Bài 139: Sách Ê-xê-chi-ên, Những Điều Huyền Nhiệm

188

Sự hiện thấy về hài cốt được sống lại

1 Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta; Ngài dắt ta ra trong Thần Đức Giê-hô-va, và đặt ta giữa trũng: nó đầy những hài cốt. 2 Đoạn Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy; nầy, có nhiều lắm trên đồng trũng đó, và đều là khô lắm. 3 Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy có thể sống chăng? Ta thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó!
4 Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy, và bảo chúng nó rằng: Hỡi hài cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va. 5 Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài cốt ấy rằng: Nầy, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. 6 Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi, và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống; rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.
7 Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta; ta đương nói tiên tri, thì có tiếng, và nầy, có động đất: những xương nhóm lại hiệp với nhau. 8 Ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy; có da bọc lấy, nhưng không có hơi thở ở trong.
9 Bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió; hãy nói tiên tri và bảo gió rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống. 10 Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn.
11 Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy, ấy là cả nhà Y-sơ-ra-ên. Nầy, chúng nó nói rằng: Xương chúng ta đã khô, lòng trông cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả! 12 Vậy, hãy nói tiên tri, và bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi dân ta, nầy, ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả, và ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Y-sơ-ra-ên. 13 Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta đã mở mồ mả các ngươi, và làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả. 14 Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lại lập các ngươi; trong đất riêng của các ngươi; rồi các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy thì đã làm thành, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Trong chương trình lược khảo các sách tiên tri, chúng ta đang tìm hiểu về sách Ê-xê-chi-ên. Phân đoạn vừa rồi được trích đọc từ Ê-xê-chi-ên 37. Ê-xê-chi-ên là một trong các vị tiên tri lớn, sách của ông được đặt với đề tựa là “Những điều huyền nhiệm và lạ lùng.” Điều nầy rất thích hợp vì tác giả là người khác thường và đã có một cách giảng dạy khác thường. Bài giảng chúng ta vừa được nghe nói về hài cốt khô.

Bài giảng về hài cốt khô có ý nghĩa gì? Ê-xê-chi-ên đã được đem đến một trũng gồm những hài cốt khô. Chúa bảo ông hãy giảng cho những hài cốt khô hay đống xương khô nầy. Khi còn là một học sinh tại trường Kinh Thánh, Billy Graham đã thực tập môn giảng bằng cách ra tại vũng lầy của bang Florida mà giảng cho đám cá sấu. Nhiều mục sư tại các miền nông thôn đã từng giảng cho bò nghe, nhưng có lẽ Ê-xê-chi-ên đã gặp một thách thức lớn lao hơn khi phải giảng cho đống xương khô, một thung lũng đầy xương khô. Nói một cách hình bóng thì đây là thách thức cho các mục sư mỗi khi ông đứng lên tòa giảng vào sáng Chúa nhật và nhìn xuống hội chúng. Ông thấy bên ngoài nhiều người ăn mặc những bộ quần áo đắt tiền, trang sức thanh nhã, nhưng xét về phương diện thuộc linh thì vị mục sư tự hỏi rằng: “Liệu những xương khô nầy có thể sống lại không?” Ông có thể giảng thế nào để làm sống lại đời sống thuộc linh của những người đang ngồi nghe.

