Bài 102: Chúa Giê-Xu Sống Lại Và Truyền Ban Mạng Lịnh Lớn.

7790

NGUỒN: ĐÀI XUYÊN THẾ GIỚI

MA-THI-Ơ 28

   Cấu trúc của Tin Lành căn cứ trên hai trụ cột chính yếu, đó là sự chết của Chúa Giê-xu Christ và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta hãy lắng nghe lời của sứ-đồ Phao-lô định nghĩa về Tin-lành:

 “3 Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; 4 Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.” (I Cô-rinh-tô 15:3-4)

  Trong đoạn trước chúng ta nghe biết sự chết và chôn của Chúa Giê-xu, và trong đoạn 28 chúng ta sẽ thấy sự sống lại của Ngài. Cả hai điều đó cần thiết cho sự cứu rỗi của bạn và tôi. Rô-ma 4:25 Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Ngài gánh lấy tội lỗi cho chúng ta hầu cho chúng ta trở nên công bình trong Ngài.

  Lẽ thật duy nhất của Tin Lành là sự sống lại. Tất cả những tôn giáo khác đều ký thuật sự chết của lãnh tụ họ. Chỉ có đức tin của người Cơ-đốc được ghi nhận sự sống lại của người sáng lập. Tất cả lãnh tụ của những tôn giáo khác đều chết. Chỉ có Chúa Giê-xu đang sống. Đó là điều quan trọng và quả quyết chúng ta cần biết.

  Không có sách Tin Lành nào cho biết đầy đủ chi tiết về sự sống lại. Mỗi sách Tin Lành ký thuật một số khía cạnh về biến cố sống lại của Chúa Giê-xu, và cùng bổ túc cho nhau về sự kiện quan trọng này. Chính Đức Thánh Linh dẫn dắt sự ký thuật này. Vì thế bốn sách Tin Lành được hợp lại thành một bức tranh trọn vẹn. Không có tác giả nào viết bản tường thuật đầy đủ, nhưng mỗi người thực hiện một mục đích. Tất cả sách Tin Lành cần đặt chung lại với nhau để thành một bức tranh trọn vẹn, và không có sự đối chọi với nhau hoặc không có sự mâu thuẫn xảy ra trong những sách này.

  Thứ tự các biến cố liên hệ đến sự sống lại của Đấng Christ. Tôi xin được chia sẻ lại với các bạn phần tham khảo của bản Kinh Thánh Scotfied.

 Kết hợp ký thuật bốn sách Tin Lành các biến cố về sự sống lại được liệt kê theo thứ tự như sau: Ba người đàn bà, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Giăng và Sa-lô-mi, bắt đầu hành trình đến viếng mộ, các đàn bà nầy mang theo những hương liệu xức xác. Khi đến nơi, Họ thấy đá đậy cửa mộ đã được lăn qua một bên, và Ma-ri Ma-đơ-len vội chạy đi báo tin cho các môn-đồ (Lu-ca 23:55- 24:9; Giăng 20:1-2). Ma-ri mẹ của Giăng và Gia-cơ, đến gần ngôi mộ và thấy thiên-sứ của Chúa (Ma-thi-ơ 28:2). Bà trở lại gặp người đàn bà khác có mang hương liệu. Trong lúc nầy Phi-e-rơ và Giăng được Ma-ri Ma-đơ-len báo tin, chạy đến và nhìn vào phía trong, sau đó liền trở về nhà mình (Giăng 20:3-10). Ma-ri Ma-đơ-len trở lại mộ và khóc, sau đó bà gặp hai thiên-sứ và gặp Chúa Giê-xu hiện ra (Giăng 20:11-18). Ngài bảo bà hãy đi nói cho các môn đồ. Ma-ri (mẹ của Giăng và Gia-cơ), trong lúc đó gặp người đàn bà có mang dầu hương liệu và trở về với họ, họ gặp hai thiên sứ (Lu-ca 24:4-5; Mác 16:5) Họ cũng nhận được sứ điệp của thiên-sứ, đi về tìm và báo tin cho những môn đồ, họ đã gặp Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 28:8-10).

