Ua Lubneej Ncajncees – 28/2/2024

1796

 

 

I Thexalaunikes 4:9-12

Nqe cim

“Nej yuav tsum niaj hnub xyaum ua neeg zoo tsis txhob ntau ncauj. Nej yuav tsum rau siab ntso ua nej tes haujlwm xwb tsis txhob mus tabkaum lwm tus. Thiab nej yuav tsum ua ntawm nej txhais tes tsis txhob tos lwm tus ua rau nej noj, raws li peb twb qhia rau nej lawm” (I Thexalaunikes 4:11).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vim licas timthawj Paulus qhia hais tias nws tsis tas sau qhia cov ntseeg hauv Thexalaunikes txog txojkev sib hlub?

–       Nws qhia lawv ua neej nyob nrog cov tsis ntseeg licas?

–       Koj ua lubneej licas kom tej lus ua timkhawv muaj nqis rau cov tsis tau ntseeg?

Tsis yog vim kev sib hlub ntawm cov ntseeg tsis tseemceeb timthawj Paulus thiaj hais tias “tsis tas kuv yuav sau qhia rau nej”, tiamsis vim qhov tseemceeb no lawv twb kawm tau ntawm Vajtswv lawm (nqe 9). Xav qhia hais tias, lo lus samhwm sib hlub yog yam uas Vajtswv taij Nws cov menyuam yuav tsum xyuamxim ua raws, vim qhov xubthawj lo lus samhwm no yog Vajtswv txojcai. Thiab qhov tseemceeb txuas ntxiv, kev hlub yog lub cim ua rau lwm tus paub txog cov ntseeg yog Tswv Yexus cov thwjtim. Tswv Yexus qhia hais tias: “Yog nej ib leeg hlub ib leeg, sawvdaws thiaj yuav paub hais tias nej yog kuv cov thwjtim” (Yauhas 13:35). Timthawj Yauhas kuj qhia hais tias: “Tus uas tsis muaj kev hlub, tus ntawd yeej tsis paub Vajtswv, rau qhov Vajtswv yog tus uas muaj kev hlub” (I Yauhas 4:8).

Tsis yog tsuas ua rau cov ntseeg hauv Makedaunias muaj txojkev sib hlub, sib raug zoo xwb, tiamsis timthawj Paulus tseem txhawb kom Pawg Ntseeg Thexalaunikes yuav tsum qhia tshwm txojkev hlub ntawd heev dua qhov qub (nqe 10). Txuas ntxiv, timthawj Paulus qhuab ntuas cov ntseeg tig saib nyias lubneej. Nws qhia hais tias: “Nej yuav tsum niaj hnub xyaum ua neeg zoo tsis txhob ntau ncauj. Nej yuav tsum rau siab ntso ua nej tes haujlwm xwb tsis txhob mus tabkaum lwm tus. Thiab nej yuav tsum ua ntawm nej txhais tes tsis txhob tos lwm tus ua rau nej noj, raws li peb twb qhia rau nej lawm” (nqe 11). Tos muaj lo lus qhuab ntuas no, los yog vim nyob hauv cov ntseeg Thexalaunikes muaj ib txhia xav hais tias Tswv Yexus twb yuav rov los, lawv thiaj tsis mob siab ua haujlwm nrhiav noj, tshuav ib txhia ho tsuas xav tos lwm tus pab xwb, lossis lawv tubnkeeg vim xav li cov neeg Kilis tej kev xav hais tias ua haujlwm tes taw ces yog cov neeg ua qhev li haujlwm,… Tej no tawmtsam lubneej ncajncees ntawm tus ntseeg raws li Vajluskub qhia. Vim li ntawd, timthawj Paulus thiaj qhia lawv hais tias, yog lawv xav kom cov tsis tau ntseeg saib taus lawv cov uas nyob hauv qhov kaj lawm, ces lawv yuav tsum ua lubneej ncajncees thaum nyob nrog cov tsis tau ntseeg. Thaum ntawd lawv thiaj tau cov tsis ntseeg saib taus, thiab lawv thiaj tsis ua tabkaum lwm tus lossis tsis tos lwm tus kev pab (nqe 12).

Tus ntseeg lubneej yuav tsum ua timkhawv zoo rau cov neeg ibncig, peb txhua tus yuav tsum ua lubneej zoo, ncajncees, tshwjxeeb yog ua zoo rau cov neeg tsis tau paub tus Tswv, vim ntawd yog tus yuamsij rau kev qhia Txojmoo Zoo. Peb tej lus timkhawv tsuas muaj nqis thaum peb lubneej tau cov tsis ntseeg saib taus, yog tsis ua li ntawd, lawv yuav tsis tig mloog peb tej lus ua timkhawv txog Vajtswv kev hlub ib zaug li.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim tau ua Koj menyuam, thov pab nyuam yaus muaj siab tawv thiab ua siab ntev qhia tshwmlubneej ncajncees raws li Koj Txojlus qhia kom nyuam yaus ua rau Koj tau koobmeej thiab nyuam yaus tej lus timkhawv tau lwm tus txais yuav. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas tau lwm tus saib taus dhau ntawm lubneej ncajncees, sib hlub lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 5

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcGia Lai: Chi Hội Plei Lung Hoan Nghênh Tân Quản Nhiệm
Bài tiếp theoDôk Dơ̆ng Ƀơ̆ng Huă Kpă Ênô – 28/2/2024