Ê-xê-chi-ên không những là một trong các tiên tri lớn mà còn là vị tiên tri của những người bị lưu đày. Giê-rê-mi giảng dạy trong khi quân Ba-by-lôn xâm lăng Giê-ru-sa-lem. Thật ra không phải một sớm một chiều mà Giê-ru-sa-lem bị sụp đổ, nhưng tốn hai mươi năm thành phố nầy mới bị san bằng thành bình địa. Suốt thời gian đó, Giê-rê-mi giảng ở Giê-ru-sa-lem, Đa-ni-ên bị bắt sang Ba-by-lôn vào những ngày đầu khi Giê-ru-sa-lem bị thất thủ, lúc đó Đa-ni-ên chỉ là một cậu bé trai khoảng 14 tuổi mà thôi. Chín năm sau, Ê-xê-chi-ên cũng bị đày sang Ba-by-lôn, lúc đó Ê-xê-chi-ên được 25 tuổi. Đa-ni-ên đã được Chúa dùng cách lạ lùng dưới thời Nê-bu-cát-nết-sa là hoàng đế của đế quốc Ba-by-lôn lúc bấy giờ.  Ông giữ chức vụ quan trọng dưới thời Nê-bu-cát-nết-sa cũng như dưới thời của Bên-xát-xa là con của Nê-bu-cát-nết-sa. Sau đó Đa-ni-ên tiếp tục làm việc dưới triều hoàng đế Đa-ri-út và Si-ru đại đế khi người Mê-đi Ba Tư đánh bại người Ba-by-lôn. Trọn cuộc đời của Đa-ni-ên, ông phục vụ trong hoàng cung, làm việc với giới quyền cao chức trọng. Nhưng chức vụ của Ê-xê-chi-ên có nhiều gian khổ hơn. Ông được Chúa kêu gọi để phục vụ đồng bào của mình là những người đang sống cảnh lưu đày. Ông đã hầu việc Chúa tại những trại tập trung lao động, giống như ngày nay một số tôi tớ Chúa hầu việc Chúa cách lặng lẽ trong ngục tù. Đó là bối cảnh mà Ê-xê-chi-ên được kêu gọi làm một tiên tri. Thách thức đối với Ê-xê-chi-ên là người Giu-đa đang chết cứng về phương diện thuộc linh. Họ bị lưu đày sang Ba-by-lôn như là biện pháp trừng phạt của Đức Chúa Trời vì tội thờ lạy thần tượng. Hầu như kinh nghiệm đau thương nầy vẫn không đem lại sự thức tỉnh và phấn hưng thuộc linh. Tình trạng đạo đức của họ vẫn ở mức thấp kém. Chúa dùng Ê-xê-chi-ên để giảng cho những người lưu đày vừa bị ngược đãi, vừa bị nản lòng. Chúa không muốn cho dân sự của Ngài sống trong bóng tối vì không có sự mặc khải của Ngài, nên Chúa sai phái Ê-xê-chi-ên đến giảng cho họ về những gì Chúa đặt để trong lòng ông.
Nói theo nghĩa hình bóng và thuộc linh thì người Giu-đa giống như đống xương khô. Đức Chúa Trời đã thách thức tiên tri Ê-xê-chi-ên rằng, “Ê-xê-chi-ên, đống xương khô này có thể sống lại chăng?” Xuyên suốt Kinh Thánh, Đức Chúa Trời thường xuyên thách thức các tiên tri của Ngài thông qua những khải tượng Chúa ban cho họ. Chúa hỏi Ê-li rằng, “Hỡi Ê-li, ngươi thấy chi?” Ngài cũng hỏi Giê-rê-mi tương tư như vậy. Và đây là câu mà Chúa hỏi Ê-xê-chi-ên: “Ngươi có thấy đống xương khô nầy không? Ngươi tin rằng đống xương khô nầy có thể sống lại không?” Xin lưu ý là Ê-xê-chi-ên không nói rằng, “Thưa Chúa, tôi tin rằng đống xương khô nầy sẽ sống lại.” nhưng ông đáp, “Thưa Chúa, Chúa biết điều đó, Chúa biết nó có thể sống lại hay không.” Ê-xê-chi-ên không sẵn sàng để nhận trách nhiệm từ nơi Chúa vì ông không tin rằng đống xương đó có thể sống lại. Chúa phán với Ê-xê-chi-ên rằng, “Hãy nói tiên tri hay hãy giảng cho đống xương khô.” Đức Chúa Trời cho Ê-xê-chi-ên một khải tượng. Đây là kinh nghiệm cá nhân của ông. Ê-xê-chi-ên bắt đầu giảng cho đống xương khô. Sau khi giảng xong, ông nghe tiếng động, và thấy xương bắt đầu hiệp lại thành bộ xương, nhưng chỉ là một bộ xương mà chưa có thịt và gân. Đây là hình bóng chỉ về một hội chúng ở mức độ trung bình. Ê-xê-chi-ên được Chúa truyền lịnh là “Hãy giảng” Khi ông giảng thì gân và thịt đến lắp vào bộ xương nầy. Nhưng chúng vẫn chỉ là những xác chết mà thôi. Một Mục sư nói cách dí dỏm rằng nếu Chúa tái lâm trong lúc nầy thì tín đồ của ông sẽ được cất lên trước nhất vì Tân Ước dạy những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại trước tiên. Nói cách khác ông muốn nói rằng tín đồ của ông là những người có xương, có thịt nhưng không có sự sống.
Khi Ê-xê-chi-ên có một đội quân gồm những bộ xương với thịt và gân, nhưng ông vẫn không trả lời câu Chúa hỏi, “Những xương nầy có thể sống lại không?” Chúng vẫn là những xác chết, không có sự sống, không có hơi thở bên trong. Bởi vậy Chúa phán tiếp rằng, “Hãy nói tiên tri với gió.” Chữ gió và chữ Thánh Linh là một theo nguyên ngữ. Tại đây, chúng ta học được một nguyên tắc rất quan trọng chạy xuyên suốt Kinh Thánh, đó là nếu không có Chúa Thánh Linh thì người hầu việc Chúa không làm chi được. Chúa Giê-xu phán rằng, “Ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” Bất cứ vị tiên tri chân chính nào cũng thừa nhận rằng, nếu Chúa Thánh Linh không đến với họ, nâng họ lên, đặt tay trên họ, ban năng lực và xức dầu cho họ thì họ không làm điều gì được cho Đức Chúa Trời. Nguyên tắc nầy được rút ra từ lời phán của Chúa cho Ê-xê-chi-ên, “Hãy nói tiên tri với gió hay với Thánh linh” Khi Ê-xê-chi-ên vâng lời thì sự sống đến trên những xác chết nầy và lập nên một đội binh mạnh mẽ.

