Cia Ua Raws Li Leej Txiv Siab Nyiam – 1/10/2022

583

 

 

Mathais 26:36-46

Nqe cim:

“Yexus mus tom ntej mentsis, ces nws txhos caug ntua rau hauv av thiab thov Vajtswv hais tias, “Kuv Txiv, yog koj pom zoo, thov koj tshem lub khob no ntawm kuv mus! Txawm yog li cas los thov koj tsis txhob ua raws li kuv lub siab nyiam, tiamsis cia ua raws li koj lub siab nyiam xwb!” (Mathais 26:39).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tswv Yexus nrog leejtwg mus lawm hauv lub vaj Khexemanes thiab hauv nws lub siab hnov zoo licas?
  • “Lub khob” uas tus Tswv hais txog yog dabtsi?
  • Vim licas Nws tsis xav haus?
  • Ob lo lus thov tomqab txawv thawj lo lus thov licas?
  • Peb kawm tau dabtsi txog Tswv Yexus kev mloog Vaj Leej Txiv lus?

 

Tswv Yexus pheej coj cov thwjtim mus so thiab thov Vajtswv hauv lub vaj Khexemanes uas nyob saum Roob Txiv Ntoo Roj (Lukas 22:39), tiamsis zaum kawg no txawv dua txhua zaus. Lub sijhawm ntawd Tswv Yexus nyuaj siab thiab ntxhov siab kawg li, Nws thiaj coj peb tug thwjtim uas Nws hlub nrog Nws mus. Thaum mus txog chaw, tus Tswv mus tom ntej mentsis, ces Nws txhos caug ntua rau hauv av thiab thov Vaj Leej Txiv, Nws hu Leej Txiv hu ua Anpas – Kuv Txiv, “yog koj pom zoo, thov koj tshem lub khob no ntawm kuv mus! Txawm yog li cas los thov koj tsis txhob ua raws li kuv lub siab nyiam, tiamsis cia ua raws li koj lub siab nyiam xwb!”. Lub khob no yog Vajtswv lub khob npau taws ncaj ncees (Yaxayas 51:17) uas muab rau Tswv Yexus haus thaum Nws tuag txhiv tibneeg tej kev txhaum (II Kauleethaus 5:21). Hauv Tswv Yexus lub siab muaj kev sib tawmtsam loj heev, Nws tawm hws zoo li tej ntshav nrog rau hauv av, muaj ib tug timtswv ceebtsheej tshwm los txhawb Nws lub zog! (Lukas 22:43-44).

Tswv Yexus thov tsis haus lub khob tsis yog vim Nws ntshai mob lossis ntshai tuag. Tus Tswv twb hais ntau zaus ua ntej rau cov thwjtim hais tias Nws yuav mus nram lub nroog Yeluxalees, raug luag ntes, raug teem txim tuag thiab raug muab cob rau cov neeg Loos coj mus ntsia rau saum tus ntoo khaublig (Mathais 16:21; 17:22-23; 20:17-19). Txawm paub ua ntej txog tej ntawd, los tus Tswv yeej tsis ntshai, Nws ua siab tawv mus lawm nram lub nroog Yeluxalees. Qhov uas tus Tswv tsis xav haus lub khob twb yog vim Nws tsis xav raug cais ntawm Vaj Leej Txiv thaum ris noobneej kev txhaum. Thaum siav yuav tu, Tswv Yexus qw nrov nrov hais tias: “Kuv tus Vajtswv! Kuv tus Vajtswv! Ua li cas koj tso kuv tseg lawm?” (Mathais 27:46).

Nyob hauv zaj lus thov tim ob, Tswv Yexus paub hais tias tsis muaj lwm txoj haukev hloov tus ntoo khaublig lawm, Nws thiaj mloog lus tuag nthi cia ua raws li Leej Txiv “lub siab nyiam xwb!”. Nyob hauv zaj lus thov tim peb, tus Tswv kuj rov hais meej txog Nws kev mloog lus ib yam li thawj ob zaug. Txawm yog Tswv Yexus tsis xav raug Leej Txiv fee plhu thaum ris noobneej kev txhaum, los Nws yeej mloog lus “haus lub khob” uas Leej Txiv teem cia!

Nyob hauv Vajluskub, muaj ntau tug tibneeg kuj ntsib kev xaiv yuav ua raws tus Tswv siab nyiam lossis tus kheej siab nyiam, xws li Anplahas (Chivkeeb 12:1-3), Mauxes (Khiavdim 3:10), tus cevlus Yaunas (Yaunas 1:1-3),… Niaj hnub nimno, peb txhua tus twb ntsib, tabtom ntsib, thiab yuav ntsib tej zaj ua rau peb yuav tsum raug xaiv ib yam li lawv. Kawm raws Tswv Yexus tus qauv, peb cia li ua raws tus Tswv lub siab nyiam txawm yuav xav thiab tsis xav, txawm yuav totaub thiab tsis totaub. Yuav tsum ntseeg hais tias tej uas tus Tswv twb npaj tseg lawm, Nws yuav ua kom tiav, thiab pub rau peb tau txais yam zoo kawg nkaus thaum peb ua raws li Nws lub siab nyiam.

 

Thov Vajtswv

Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj, nyuam yaus thov ua raws li Koj lub homphiaj npaj rau nyuam yaus. Thov pab nyuam yaus muaj kev ntseeg khov kho hais tias ntawd yog lub homphiaj zoo kawg nkaus uas yuav pab nyuam yaus muaj lubneej kaj siab rau yav tomntej. Amees.

 

Peb puas tau ua raws li tus Tswv lub siab nyiam txaus nkaus ib yam li lo lus thov “cia muaj raws li Leej Txiv lub siab nyiam” lawm tau?

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yaxayas 25

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBiện Hộ Cho Tội Lỗi – 30/9/2022
Bài tiếp theoAkâo Klei Ama Čiăng Srăng Jing – 1/10/2022