Pawg Ntseeg Lub Nra – 8/12/2023

327

 

 

Efexus 4:7-11

Nqe cim

“Nws yog tus uas pub koob hmoov rau neeg, nws tsa qee leej ua timthawj, qee leej ua cov cev Vajtswv lus, qee leej ua xibhwb qhia Txojmoo Zoo, qee leej ua cov xibhwb qhia thiab qee leej ua cov saib cov ntseeg.” (Efexus 4:11).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Paulus hais txog tej koob hmoov twg ntsig txog tej haujlwm sib txawv hauv Pawg Ntseeg?

–       Muaj yam twg tseemceeb koom ua ke hauv cov koob hmoov no?

–       Vim li cas Pawg Ntseeg cheemtsum siv zog ua tes haujlwm cob qhia?

Timthawj Paulus hais txog ob qho tseemceeb ntawm tej koob hmoov. Tim ib, muaj ntau yam koob hmoov Vajtswv pub rau cov ntseeg hauv Pawg Ntseeg, tiamsis tsis yog txhua tus puavleej tau koob hmoov zoo ib yam (nqe 7, 11), Tim ob, Tswv Yexus yog tus uas pub koob hmoov raws li Nws pom zoo pub (nqe 8, 10).

Hauv nqe 11, Timthawj Paulus hais qee yam koob hmoov. Thawj yam yog ua timthawj, nov yog ib cov uas tau Tswv Yexus hu, xaiv tawm, thiab lawv pom tus Tswv sawv hauv qhov tuag rov los. Raws li lub ntsiab no, Pawg Ntseeg nimno tsis muaj timthawj lawm. Txuas ntxiv yog cov cev Vajtswv lus. Yelemis 23:16-32 qhia paub cev Vajtswv lus yog ib tug neeg “paub tej uas tus Tswv xav”, yog tus neeg uas mloog Vajtswv lus thiab qhia raws li “tus Tswv kom qhia” ncaj ncees. Raws li lub ntsiab no, Pawg Ntseeg nimno tsis muaj cov cev Vajtswv lus, rau qhov twb muaj Vajtswv Txojlus lawm. Txawm yog li ntawd los, tes haujlwm cev Vajtswv lus tseem muaj nyob rau ib seem twg xws li koob hmoov totaub Vajtswv Txojlus thiab siv tus Tswv tej lus ua neej, pab cov tsis ntseeg Vajtswv zeem paub kev txhaum, thiab “txhim tsa, ntuas, txhawb zog” rau cov ntseeg (I Kauleethaus 14:3). Txuas ntxiv thiab yog ua xibhwb qhia Txojmoo Zoo. Lo lus no hais tawm peb zaug hauv Phau Vajluskub Tshiab (nyob hauv; Tes Haujlwm 21:8; II Timautes 4:5), yog hais txog cov neeg uas tau koob hmoov qhia Txojmoo Zoo uas hais txog Tswv Yexus hloov tau cov neeg tsis ntseeg lub siab los txais yuav tus Tswv. Thiab qhov kawg yog ua xibhwb qhia thiab xibhwb saib Pawg Ntseeg. Nov yog ob seem ntawm ib tes haujlwm: xibhwb yog tus uas yug Vajtswv pab yaj thiab nyob hauv qhov feem xyuam uas saib pab yaj yog pub rau cov ntseeg “noj”, txhais tau hais tias yog “qhia” Vajtswv Txojlus rau Pawg Ntseeg.

Cov koob hmoov uas hais txog ntawm no feem ntau puavleej ntsig txog kev qhia. Yog li ntawd, hais tau hais tias kev qhia tseemceeb heev nyob hauv Pawg Ntseeg. Nov yog yam koob hmoov uas Pawg Ntseeg cheemtsum thov Vajtswv pub. Pawg Ntseeg thiab tus uas yug tus Tswv pab yaj nimno yuav tsum rau siab ntso qhia Vajtswv Txojlus rau cov ntseeg, ua li ntawd kom muaj cov neeg txaus siab hlo ua tubtxib rau tus Tswv thiab muaj Pawg Ntseeg paub cov qhia kom cov neeg yuav los qhia tus Tswv Txojlus ua ntu zus mus. Yog Pawg Ntseeg tsis rau siab npaj ua tes haujlwm qhia Vajtswv Txojlus no, tsuas siv zog rau kev tswj tuav, kab ke ntseeg, tsis kub siab… ces tsis yog cov ntseeg yuav qaug zog xwb; thiab Pawg Ntseeg yuav cob tsis tau ib co neeg los coj yav tom ntej.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj pub tej koob hmoov ntau yam ua haujlwm rau hauv Pawg Ntseeg. Thov Koj pab nyuam yaus ncaj ncees rau tes haujlwm qhia Koj Txojlus kom Pawg Ntseeg loj hlob ntxiv. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Peb thiab peb Pawg Ntseeg puas tau saib tes haujlwm qhia Vajtswv Txojlus tseemceeb?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Petus 4:12-5:14

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBình Thuận: Hội Đồng Bồi Linh Giáng Sinh 2023
Bài tiếp theoBruă Klam Yuôm Kơ Phung Sang Aê Diê – 8/12/2023