Bài học áp dụng từ khải tượng nầy là gì? Áp dụng trực tiếp đó là Chúa muốn phán với Ê-xê-chi-ên rằng, “Ta sẽ đem các ngươi trở về nơi quê cha đất tổ. Sứ điệp mà ta muốn ngươi giảng cho những người bị lưu đày, những người đã mất hy vọng rằng bảy mươi năm nữa, các ngươi sẽ về lại Giê-ru-sa-lem.” Ê-xê-chi-ên chất vấn đồng bào mình, “Các ngươi cho rằng Chúa không thể làm được điều đó sao? Đừng lầm tưởng như vậy.  Chúa có thể làm được. Ngài ban cho ta một khải tượng, ta thấy một trũng xương khô, Chúa bảo ta nói tiên tri với nó, ta nói thì xương liền kết hiệp lại, thịt gân được lắp vào, khi ta nói tiên tri với gió hay với Linh thì xác chết có hơi thở và trở nên sống động.” Chúa muốn nhắn nhủ với dân sự của Ngài qua tiên tri Ê-xê-chi-ên rằng, “Ta có thể và ta sẽ đem các ngươi về từ xứ lưu đày. Ta sẽ khôi phục lại nhà Y-sơ-ra-ên.” Đây là ứng dụng trực tiếp từ khải tượng trũng xương khô của Ê-xê-chi-ên.

Trong khi lược khảo Cựu Ước, nhất là phần các sách tiên tri, chúng ta tìm được bài học áp dụng trực tiếp bằng cách đặt câu hỏi: “Những điều nầy có ý nghĩa gì cho những người đương thời?” Sau khi hiểu được áp dụng trực tiếp, chúng ta đặt câu hỏi, “Điều nầy có nghĩa gì đối với tôi?” Bài học dưỡng linh tại đây nhắm đến những người quan tâm đến công việc Chúa trên thế giới nầy. Công việc Chúa trong thời đại chúng ta là gì? Nếu ngày xưa công việc Chúa là đem tuyển dân của Ngài trở về từ xứ lưu đày thì ngày nay, Chúa đang xây dựng Hội Thánh của Ngài. Kinh Thánh chép rằng, “Ta sẽ lập Hội Thánh ta và các cửa âm phủ không thắng được hội đó.” Đây chính là công việc Chúa. Vậy làm thế nào Chúa xây dựng Hội Thánh của Ngài?  Trước tiên Ngài tìm và cứu kẻ bị hư mất. Khi họ được đem trở về, họ trở nên một thành viên của Hội Thánh. Tuy nhiên họ chưa có một đời sống thuộc linh sung mãn.
Áp dụng thứ hai từ khải tượng của Ê-xê-chi-ên liên quan đến việc giảng Tin Lành. Giảng Tin Lành là xây dựng Hội Thánh. Ê-xê-chi-ên đã thấy một trũng đầy hài cốt khô. Đây là hình ảnh của thế giới chúng ta đang sống. Ngày nay dân số thế giới được khoảng 6 tỷ người, phần lớn họ đang ở trong tình trạng chết mất như đống xương khô không có sự sống. Có bao nhiêu người trong vòng họ biết Chúa Giê-xu? Có bao nhiêu người trong vòng họ có mối tương giao với Ngài? Có bao nhiêu người trong vòng họ được Thánh Linh ngự trị? Có bao nhiêu người trong vòng họ được đầy dẫy Thánh Linh? Con số nầy thật hết sức ít oi. Đây là thách thức lớn lao và khẩn cấp cho Hội Thánh ngày nay. Vì lẻ đó mà chúng ta cần nghe bài giảng về trũng xương khô của Ê-xê-chi-ên.

Thưa quí thính giả, xin cho phép tôi được hỏi quí vị: Có phải quí vị là một phần tử trong trũng xương khô nầy không? Hay quí vị trông có vẻ như có sự sống mà kỳ thực quí vị chưa có sự sống từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúa muốn ban sự sống và sự sống dư dật cho quí vị. Hãy kêu cầu Chúa hôm nay. Lần đến chúng ta sẽ tiếp tục bài học về vị tiên tri khác thường: Ê-xê-chi-ên, Kính mời quí vị đón nghe.

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Bài trướcHTTL BẾN GỖ – Thông Báo V/v Lễ Cảm Tạ Chúa & Cung Hiến Cơ Sở Cơ Đốc Giáo Dục
Bài tiếp theoYam Ua Rau Muaj Kev Zoo Siab – 5/5/2023