Đăm Wơr Bĭt Aê Diê – 13/7/2021

448

                                                 

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 8:6-16 

Êlan kliăng: “Răng bĕ đăm diih wơr bĭt Yêhôwa Aê Diê diih hŏng klei diih amâo djă pioh klei ñu mtă, klei ñu mtrŭn, leh anăn klei bhiăn ñu kâo mtă kơ diih hruê anei” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 8:11).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Y-Môis mñă kơ phung Israel brei lŏ hdơr wĭt, mơ̆ng hlei pô diñu dưi mă tŭ ala čar Kanaan jing ngăn dưn? Ya klei mblang kơ klei bi hdơr anei? Ya klei brei phung Israel ngă, čiăng đăm ôh dôk hdĭp bliư̆ blêč amâo thâo hdơr knga kơ Aê Diê? Si ngă ară anei, ya klei truh ngă kơ drei khăng wơr ƀĭt hĕ klei pap Khua Yang?

 

Hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ anei, êngao kơ klei hưn mdah klei jăk siam diñu srăng ƀuh ti anăp hlăm Lăn Čar Aê Diê Ƀuăn, Y-Môis ăt mñă mơh kơ phung ƀuôn sang Aê Diê brei hdơr kơ klei mtô mtă, klei thiê brei leh anăn klei Aê Diê răng mgang diñu êjai dŭm thŭn mlan hiu rưng hlăm kdrăn tač. Jing yuôm yơh Y-Môis lŏ mñă kơ phung ƀuôn sang Aê Diê dŭm klei anei, kyuadah hlăk mŭt hlăm Lăn Čar Aê Diê Ƀuăn, hŏng klei hdĭp mrâo anôk ala čar mdrŏng sah anăn mbĭt hŏng klei diñu mă bruă buh pla, čiêm rông hlô mnơ̆ng čiăng mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă čiêm klei hdĭp pô, hrô kơ klei hdĭp kăp mă tŭ mana Aê Diê thiê brei grăp hruê, snăn huĭ kơ phung ƀuôn sang Israel ênưih srăng knang kơ ai ktang diñu pô, wơr bĭt hĕ Aê Diê wăt klei pap Ñu ngă leh kơ diñu êlâo dih.

Wơr bĭt” Aê Diê kčưm dơ̆ng hŏng klei hrŏ luč hlăm klei mĭn kơ klei pap Aê Diê, ƀrư̆ ƀrư̆ truh kơ klei hdĭp lui Aê Diê. Jing phung ƀuôn sang Aê Diê ruah leh pioh hjăn kơ Ñu, phung ƀuôn sang Israel brei thâo săng klă, jih jang klei jăk jĭn diñu mâo, thâodah ênuk êlâo dih, ară anei hin amâodah hruê ti anăp, jih jang jing mơ̆ng klei Aê Diê brei êbeh dlai. Kyuanăn, tơdah phung ƀuôn sang Aê Diê “wơr bĭt” Aê Diê, klei hdĭp diñu lui Aê Diê, mblang jing ăt msĕ si lui hĕ klei jăk jĭn kơ ƀuôn sang pô yơh. Čiăng đru phung ƀuôn sang Aê Diê weh đuê̆ mơ̆ng klei hdĭp bliư̆ blêč amâo thâo hdơr knga kơ Aê Diê, Y-Môis lu bliư̆ mñă bi hdơr kơ phung ƀuôn sang Aê Diê brei dôk hdĭp huĭ mpŭ kơ Aê Diê, gưt klei bhiăn Aê Diê leh anăn klei Aê Diê mtă, mtrŭn, mbĭt hŏng klei mpŭ mni kơ klei jăk Aê Diê brei leh kơ jih jang găp djuê ƀuôn sang (êlan 6, 10, 11).

Sa klei hdĭp mdrŏng sah, amâo lŏ rŭng kơ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă klei čŭt hơô prăk kăk grăp hruê, khăng ngă kơ drei wơr bĭt Aê Diê. Mâo klei hdĭp đĭ kyar leh, drei amâo guôn lŏ knang kơ Aê Diê ôh ƀiădah ăt hdĭp jăk mơh grăp hruê. Mơ̆ng klei dôk hdĭp “wơr bĭt” Aê Diê msĕ snăn ƀrư̆ ƀrư̆ mnơ̆ng mnuă yơh hrô anôk Khua Yang dôk hlăm klei hdĭp pô. Anei yơh klei jing sĭt, truh ti krah lu phung ƀuôn sang Israel hlăk đưm leh anăn wăt ti krah phung drei hruê anei msĕ mơh. Kyuanăn yơh, čiăng weh đuê̆ hĕ mơ̆ng klei hdĭp wơr bĭt klei pap Aê Diê, brei drei hriăm leh anăn ksiêm mĭn Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê. Klei Aê Diê Blŭ yơh srăng đru drei hdĭp thâo săng kơ jih jang mnơ̆ng drei mâo hlăm klei hdĭp anei jing mơ̆ng klei jăk Aê Diê brei sơăi, amâo mâo ôh sa mta mnơ̆ng dưi hrô kơ anôk Khua Yang dôk hlăm ai tiê drei. Tơdah klei mplư mơ̆ng mnơ̆ng mnuă ngă kơ drei wơr bĭt Aê Diê mbĭt hŏng klei pap Ñu, snăn klei gưt asăp ngă hlue Klei Aê Diê Blŭ srăng đru drei êbat hlăm êlan huĭ mpŭ kơ Ñu leh anăn dôk hdĭp hŏng ai tiê thâo hdơr knga kơ Ñu nanao.

 

Tơdah dlăng wĭt kơ klei hdĭp pô, si ngă ƀuh mơ̆ drei dôk wơr bĭt Khua Yang?

 

Ơ Khua Yang, bi mni lač jăk kơ Ih kyua djăp mta mnơ̆ng kâo mâo hlăm klei hdĭp anei kluôm dhuôm kbiă hriê mơ̆ng klei Khua Yang brei sơăi. Akâo kơ Khua Yang đru kâo dôk hdĭp hŏng ai tiê klei mĭn hdơr knga kơ Khua Yang nanao

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

 

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

 

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 28:1-35

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcChọn Lựa – 12/7/2021
Bài tiếp theoĐừng Quên Chúa – 13/7/2021