Tuav Kev Sib Raug Zoo Hauv Tsevneeg – 6/6/2023

1088

 

 

Chivkeeb 13:1-13

Nqe cim:

Anplas thiaj hais rau Lauj hais tias, wb yog kwvtij txivtub, tsis tsimnyog cia koj cov neeg thiab kuv cov neeg sib cav sib ceg li no.” (Chivkeeb 13:8).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Anplahas thiab Lauj tabtom ntsib teebmeem dabtsi?

–       Leejtwg yog tus uas xub daws ua ntej?

–       Lawv tuav kev sib raug zoo hauv tsevneeg li cas?

–       Peb cheemtsum ua dabtsi kom tuav tau kev sib raug zoo hauv tsevneeg?

Tom qab uas tawm hauv tebchaws Iziv, Anplahas coj pojniam, nws tus tub Lauj thiab txhua yam uas yog nws tug tawm mus rau pem Nenkes, cheebtsam moj sab qhua ntawm yav Qabteb tebchaws Kana-as. Nkawd ob tug txiv tub tau Vajtswv foom koob hmoov thiab npluanuj heev (nqe 2, 5). Mus txog qhov twg los nws nco ntsoov pehawm tus Tswv rau qhov nws paub hais tias tus Tswv yog tus uas coj nws kev thiab foom koob hmoov. Vim nkawd muaj tsiaj txhu coob thiab muaj txhua yam ntau heev, yog li cheebtsam ntawd tsis muaj txaus chaw rau nkawd yug tsiaj txhu. Dua li ntawd, nkawd cov neeg yug tsiaj muaj kev sib cav sib ceg, thiab lwm haivneeg los kuj tseem nrog lawv nyob thiab. Yog li ntawd, cia kom tsis txhob muaj tej kev sib cav sib ceg nyob hauv tsevneeg, Anplahas yog tus xub daws tej kev tsis sib haum hauv tsevneeg no.

Qhov uas Anplahas daws cov teebmeem no tshwjxeeb heev, thawj qhov, nws hais tias yog ib tsevneeg xwb tsis tsimnyog wb cov neeg muaj kev sib cav sib ceg, thiab sib txeeb chaw yug tsiaj. Qhov vimchiv Anplahas hais yog vim nkawd“yog txiv tub” (nqe 8). Tsis yog hais ncauj lus dawb, Anplahas ua thiab daws qhov teebmeem no txawv li tej neeg sawvdaws. Anplahas txiav txim siab zam chaw rau nws tus tub Lauj xaiv yuav thaj chaw uas nws nyiam, Anplahas mam yuav thaj uas Lauj tsis xaiv. Cia kom tuav tau kev sib raug zoo hauv tsevneeg, Anplahas muaj lub siab tsis txhob ua ib yam dabtsi kom zoo rau nej lossis kom neeg qhuas nej xwb; tiamsis nej yuav tsum txo hwjchim thiab ib tug tsis txhob khav hais tias ib tug zoo dua ib tug (Filipis 2:3).

Anplahas txaus siab hlo tso yus qhov tseg kom tuav kev sib raug zoo txiv tub hauv tsevneeg. Qhov no yog yam uas peb cov tsevneeg nimno yuav tsum tau kawm xyaum. Cia kom muaj kev zoo nyob hauv tsevneeg, yuav tsum muaj tus neeg txawj zam txim thiab txaus siab hlo muab txhua yam xav ua raws siab nyiam tso. Vajtswv yog tus ncaj ncees, Nws yuav muab ntxiv rau tus neeg uas ua siab ntev zam txim thiab paub ua kom tuav tau kev sib raug zoo hauv tsevneeg muaj kev zoo siab thiab kev ua zoo.

Tswv Yexus qhia hais tias: Yog nej ib leeg hlub ib leeg, sawvdaws thiaj yuav paub hais tias nej yog kuv cov thwjtim(Yauhas 13:35). Cov ntseeg Yexus tabtom ua neej nyob hauv ntiajteb no, zoo ib yam li Anplahas nkawd ob txiv tub tabtom ua neej nrog cov neeg Kana-as thiab cov neeg Pelixes (nqe 7), yog li ntawd, tej kev sib raug zoo hauv tsevneeg ntseeg Yexus yuav tsum niaj hnub qhia tshwm txojkev hlub, saib taus, zam txim thiab muab pub kom qhia tawm tus Tswv lub npe rau txhua tus.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pab nyuam yaus kawm xyaum Anplahas, muaj lub siab pub tagnrho, zam txim thiab ua kom lwm tus tau qhov zoo thiaj muaj kev sib raug zoo. Amees.

Peb puas mob siab txog qhov uas tuav kev sib raug zoo hauv yus tsevneeg?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Malakaus 10:23-11:11

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

 

Bài trướcBến Tre: Ngày Hội Thiếu Nhi Tin Lành 2023.  
Bài tiếp theoDjă Pioh Klei Bi Mguôp Hlăm Gŏ Sang – 6/6/2023