Bruă Klam Yuôm Kơ Phung Sang Aê Diê – 8/12/2023

1981

 

 

Klei Aê Diê Blŭ: Êphêsô 4:7-11

Êlan kliăng: “Leh anăn klei Ñu brei jing snei: đa đa jing phung khua ƀĭng kna, đa đa jing phung khua pô hưn êlâo, đa đa jing phung hiu mtô klei mrâo mrang jăk, đa đa jing phung khua pô mtô leh anăn phung bi hriăm,” (Êphêsô 4:11)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya mta klei brei khua ƀĭng kna Y‑Pôl yap kơ bruă mdê mdê hlăm Phung Sang Aê Diê? Ya klei bi knăl mâo mbĭt hlăm dŭm mta klei brei anei? Si ngă brei Phung Sang Aê Diê uêñ mĭn kơ bruă mtô bi hriăm?

Khua ƀĭng kna Y‑Pôl hưn mdah dua mta klei yuôm kơ klei brei. Tal sa, klei mdê mdê kơ klei pap Aê Diê brei kơ phung đăo hlăm Phung Sang Aê Diê, amâo djŏ jih jang mnuih mâo klei brei msĕ sơăi ôh (êlan 7, 11). Tal dua, Khua Yang Yêsu jing Pô bi mbha klei brei tui si Ñu Pô čiăng (êlan 8, 10).

Hlăm êlan 11, khua ƀĭng kna Y‑Pôl hưn mdah đa đa mta klei brei, jing sa êpul điêt mâo klei Khua Yang Yêsu iêô mthưr, ruah, leh anăn diñu tuôm ƀuh leh Khua Yang kbiă lŏ hdĭp. Hlăm klei mblang anei, Phung Sang Aê Diê hruê anei amâo lŏ adôk phung khua ƀĭng kna ôh. Êdei tinăn jing phung khua pô hưn êlâo. Y‑Yêrêmi 23:16-32 brei thâo khua pô hưn êlâo jing pô “dôk leh hlăm klei Kâo kčĕ”, jing pô hmư̆ klei Aê Diê blŭ leh anăn hưn “mơ̆ng ƀăng êgei Yêhôwa” hŏng klei sĭt suôr. Sa hlăm klei mblang anei, Phung Sang Aê Diê hruê anei amâo lŏ adôk phung khua hưn êlâo ôh kyua tơdah adôk snăn pô anăn lŏ dưm thiăm hlăm Klei Aê Diê Blŭ. Ƀiădah lĕ, bruă khua pô hưn êlâo čiăng lač msĕ si klei brei thâo săng êlam Klei Aê Diê Blŭ leh anăn thâo mă yua êlam Klei Aê Diê Blŭ hlăm klei hdĭp, đru mnuih ka đăo thâo kral klei soh, leh anăn đru phung đăo “đĭ hriê kơ prŏng, bi mđĭ ai, bi juh” (I Kôrantô 14:3). Êdei anăn jing phung hiu mtô Klei Mrâo Mrang Jăk. Boh blŭ anei ƀuh tlâo blư̆ hlăm Klei Bi Mguôp Mrâo (tinei; Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 21:8; II Y‑Timôthê 4:5), lač kơ phung mâo klei brei hlăm bruă hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk dưi brei Klei Mrâo Mrang Jăk Khua Yang Yêsu mgei ai tiê phung ka đăo čiăng kơ diñu kmhal kơ klei soh tŭ jum Khua Yang. Leh anăn êdei hĭn jing phung bi hriăm leh anăn phung khua pô mtô. Anei dua nah tĭng kơ sa mta bruă: khua pô mtô jing pô kiă kriê phung biăp kơ Aê Diê leh anăn sa hlăm bruă klam kiă kriê yuôm jing “čiêm” phung biăp Aê Diê, čiăng lač klei “mtô bi hriăm” Klei Aê Diê Blŭ kơ Phung Sang Aê Diê.

Jih jang klei brei hưn tinei kdrêč prŏng djŏ tuôm hŏng klei mtô bi hriăm sơăi. Kyuanăn, dưi lač bruă mtô bi hriăm jing yuôm snăk kơ Phung Sang Aê Diê. Anei jing klei brei Phung Sang Aê Diê akâo kơ Khua Yang brei. Phung Sang Aê Diê leh anăn mgăt biăp hruê anei brei uêñ mĭn kơ bruă mtô bi hriăm Klei Aê Diê Blŭ hŏng klei sĭt klă čiăng rŭ mdơ̆ng phung đăo, mơ̆ng anăn yơh dưi mâo phung dĭng buăl mă bruă kơ Khua Yang leh anăn kơ Phung Sang Aê Diê djŏ tui si klei Khua Yang mtô čiăng lŏ čuê hrô bruă Khua Yang jao. Tơdah Phung Sang Aê Diê amâo uêñ mĭn ôh kơ bruă mtô bi hriăm Klei Aê Diê Blŭ ƀiădah knŏng uê̆n kơ klei bhiăn đăo, rup bi êdah ti êngao … snăn phung anak Aê Diê amâo knŏng êdu awăt hlăm klei đăo đuč ôh wăt hlŏng dlưh lĕ hlăm bruă duh kơ phung lŏ čuê hrô kiă kriê Phung Sang Aê Diê.

Si ngă drei leh anăn Phung Sang Aê Diê drei dưm bruă mtô bi hriăm Klei Aê Diê Blŭ êlâo hĭn mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni kơ Khua Yang brei lu klei brei mdê mdê čiăng dưi ngă bruă tui si klei čiăng hlăm Phung Sang Aê Diê. Akâo Ih đru kâo sĭt suôr hŏng bruă hiu mtô Klei Mrâo Mrang Jăk leh anăn mtô mblang Klei Aê Diê Blŭ čiăng rŭ mdơ̆ng Phung Sang Aê Diê leh anăn dưi đĭ lar nanao. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Y‑Pêtrôs 4:12-5:14

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPawg Ntseeg Lub Nra – 8/12/2023
Bài tiếp theoTrọng Trách Của Hội Thánh – 8/12/2023