdah knuih hdĭp kpă ênô hlue si Klei Aê Diê Blŭ mtô čiăng bi guh kơang Anăn Ih leh anăn klei kâo hưn kơ Ih mâo phung ka đăo tŭ mă. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 5

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Lubneej Ncajncees – 28/2/2024
Bài tiếp theoĂn Ở Cách Ngay Thẳng – 28/2/2024