Djă Pioh Klei Bi Mguôp Hlăm Gŏ Sang – 6/6/2023

1043

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mphŭn Dơ̆ng 13:1-13

Êlan kliăng: “Y-Abram lač kơ Y-Lot, “Kâo kwưh kơ ih, đăm brei mâo ôh klei bi msao kâo hŏng ih, leh anăn phung mgăt êmô biăp kâo hŏng phung mgăt êmô biăp ih; kyuadah drei jing ayŏng adei. ” (Klei Mphŭn Dơ̆ng 13:8)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Y-Abraham leh anăn Y-Lot dôk tlă anăp? Hlei pô čŏng kčưm klei mgaih mkra? Hŏng si êlan diñu djă pioh klei bi mguôp hlăm gŏ sang? Si klei brei drei ngă čiăng dưi djă pioh klei bi mguôp jăk siam hlăm gŏ sang?

Leh kbiă mơ̆ng čar êjip, Y-Abraham ba mbĭt hŏng ñu mô̆ ñu, amuôn êkei ñu leh anăn ngăn drăp ñu đĭ nao phă krĭng Dhŭng, jing Nêgep? kdrăn tač prŏng ti Dhŭng čar Kanaan. Jih dua amiêt amuôn Aê Diê hơêč hmưi mâo klei mdrŏng sah (êlan 2, 5). Ti grăp anôk ñu truh ñu hdơr iêô wah lač kơ Anăn Khua Yang nanao, kyuadah ñu thâo Aê Diê yơh Pô atăt ba ñu leh anăn hơêč hmưi kơ ñu. Kyuadah jih diñu dua mâo lu snăk êmô biăp leh anăn ngăn drăp, snăn krĭng lăn anăn amâo lŏ djăp anôk kơ dua čô ôh. Hĭn mơh, wăt mâo klei bi mneh msao ti krah phung mgăt êmô biăp dua amiêt amuôn, leh anăn hlăm čar phung tue hdĭp ti krah diñu. Kyuanăn, čiăng tlaih mâo klei rŭng răng hlăm gŏ sang, Y-Abraham čŏng kgŭ mkra klei bi grăng čiăng djă pioh klei bi mguôp hlăm gŏ sang.

Hdră êlan mgaih msir klei dleh hlăm gŏ sang Y-Abraham jing mdê êdi, êlâo hĭn ñu lač hŏng amuôn ñu pô, jing mnuih hlăm sa gŏ sang, đăm brei mâo ôh klei bi msao ti krah amiêt amuôn drei, leh anăn wăt ti krah phung mgăt êmô biăp drei. Phŭn knhal kơ klei Y-Abraham bi êdah klei anăn kyuadah “drei jing ayŏng adei” (êlan 8). Amâo djŏ knŏng blŭ mang ôh, Y-Abraham wăt bi sĭt klei lač anăn hŏng bruă ngă mơh, leh anăn hdră êlan ñu mgaih mkra jing mdê hĭn êdimi. Ñu tŭ ư jang kơ amuôn ñu ruah ti anôk kdrêč lăn amuôn ñu čiăng, ñu srăng dôk ti kdrêč lăn adôk. Čiăng djă pioh klei bi mguôp jăk siam hlăm gŏ sang, Y-Abraham hdĭp djŏ hŏng ai tiê klei mĭn “đăm ngă ôh sa mta klei hŏng klei mĭn kơ pô amâodah hŏng klei mgao, ƀiădah hŏng klei luă gŭ brei diih yap phung mkăn jing prŏng hĭn kơ diih pô” (Philip 2:3).

Y-Abraham hmiêt mkăp leh lui klei tŭ dưn kơ pô čiăng djă pioh klei bi mguôp ayŏng adei hlăm gŏ sang hŏng amuôn ñu. Anei jing sa mta klei brei gŏ sang drei hruê anei tui hriăm. Čiăng dưi djă pioh klei êđăp ênang hlăm gŏ sang, brei mâo pô čŏng kgŭ êlâo thâo jang leh anăn hmiêt mkăp lui klei tŭ dưn kơ pô. Ƀiădah lĕ, Aê Diê jing Pô mtăp mđơr, Ñu srăng lŏ thiăm brei kơ pô thâo jang leh anăn răng kriê klei bi mguôp hlăm gŏ sang mâo klei hơ̆k mơak, jăk siam.

Khua Yang Yêsu mtô: “Hŏng klei anei jih jang mnuih srăng thâo kơ diih jing phung ƀĭng kna Kâo, tơdah diih bi khăp hdơ̆ng diih pô” (Y-Yôhan 13:35). Phung đăo kơ Krist êjai dôk hdĭp ti lăn ala anei, msĕ si amiêt amuôn Y-Abraham dôk hdĭp ti krah phung ƀuôn sang čar Kanaan leh anăn Pêrisit (êlan 7), kyuanăn jih jang klei bi mguôp hlăm gŏ sang phung đăo kơ Krist brei bi êdah klei bi khăp, bi mpŭ, bi jang leh anăn bi tŭ hdơ̆ng pô čiăng hưn mdah Anăn Khua Yang kơ jih jang mnuih.

Si ngă drei uêñ mĭn djă pioh klei bi mguôp hlăm gŏ sang mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo hriăm mơ̆ng klei Y-Abraham bi hmô hlăm ai tiê thâo tŭ, thâo jang leh dôk hdĭp kyua klei tŭ dưn kơ pô mkăn čiăng dưi djă pioh klei bi mguôp jăk siam hlăm gŏ sang.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Markôs 10:23-11:11

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTuav Kev Sib Raug Zoo Hauv Tsevneeg – 6/6/2023
Bài tiếp theoGìn Giữ Mối Quan Hệ Gia Đình – 6/6/2023