H’Dêbôra Hgao Klei Lông Dlăng – 10/1/2024

2213

 

Klei Aê Diê Blŭ: Phung Khua Phat Kđi 4:1-16

Êlan kliăng: “Klei đăo jing klei thâo kjăp kơ mnơ̆ng arăng čang hmăng, klei bi sĭt kơ mnơ̆ng arăng amâo ƀuh ôh.” (Hêbrơ 11:1)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă Khua Yang jao phung ƀuôn sang ñu kơ mtao Kanaan? Hlăk phung ƀuôn sang Aê Diê ur akâo, ya klei Ñu mtă brei H’Dêbôra ngă? Hŏng si klei lông dlăng ñu tlă anăp leh? Si klei mđĭ ai diih hlăm klei hdĭp mơ̆ng klei yăl dliê anei?

Hlăk dôk hlăm ênuk khua phat kđi Y-Êhut kiă kriê, jih jang phung ƀuôn sang dưi dôk hdĭp êđăp ênang sui snăk truh kơ 80 thŭn. Ƀiădah hŏng knuih amâo sĭt suôr, tui ngă msĕ si phung ƀuôn sang riêng gah kkuh kơ rup yang, snăn leh Y-Êhut djiê, phung ƀuôn sang Aê Diê lŏ wĭt ngă klei ƀai ti anăp Yêhôwa, kyuanăn Ñu čhĭ diñu kơ kngan Y-Jabin mtao Kanaan. Hŏng sa phung kahan lu jhŏng ktang, mâo 900 boh êdeh aseh msei hŏng khua phung kahan jing Y-Sisêra, mtao Y-Jabin ktư̆ juă phung Israel hŏng klei ƀai êjai 20 thŭn. Hlăk anăn phung ƀuôn sang Israel lŏ wĭt ur akâo kơ Khua Yang. Hlăm ênuk anei, Khua Yang brei H’Dêbôra khua pô hưn êlâo mniê jing khua phat kđi kơ phung ƀuôn sang Ñu. Mă tŭ klei Khua Yang mtă, ñu tiŏ nao mnuih iêô Y-Barak hriê leh anăn lač, Yêhôwa mtă brei ñu mă 10.000 čô mnuih mơ̆ng găp djuê phung Naptali leh anăn phung Sabulôn, bi kƀĭn phung kahan ti čư̆ Tabor. Khua phung kahan Y-Sisêra dăp ba jih phung kahan leh anăn êdeh aseh msei truh kơ êa hnoh Kisôn mprăp ksŭng blah phung Israel.

Phung ƀuôn sang Aê Diê dơ̆ng mŭt hlăm klei bi blah hŏng mnơ̆ng bi blah pliă pliê snăk, kyuadah hlăm čar amâo mâo pô tia ôh (I Y-Samuel 13:19-22). H’Dêbôra ăt lač leh mơh mta klei anei hlăm klei ñu mmuñ bi mni snei: “Amâo ƀuh ôh khil leh anăn kju, ti krah pă pluh êbâo čô hlăm phung Israel.” (Phung Khua Phat Kđi 5:8b). Ƀiădah lĕ, H’Dêbôra êbat nao hŏng klei đăo, mbĭt hŏng Y-Barak khua phung kahan nao hrui iêô phung kahan nao bi blah hŏng Kanaan tui si klei Yêhôwa mtrŭn mtă. Boh tŭ jing phung ƀuôn sang Aê Diê dưi hĭn leh kluôm dhuôm kyua hŏng klei đăo. Yêhôwa brei hjan ktang mdê truh, ngă kơ jih êdeh aseh msei kdlŭt hlăm lăn lŭ. Phung kahan Israel dưi dôk tĭng kơ anôk mâo klei dưi hĭn. Jih jang phung kahan Kanaan rai jih. Y-Sisêra, khua phung kahan êran đuê̆ dăp leh anăn H’Jael bi mdjiê ñu (Phung Khua Phat Kđi 4:17-21).

Klei lông dlăng kơ H’Dêbôra jing prŏng êdi. Ñu tlă anăp hŏng lu klei dleh dlan tơdah khua kiă kriê kơ sa phung ƀuôn sang hdĭp kbưi hŏng Aê Diê leh anăn ngă klei jhat ƀai ti anăp ală Ñu (êlan 1), pô ngă bruă mbĭt jing Y-Barak khua kahan ngă kĭ kơ̆, kƀah klei đăo ti anăp klei Aê Diê mtă (êlan 8), phung kahan kƀah mnơ̆ng bi blah êjai tlă anăp hŏng phung kahan roh jhŏng ktang snăk. H’Dêbôra dưi hgao leh klei lông dlăng hŏng klei đăo kjăp kơ Khua Yang. Khua Yang bi blah leh leh anăn ba klei dưi hĭn kơ ñu leh anăn kơ ƀuôn sang ñu. Êlan drei êbat tui hlue Khua Yang ăt khăng tlă anăp hŏng lu klei lông dlăng klei đăo, hmăng hmưi grăp čô drei đăo knang kơ Khua Yang hŏng jih ai tiê, djă păn kjăp klei Ñu ƀuăn čhuang nao ti anăp, sĭt nik drei srăng bi knal klei prŏng leh anăn dleh, wăt klei drei amâo ƀuh ôh (Hêbrơ 11:1).

Mâo mơ̆ ya klei lông dlăng drei dôk tlă anăp ƀiădah ka myơr kơ Khua Yang ôh?

Wah lač: Ơ Khua Yang, ti anăp klei dleh dlan, klei lông dlăng klei đăo hlăm klei hdĭp, akâo Khua Yang brei kâo dôk kjăp đăo knang kơ klei ƀuăn Pô Sĭt Suôr, čhuang êbat hŏng klei đăo amâo djŏ hŏng ală ƀuh ôh. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mphŭn Dơ̆ng 10

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcDenpaulas Hla Dhau Kev Sim Siab – 10/1/2024
Bài tiếp theoBà Đê-bô-ra Vượt Qua Thách Thức – 10/1/2024