Denpaulas Hla Dhau Kev Sim Siab – 10/1/2024

789

 

 

Cov Thawjtswj 4:1-16

Nqe cim:

“Kev ntseeg yog qhov uas peb paub tseeb hais tias peb yuav tau tej uas peb cia siab rau thiab yog qhov uas peb cia siab ntsoov rau tej uas peb qhovmuag tsis pom” (Henplais 11:1)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Ua cas Vajtswv muab Nws haivneeg cob rau vajntxwv Kana-as?

–       Thaum Vajtswv haivneeg taij thov, Vajtswv kom Denpaulas ua dab tsi?

–       Denpaulas ntsib tej kev sim siab li cas?

–       Zaj xwm no txhawb peb zog li cas rau hauv txojkev ua neej ntseeg?

Nyob rau sijhawm uas tus thawjtswj Ehus kav, tej pejxeem tau zoo noj tau zoo nyob ib ncua sijhawm ntev loo li 80 lub xyoos. Tiamsis haivneeg uas ib txwm muaj lub siab tsis ncaj ncees rau Vajtswv, nyiam xyaum ua li lwm haivneeg ib ncig thiab mus pe cov neeg ib ncig tej mom. Thaum uas Ehus tuag lawm, Vajtswv haivneeg rov qab mus ua tej kev phem kev qias uas tawm tsam Vajtswv, vim li ntawd, Vajtswv muab lawv cob rau tus vajntxwv Kana-as uas yog Yanpees. Yanpees muaj tub rog coob heev thiab muaj zog heev ntawm kev ua tsov ua rog, nws muaj 900 lub tsheb nees hlau thiab Xixelas yog tus thawj tub rog. Vajntxwv Yanpees tsimtxom thiab ua phem kawg nkaus rau cov Yixalayees tau 20 lub xyoos. Thaum ntawd, cov Yixalayees thiaj tig rov los quaj thov tus Tswv pab. Tus Tswv thiaj pub tus pojniam cev lus Denpaulas los ua tus thawjtswj rau tus Tswv haivneeg. Tus Tswv kom Denpaulas tso neeg mus hu Npalaj tuaj thiab hais tias, tus Tswv samhwm kom koj cia li npaj 10.000 (kaum txhiab) tubrog hauv xeem Nathalis thiab xeem Xenpuloos mus rau ntawm lub Roob Tanpaus.  Xixelas uas yog Yanpees tus thawj tubrog yuav tuaj tua cov Yixalayees ntawm tus Dej Kisoos.

Vajtswv haiv neeg yuav mus ntaus rog tiamsis lawv tsis muaj zoo cuab yeej ua rog, vim lawv tsis muaj kws ntaus hlaus los tsim ntaj riam (1 Xamuyees 13:19-22). Denpaulas kuj hais txog qhov ntawd hauv nws tej lus ua Vajtswv tsaug tias: “Nej plaub caug txhiab leej Yixalayees no puas muaj ib tug nqa daim thaiv hniav ntaj lossis nqa hmuv?” (Cov Thawjtswj 5:8b). Tiamsis Denpaulas coj cov Yixalayees mus ntaus rog li nws kev ntseeg thiab nrog Npalaj txhij tubrog mus tua cov Kana-as tej tubrog raws li tus Tswv tau samhwm lawm. Thaum kawg lawv yeej tagnrho los ntawm kev ntseeg. Tus Tswv ua rau Xixelas, nrog rau nws cov tsheb nees thiab cov tubrog tawg khiav ri rws. Xixelas thiaj nqis saum nws lub tsheb nees los thiab khiav mus nkaum, tiamsis nws tseem raug Ya-ees muab tua tuag lawm (Cov Thawjtswj 4:17-21).

Denpaulas ntsib kev sim siab loj heev, muaj kev nyuaj, kev khwv ntau kawg li tos nws kev, thaum nws ua ib tug thawjtswj haivneeg uas khiav deb Vajtswv thiab ua kev phem kev qias tawm tsam tus Tswv (nqe 1). Npajlaj tus pab Denpaulas los tseem ua xyem xyav, tsis muaj kev ntseeg txaus rau hauv tus Tswv tej lus (nqe 8), thiab tsis muaj txaus cuabyeej rau tej tubrog mus ntaus rog, tsis paub yuav ua cas kov yeej pab tub rog uas muaj cuabyeej khov kho. Txawm li ntawd los Denpaulas yeej hla dhau txojkev sim siab vim nws kev ntseeg ruaj khov rau ntawm tus Tswv. Tus Tswv tau pab Denpaulas thiab nws haiv neeg tawm tsam yeej yeeb ncuab. Hauv txojkev uas nrog tus Tswv mus, peb yeej yuav ntsib ntau yam kev sim siab ua rau peb txhawj ntshai, xav kom peb txhua tus yuav tsum ruaj siab ntseeg Vajtswv, khaws Nws tej lus cogtseg thiab rhais ruam mus raws li kev ntseeg, peb yeej yuav ua tau tes haujlwm uas loj thiab nyuaj, tsis hais yam uas qhovmuag pom thiab tsis pom huv tibsi (Henplais 11:1).

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, hauv nyuam yaus lub neej yeej muaj tej kev khwv, kev sim siab tuaj sim nyuam yaus kev ntseeg, thov pab nyuam yaus ntseeg thiab tso siab rau Koj tej lus cog tseg, ua neej mus raws kev ntseeg. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas ntsib tej yam kev sim siab twg uas peb tsis tau hais qhia rau Vajtswv?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 10

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTiền Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Tiền Giang 08/01/2024
Bài tiếp theoH’Dêbôra Hgao Klei Lông Dlăng – 10/1/2024