Dlăng Ba Phung Sang Aê Diê Kơ Khua Yang – 4/10/2023

1200

 

Klei Aê Diê Blŭ: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 20:24-32

Êlan kliăng: “Răng bĕ kơ diih pô leh anăn kơ jih jang biăp Yang Mngăt Jăk brei diih jing leh phung kiă, čiăng čiêm rông Phung Sang Aê Diê, phung Ñu bi tui leh hŏng êrah Anak Ñu pô.” (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 20:28)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei khua ƀĭng kna Y‑Pôl mtă mtăn kơ phung khua mduôn ti Phung Sang Aê Diê Êphêsô brei kiă kriê phung biăp? Si ênoh yuôm Phung Sang Aê Diê ñu hưn brei thâo? Jing sa čô khua kiă kriê leh anăn jing phung anak ƀuôn sang Aê Diê, ya bruă brei diih ngă čiăng đru mguôp mbĭt rŭ mdơ̆ng Phung Sang Aê Diê?

Hlăm gưl tal tlâo hiu hưn klei mrâo mrang jăk, khua ƀĭng kna Y‑Pôl dôk leh ti Êphêsô hlăm brô tlâo thŭn (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 19:1-12). Ktuê jih thŭn mlan anăn, ñu hnêč mtô mblang, mtă mtăn, bi trông čhai, leh anăn dlăng ba Phung Sang Aê Diê kơ Khua Yang êbat djŏ tui si klei sĭt nik Klei Mrâo Mrang Jăk. Ñu yua lu rup čiăng bi mngač klă kơ bruă ñu, msĕ si: pô bi lông êran, pô kiă kriê, dĭng ktang, pô kăp răng… (êlan 24-26). Ñu lač klă: “Kyuadah kâo amâo hngah ôh hưn kơ diih jih klei Aê Diê čuăn.” (êlan 27).

Dơ̆ng mơ̆ng ai tiê khăp mă bruă kơ Khua Yang, klei khăp pioh kơ phung anak ƀuôn sang Aê Diê leh anăn klei ñu bi knal hlăm klei dlăng ba Phung Sang Aê Diê ti Êphêsô, ñu êtuh êyuh jih ai tiê hlăm bruă ñu djă hŏng klei mtă mtăn kơ phung khua mduôn. Diñu srăng jing phung čuê kiă kriê leh anăn dlăng ba Phung Sang Aê Diê kơ Khua Yang ti anei (êlan 32). Ñu mñă kơ digơ̆ êlâo hĭn brei răng kriê kơ digơ̆ pô, leh anăn kiă kriê jih jang phung biăp Khua Yang. Ñu lŏ mñă bruă digơ̆ kiă Phung Sang Aê Diê kbiă hriê mơ̆ng Yang Mngăt Jăk ruah leh anăn mjing. Leh anăn Phung Sang Aê Diê jing phung biăp Khua Yang khăp leh anăn blei leh hŏng êrah Ñu pô (êlan 28).

Khua ƀĭng kna Y‑Pôl ăt hưn êlâo brei răng kơ klei huĭ hyưt truh kơ Phung Sang Aê Diê. Anăn jing phung mtô klei luar, čiăng mplư phung ƀĭng kna tui hlue diñu (êlan 29-30). Kyuanăn, phung khua kiă kriê Phung Sang Aê Diê brei dôk răng, wah lač hŏng jih ai tiê leh anăn mtô Klei Aê Diê Blŭ kơ phung biăp. Bruă kiă kriê Phung Sang Aê Diê mơ̆ng klei khua ƀĭng kna Y‑Pôl tuôm găn leh dưm ti dlông tlâo atur yuôm: Klei khăp kơ Phung Sang Aê Diê, klei wah lač brei leh anăn mtô lač Klei Aê Diê Blŭ sĭt nik (êlan 31). Khua ƀĭng kna Y‑Pôl jao Phung Sang Aê Diê kơ phung khua mduôn dlăng ba leh anăn kiă kriê. Ñu hmăng hmưi kơ digơ̆ thâo ƀuh klei ñu bi hmô leh kơ klei čiêm rông phung biăp ti anăn leh anăn lŏ čuê mă bruă Aê Diê leh anăn rŭ mdơ̆ng Phung Sang Aê Diê.

Hruê anei, Khua Yang ăt dôk mdưm bruă kiă kriê Phung Sang Aê Diê ti dlông mra phung khua pô mtô, phung mă bruă hlăm Phung Sang Aê Diê. Diñu jing phung dlăng ba Phung Sang Aê Diê hŏng klei Khua Yang Yêsu pô tuh êrah bi tui leh. Diñu srăng tŭ bruă klam ti anăp Khua Yang kơ jih jang mngăt Aê Diê jao. Kyuanăn, grăp čô phung đăo brei bi mguôp mbĭt hŏng phung mgăt biăp, mđrăm mbĭt dlăng kơ Khua Yang leh anăn tui hriăm ai tiê mă bruă mơ̆ng khua ƀĭng kna Y‑Pôl čiăng đru mguôp rŭ mdơ̆ng, bi mđĭ, leh anăn bi kjăp Phung Sang Aê Diê hlăm klei sĭt nik tơl truh ti knhal tuč.

Si ngă drei dôk ngă jăk mơ̆ bruă klam dlăng ba Phung Sang Aê Diê Khua Yang jao kơ drei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih đru kâo thâo săng klă si ênoh yuôm bhăn klei Phung Sang Aê Diê jing hŏng Khua Yang, čiăng kơ kâo hŏng jih ai tiê mă bruă, dlăng ba Phung Sang Aê Diê Ih tui si klei Ih iêô leh anăn atăt gai. Kâo wah lač hlăm anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Kôrantô 4:1-5:13

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcSaib Xyuas Vajtswv Pawg Ntseeg – 4/10/2023
Bài tiếp theoChăn Dắt Hội Thánh Của Chúa – 4/10/2023