Saib Xyuas Vajtswv Pawg Ntseeg – 4/10/2023

2067

 

 

Tes Haujlwm 20:24-32

Nqe cim zaj kawm:

“Nej yuav tsum ceevfaj nyob tsam nej yuam kev thiab nej yuav tsum ua tib zoo saib pab yaj uas Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv muab tso rau nej ua tus saib. Nej yuav tsum saib cov ntseeg ntawd ib yam li tus tswv yaj saib nws pab yaj. Cov ntseeg ntawd yog cov uas Vajtswv tus Tub tuag txhiv los ua nws cov lawm” (Tes haujlwm 20:28).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Paulus ntuas cov txwjlaug saib xyuas Pawg Ntseeg uas yog Vajtswv pab yaj li cas?

–       Paulus qhia paub hais tias Pawg Ntseeg muaj nqis npaum li cas?

–       Ua tus saib xyuas lossis ua ib tus ntseeg koj yuav ua li cas kom pab tau Pawg Ntseeg?

Zaum tim peb uas timthawj Paulus mus qhia txoj Moo Zoo, nws nyob hauv Pawg Ntseeg Efexus tau kwv lam li  peb lub xyoos (Tes Haujlwm 19:1-12). Tag nrho ncua sijhawm ntawd Paulus siv los cob qhia, ntuas thiab kho cov saib xyuas Pawg Ntseeg kom ua tau tes haujlwm yog lub ntsiab ntawm txoj Moo Zoo. Paulus lub neej thiab kev ua haujlwm yog ib tus qauv zoo rau txhua tus xyaum. Thiab nws siv ntau tus duab los ua yam ntxwv qhia kom pom meej txog nws tes haujlwm zoo xws li: tus uas sib twv khiav, tus tubtxib saib xyuas, tus tub xa xov, tus tub rog zov rooj vag… (nqe 24-26). Paulus hais meej nws twb qhia tas txhua yam rau cov Pawg Ntseeg lawm: “Rau qhov kuv twb qhia tej uas Vajtswv xav kom nej paub rau nej lawm, kuv tsis tau zais ib qho li” (nqe 27).

Los ntawm Paulus kev hlub Vajtswv tes haujlwm, kev hlub cov ntseeg txhua tus thiab tej uas kawm tau hauv ncua sijhawm saib xyuas Pawg Ntseeg Efexus, nws muab tagnrho tej ntawd huv tibsi los qhia rau cov txwjlaug txhua tus. Vim lawv yog cov uas yuav hloov Paulus chaw tswj thiab saib xyuas Vajtswv Pawg Ntseeg ntxiv mus (nqe 32). Cov txwjlaug ua tus saib xyuas yuavtsum ceev yus tus kheej ua ntej thiab tom qab ntawd ceev Vajtswv pab yaj thiab tu kom zoo. Vim lawv yog cov uas tau Vaj Ntsujplig xaiv thiab tsa lawv los ua tes haujlwm ntawd. Pawg Ntseeg yog Vajtswv pab yaj uas Vajtswv hlub heev, Tswv Yexus muab nws cov ntshav muas lawv los ua Yexus tug lawm (nqe 28).

Timthawj Paulus kuj ceebtoom txog tej kev puas tsuaj uas yuav tuaj raug rau Pawg Ntseeg. Yuav muaj cov uas qhia tsis raws li Vajtswv Txojlus thiab yuav ntxias tau coob tus ntseeg caum lawv qab (nqe 29-30). Vim li ntawd, cov uas saib xyuas Pawg Ntseeg yuavtsum ceevfaj, tas siab thov Vajtswv thiab qhia Vajtswv Txojlus meej tseeb rau Vajtswv Pawg Ntseeg. Paulus lub luag haujlwm tswj saib Pawg Ntseeg nyob ruaj khov yog los ntawm 3 qhov chaw tiag taw tseemceeb: Hlub Pawg Ntseeg, thov Vajtswv pab Pawg Ntseeg, qhia Vajtswv Txojlus meej tseeb rau Pawg Ntseeg (nqe 31). Timthawj Paulus muab Pawg Ntseeg cob rau cov txwjlaug tswj thiab saib xyuas. Paulus cia siab hais tias, lawv yuav xyaum raws li nws tus qauv ua Vajtswv haujlwm thiab  txhawb kom Pawg Ntseeg loj hlob.

Niaj hnub nimno, Vajtswv kuj muab lub luag haujlwm tswj saib Pawg Ntseeg rau cov Xibhwb, rau cov Txwjlaus thiab cov coj ntawm txhua pab hauv Pawg Ntseeg. Lawv yog cov saib xyuas Vajtswv Pawg Ntseeg uas tus Tswv Yexus twb muab nws cov ntshav txhiv los lawm. Txhua tus ntsujplig uas Vajtswv muab cob rau lawv, lawv yuavtsum tu thiab saib xyuas kom zoo pub rau Vajtswv, vim Vajtswv yuav los taug lawv txhua tus tes haujlwm. Vim li ntawd, peb txhua tus uas yog Vajtswv menyuam, peb yuavtsum koom tes nrog cov uas saib xyuas Vajtswv Pawg Ntseeg ua haujlwm ntsia ntsoov tus Tswv Yexus thiab xyaum li timthawj Paulus tus qauv, txhim tsa Pawg Ntseeg kom loj hlob thiab sawv ruaj hauv Vajtswv Txojlus uas yog qhov tseeb mus txog hnub kawg.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, thov pab kom nyuam yaus paub hais tias Pawg Ntseeg muaj nqis thiab tseemceeb npaum li cas rau Koj, kom nyuam yaus tas siab ua Koj tes haujlwm thiab saib xyuas Koj Pawg Ntseeg mus raws li Koj lub siab nyiam. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas tabtom ua peb feem xyuam saib xyuas Pawg Ntseeg uas tus Tswv tau muab cob rau peb lawm?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: 1 Kauleesthaus 4:1-5:13

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

 

Bài trướcBản Tin Mục Vụ 96: “Nhìn Lại”
Bài tiếp theoDlăng Ba Phung Sang Aê Diê Kơ Khua Yang – 4/10/2023