Cov Nyob Qhov Pom Kev – 25/3/2024

1041

 

 

1Thexalaunikes 5:1-11

Nqe cim

“Rau qhov nej yog cov uas nyob qhov pom kev thiab nyob nruab hnub. Peb tsis yog cov uas nyob hmo ntuj lossis nyob hauv qhov tsaus ntuj. Yog li ntawd peb tsis txhob tsaug zog li lwm tus. Peb yuav tsum tsis txhob tsaug zog thiab ceevfaj zov tos” (1Thexalaunikes 5:5-6)

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Paulus sau txog yam dabtsi rau cov ntseeg hauv Thexalaunikes?

–       Qhov sib txawv ntawm Vajtswv cov menyuam thiab cov uas tsis yog Vajtswv menyuam yog dabtsi?

–       Peb tabtom npaj li cas rau hnub uas Tswv Yexus rov qab los?

Timthawj Paulus sau tsab ntawv no mus rau tus Tswv cov menyuam nyob rau hauv lub nroog Thexalaunikes hais txog “tus Tswv hnub” yog lub sijhawm uas Tswv Yexus rov qab los. Paulus rov hais txog lub sijhawm thiab ntu caijnyoog uas lawv twb ibtxwm paub los lawm, lub sijhawm tus Tswv los tsis muaj leejtwg paub, yuav zoo ib yam li tubsab tuaj hmo ntuj, tsis muaj ib tug tubsab twg yuav qhia rau tus tswv tsev hais tias nws yuav tuaj nyiag rau lub sijhawm twg li. Cov neeg uas tsis muaj Vajtswv lawv tsis paub dabtsi, lawv tsuas yog npaj kev ua neej thiab txaus siab rau lub neej tiam no xwb, lawv hais tias “peb tau zoo noj thiab tau zoo nyob” tiamsis lawv tsis paub hais tias thaum twg kev puastsuaj yuav los khwb nkaus lawv tsis muaj ib tug yuav khiav dim li.

Yog li ntawd, Vajtswv cov menyuam uas ntseeg Tswv Yexus nyob hauv qhov pom kev, yog menyuam nruab hnub, tsis yog menyuam nyob qhov tsaus ntuj, ces hnub uas tus Tswv rov los yeej tsis muaj kev txhawj ntshai li. Vim hnub uas tus Tswv Yexus rov qab los, cov uas tsis txais yuav tus Tswv txojkev cawmdim ces hnub ntawd quaj nyiav ntsoog qees, tiamsis peb “yog cov uas nyob nruab hnub” thiab “Vajtswv yuav tsis rau txim rau peb cov uas Vajtswv xaiv cia lawm, tiamsis Vajtswv yuav zam txim rau peb cov uas ntseeg peb tus Tswv Yexus.” (nqe 8-9). Yog cov menyuam nyob hauv qhov pom kev, qhov tseemceeb yog peb tau hu los ua lub neej paub ceevfaj thiab tswj siab nyob tos hnub uas tus Tswv rov qab los. Lossis yog cov uas ua muaj lub neej dawbhuv, muaj lub siab hlub, kev ntseeg puv ntoob thiab ua taus siab ntev nyob tos hnub uas tus Tswv rov qab los.  Peb yuav zoo siab kawg nkaus rau hnub uas tus Tswv rov qab los, txawm yog hnub ntawd peb tseem muaj sia nyob lossis peb tuag los peb yeej yuav nrog tus Tswv nyob, rau qhov peb twb vamkhom Tswv Yexus txojkev tuag saum ntoo khaublig lawm, tus Tswv cov menyuam yuav tau tuav ruaj qhov no thiab muab tej no los sib txhawb zog, ua neej zoo siab tos ntsoov tus Tswv rov qab los.

Cov ntseeg yog cov uas nyob hauv qhov pom kev thiab yog cov uas nyob nruab hnub, peb tsis yog cov uas nyob qhov tsaus hauv lub ntiajteb uas tsaus ntuj nti. Tiamsis yog peb siv zog nrhiav rau lub neej no, nrhiav tej nyiaj txiag qhov txhia chaw lossis ua tej kev txhaum zoo li neeg ntiajteb ua ces yuav tau ceevfaj hnub uas tus Tswv los, peb tseem nyob tsau tsawv hauv qhov tsaus ntuj uas hmo ntuj kav, tsis pom thiab tsis paub hais tias tus Tswv twb los lawm. Tu siab kawg nkaus rau cov uas lees hais tias nyob hauv qhov pom kev tiamsis tsis ua neej raws li ntawd. Thov tus Tswv pab kom peb paub ceevfaj thiab tswj siab kom ua tau cov menyuam ntseeg nyob hauv qhov pom kev mus li.

 

Thov Vajtswv,

Tswv Yexus! Ua Koj tsaug vim hauv Koj lub npe nyuam yaus tau kev cawm dim thiab muaj kev cia siab tos Koj rov qab los. Thov Koj pab kom nyuam yaus ua tau lub neej phim qhov uas yog cov neeg nyob qhov pom kev. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Yog Tswv Yexus los hnub no, peb puas tseem ceevfaj ntsoov tos Nws los?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 31

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThơ: NẾU CHRIST CHẲNG SỐNG LẠI
Bài tiếp theoPhung Anak Klei Mngač – 25/3/2024