Akâo Klei Ama Čiăng Srăng Jing – 1/10/2022

824

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 26:36‑46

Êlan kliăng: “Yêsu nao kbưi ƀiă, buôn kŭp ƀô̆ ti lăn, leh anăn wah lač, “Ơ Ama Kâo, tơdah dưi, mă mđuĕ hĕ atŏ anei mơ̆ng Kâo; amâo djŏ tui si Kâo čiăng ôh, ƀiădah tui si Ih čiăng.” (Y‑Mathiơ 26:39).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei pô nao mbĭt hŏng Khua Yang Yêsu kơ war mnga Gêtsêmanê leh anăn si ai tiê Ñu? “Atŏ” Khua Yang lač, ya jing? Ya ngă Khua Yang amâo čiăng mnăm ôh? Si klei mdê dua klei wah lač êdei hŏng klei wah lač tal êlâo? Ya klei drei hriăm kơ klei Ñu đup gưt kơ Aê Diê Ama mơ̆ng Khua Yang Yêsu?

Khua Yang Yêsu khăng atăt phung ƀĭng kna nao kơ war Gêtsêmanê ti dlông čư̆ Ôliwơ čiăng mdei leh anăn wah lač (Y‑Luk 22:39), ƀiădah tal knhal tuč anei jing mdê snăk. Hlăk êjai ai tiê dôk rŭng ênguôt tơl hnơ̆ng, Khua Yang knŏng atăt ba tlâo čô ƀĭng kna sĭt suôr hĭn nao mbĭt hŏng Ñu. Truh tinăn, Khua Yang nao kbưi ƀiă, buôn kŭp ƀô̆ ti lăn, kwưh akâo wah lač hŏng Aê Diê Ama, Khua Yang iêô hŏng klei sŭk suôr Aba, “mă mđuĕ hĕ atŏ anei mơ̆ng Kâo; amâo djŏ tui si kâo čiăng ôh, ƀiădah tui si Ih čiăng”. Anei jing kčok klei ngêñ (Y‑Êsai 51:17) mơ̆ng Aê Diê kpă ênô jao kơ Khua Yang Yêsu hlăk Ñu tŭ klei djiê hrô brei kơ mnuih soh (II Kôrantô 5:21). Klei bi blah hlăm lam ai tiê Khua Yang Yêsu ktang tĭt, êa kơhŏ Ñu ƀlĕ msĕ si hdrah êrah, sa čô dĭng buăl jăk hriê lŏ thiăm klei ktang kơ Ñu! (Y‑Luk 22:43‑44).

Khua Yang Yêsu akâo amâo mnăm ôh atŏ, amâo djŏ kyuadah Ñu huĭ kơ klei ruă knap amâodah klei djiê ôh. Khua Yang Pô yơh lu blư̆ hưn êlâo kơ phung ƀĭng kna, Ñu srăng nao kơ ƀuôn prŏng Yêrusalem, tŭ klei arăng mčeh luar, tŭ klei arăng bi mdjiê, tŭ klei arăng jao kơ phung Rôm pơ̆ng ti kyâo bi kal (Y‑Mathiơ 16:21; 17:22‑23; 20:17‑19). Wăt tơdah thâo êlâo jih klei anăn ƀiădah Khua Yang ăt kăn kdjăt kƀla rei, khut khat nao kơ ƀuôn prŏng Yêrusalem. Mta phŭn sĭt êmĭt jing Ñu amâo čiăng bi ktlah hŏng Aê Diê Ama ôh tơdah klam brei klei soh kơ phung mnuih. Êlâo kơ tloh ai, Khua Yang Yêsu kwưh snei: “Ơ Aê Diê Kâo, si ngă Ih lui hĕ Kâo!” (Y‑Mathiơ 27:46).

Hlăm klei wah lač tal dua, Khua Yang Yêsu thâo săng amâo mâo hdră êlan mkăn ôh êngao kơ kyâo bi kal, kyuanăn Ñu đup gưt kluôm dhuôm “brei truh tui si Ih čiăng”. Hlăk wah lač tal tlâo, Khua Yang ăt lŏ kñăm klă klei Ñu đup gưt msĕ si tal êlâo mơh. Wăt tơdah amâo čiăng tŭ ôh klei Aê Diê Ama wĭr ƀô̆ hlăk Ñu klam klei soh hrô brei kơ phung mnuih, ƀiădah Khua Yang Yêsu ăt tŭ gưt “mnăm kčok” Ama Ñu čuăn leh!

Hlăm Klei Aê Diê Blŭ, mâo lu pô tuôm găn klei čuăn ruah ti krah klei Khua Yang čiăng hŏng klei ñu pô čiăng msĕ si Y‑Abraham (Klei Mphŭn Dơ̆ng 12:1‑3), Y‑Môis (Klei Kbiă 3:10), khua pô hưn êlâo Y‑Yôna (Y‑Yôna 1:1‑3)… Grăp čô drei hruê anei ăt tuôm leh, hlăk dôk, leh anăn srăng tuôm hŏng lu mta boh klei brei drei mâo klei ruah msĕ snăn mơh. Tui rup bi hmô mơ̆ng Khua Yang Yêsu, brei drei jih ai tiê đup gưt klei Khua Yang čiăng, thâodah čiăng amâodah hơăi, thâodah thâo săng amâodah ka thâo săng. Brei đăo kjăp kơ ya mta klei Khua Yang čuăn mkra leh, Ñu srăng brei nanao boh tŭ jăk hĭn kơ phung anak Ñu tơdah drei đup gưt klei Khua Yang čiăng.

Si ngă drei tŭ gưt kluôm dhuôm mơ̆ klei Khua Yang čiăng msĕ si klei wah lač “brei klei Ama čiăng srăng jing ti lăn ala msĕ si hlăm adiê”?

Wah lač: Ơ Ama dôk hlăm Adiê Dlông, brei kâo tŭ gưt tui si hdră Ama čuăn mkra leh kơ kâo. Akâo Ih đru kâo đăo klă sĭt klei anăn jing hdră êđăp ênang amâo djŏ klei jhat ôh, čiăng brei kơ kâo sa hruê êdei anăp leh anăn klei čang hmăng bŏ hŏng klei jăk jĭn.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Êsai 25

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCia Ua Raws Li Leej Txiv Siab Nyiam – 1/10/2022
Bài tiếp theoXin Ý Cha Được Nên – 1/10/2022