Phung Anak Klei Mngač – 25/3/2024

2371

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Têsalônik 5:1-11

Êlan kliăng: “Kyuadah jih jang diih jing phung anak klei mngač leh anăn phung anak hruê. Drei amâo jing phung anak mlam amâodah klei mmăt ôh. Snăn đăm brei drei pĭt ôh msĕ si phung mkăn, ƀiădah brei drei dôk răng leh anăn dôk êngal” (I Têsalônik 5:5-6)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Khua ƀĭng kna Y-Pôl čih kơ phung ƀuôn sang Aê Diê ti Têsalônik? Ya klei mdê plah wah phung jing dŏ Aê Diê leh anăn phung amâo jing dŏ Aê Diê? Si diih mprăp kơ hruê Khua Yang Yêsu Krist lŏ hriê?

Khua ƀĭng kna Y-Pôl čih hră kơ phung sang Aê Diê ti Têsalônik kơ “Hruê Khua Yang” jing hruê Khua Yang Yêsu lŏ hriê. Ñu mñă wĭt kơ hruê mmông leh anăn wưng diñu thâo leh klă, Khua Yang srăng hriê msĕ si sa čô knĕ hlăm mlam, amâo mâo ôh pô knĕ hưn êlâo kơ mmông nao tlĕ hŏng pô sang! Phung amâo mâo Aê Diê srăng amâo mđing ôh kyuanăn knŏng mĭn hdĭp leh anăn dưn kơ ară anei hin, diñu lač “Êđăp ênang leh anăn hơĭt kjăp” ƀiădah amâo thâo ôh kơ klei bi rai srăng truh bhiâo riâo rit, amâo mâo sa čô srăng tlaih ôh.

Khădah snăn, phung ƀuôn sang Aê Diê jing phung đăo leh kơ Khua Yang Yêsu jing anak klei mngač sơăi, leh anăn anak hruê, amâo jing mlam ôh, ăt kăn jing klei mmăt rei, snăn hruê yuôm bhăn anăn amâo djŏ jing bi kngăr đei ôh amâodah năng huĭ hyưt ôh. Kyua hruê Khua Yang Yêsu lŏ hriê, hŏng phung hngah kơ klei pap bi tui snăn anei jing hruê čŏk hia, ƀiădah drei jing “phung anak hruê” leh anăn “Ƀiădah kyuadah drei jing phung anak hruê, brei drei dôk êngal, hơô ao msei klei đăo leh anăn klei khăp, đua đuôn msei klei čang hmăng kơ klei bi mtlaih. Kyuadah Aê Diê amâo čuăn drei kơ klei ngêñ ôh, ƀiădah kơ klei dưi mâo klei bi mtlaih hlăm Khua Yang drei Yêsu Krist” (êlan 8-9). Jing anak klei mngač, klei yuôm bhăn jing drei dưi iêô mthưr čiăng hdĭp sa klei hdĭp mdih dôk krŏng leh anăn djŏ hnơ̆ng hŏng klei čang hmăng kơ hruê Khua Yang lŏ hriê. Lač mdê, anak čô klei mngač hdĭp nanao hlăm ai tiê mprăp klei hdĭp doh jăk, klei khăp, hŏng klei đăo kluôm ênŭm, leh anăn kjăp ai tiê knang čiăng drông hruê hơ̆k mơak tơdah Khua Yang lŏ hriê. Jăk mơak snăk tơdah drei thâo, hlăm hruê anăn wăt tơdah drei adôk hdĭp amâodah djiê leh dưi lŏ hdĭp mbĭt hŏng Ñu kyua klei Khua Yang Yêsu djiê leh ti kyâo bi kal. Phung ƀuôn sang Aê Diê brei păn kjăp klei anei čiăng mđĭ ai hdơ̆ng pô, hrăm mbĭt hdĭp mơak drông hruê Khua Yang lŏ hriê.

Phung đăo jing anak kơ klei mngač leh anăn jing anak hruê, drei amâo jing dŏ lăn ala klei mmăt ôh. Ƀiădah tơdah drei knŏng duh kơ klei hdĭp anei, knŏng duah prăk mah amâodah mưng hlăm klei soh msĕ si phung ka thâo kral Khua Yang snăn kăp răng yơh tơdah Khua Yang hriê, drei adôk kma hlăm klei mmăt tĭt, amâo ƀuh leh anăn amâo thâo ôh Khua Yang lŏ hriê leh. Jing klei amâo jăk ôh yơh kơ hlei pô lač ñu jing anak klei mngač ƀiădah mâo knuih hdĭp snăn. Akâo kơ Khua Yang đru drei dôk êngal nanao leh anăn djŏ hnơ̆ng čiăng hdĭp djŏ hŏng anôk bruă jing anak klei mngač.

Tơdah Khua Yang Yêsu lŏ hriê hruê anei mtam, drei dôk mdih čiăng drông Ñu mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang Yêsu khăp hơiêng! Bi mni kơ Ih kyua hlăm Anăn Ih kâo mâo klei bi mtlaih leh anăn mâo klei đăo knang hlăm hruê jăk mơak tơdah Ih lŏ hriê. Akâo kơ Ih đru kâo hdĭp hŏng anôk bruă jing anak klei mngač. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 31

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCov Nyob Qhov Pom Kev – 25/3/2024
Bài tiếp theoCon Của Sự Sáng – 25/3/2024