 Thứ tự của Chúa Giê-xu được hiện ra trong ngày sống lại như sau:

1- Chúa Giê-xu gặp Ma-ri-Ma-đơ-len (Giăng 20:14-18)

2- Những người đàn bà đang trên đường trở về từ nơi mộ và được sứ điệp      từ thiên-sứ. (Ma-thi-ơ 28:8-10)

3- Hiện ra với Phi-e-rơ, có thể là vào buổi chiều (Lu-ca 24:34; I Cô-rinh-tô15:5)

4- Hai Môn-đồ trên đường Em-ma-út trong buổi chiều tối (Lu-ca 24:13-31)

5- Các môn-đồ, nhưng vắng Thô-ma. (Lu-ca 24:36-43; Giăng 20:19-24)

  Sau đó tám ngày, Ngài hiện ra cùng các môn đồ, có sự hiện diện của Thô-ma (Giăng 20:24-29).

  Tại Ga-li-lê, với bảy môn-đồ trên bờ hồ của Ti-bê-ri-át (Giăng 21:1-23). Tại trên núi với các môn đồ và năm trăm người (I Cô-rinh-tô 15:6)

  Lần nữa, tại Giê-ru-sa-lem và Bê-tha-ni Ngài hiện ra với Gia-cơ (I Cô-rinh-tô 15:7), với mười một sứ đồ (Ma-thi-ơ 28:16-20; Mác 16:14-20; Lu-ca 24:33-53; Công-vụ-các-sứ-đồ 1:3-12).

 Với Phao-lô gần đường đi Đa-mách (Công-vụ 9:3-6; I cô-rinh-tô 15:8). Trong đền thờ (Công-vụ 22:17-21; 23:11).

 Với Ê-tiên, phía ngoài thành Giê-ru-sa-lem. (Công-vụ 7:55).

 Với Giăng ở đảo Bát-mô (Khải huyền 1:10-19).

   Ma-thi-ơ trình bày Chúa Giê-xu là Vua. Đặc sắc câu chuyện sự sống lại được chứa đựng nội dung và bối cảnh rất cảm động. Có tiếng kèn của sự chiến thắng được tường thuật lại trong sách Ma-thi-ơ. Ngài được sanh ra như là vị Vua, Ngài sống như một vị Vua, Ngài chết như vị Vua, và sống lại từ sự chết như là vị Vua. Ma-thi-ơ nói nền đất rung chuyển, thiên-sứ hiện xuống, hòn đá được lăn ra khỏi mộ, làm cho những người lính canh sợ hãi, và với sự cố gắng của những người lãnh đạo tôn giáo muốn tìm cách che đậy sự thật về ngôi mộ trống.

  So sánh Tin-lành Lu-ca với sự tường thuật của Ma-thi-ơ, rất yên lặng và dịu dàng, đó là đặc tính và mục đích của Lu-ca. Những người đàn bà đến trong sự yên tĩnh của buổi sáng và hòn đá đã được lăn ra khỏi mộ. Chúa Giê-xu đã hiện ra cùng hai môn đồ không biết tên, họ đang trên đường đi về Em-ma-út, và những môn đồ khác đã ở trên phòng cao kín giấu mà không biết là chỗ nào. Lu-ca ghi chép lại câu chuyện về con người, trong khi Ma-thi-ơ tường thuật Ngài là một vị Vua. Hai bản tường thuật đều đúng, như họ đã ghi lại trong hai sách Tin-lành khác, nhưng họ có bốn cái nhìn khác nhau.

  HAI BÀ MA-RI ĐẾN GẦN NGÔI MỘ

  Ma-thi-ơ 28:1 Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhứt trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ.

  Trong sách Tin Lành khác có nói cho chúng ta biết họ có mang theo những hương liệu thơm để xức xác cho Chúa Giê-xu. Rất khó để biết Ma-ri khác là ai. Theo lời truyền thống cho rằng đó là mẹ của Gia-cơ và Giăng.

 Ma-thi-ơ 28:2  Và nầy, đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên.

 Tại sao cần thiết lăn hòn đá khỏi cửa mộ? Có phải để Chúa Giê-xu đi ra không? Không, Ngài đã đi ra khỏi mộ, trước khi hòn đá được lăn ra. Ngôi mộ được mở ra không phải để Chúa Giê-xu đi ra, nhưng để cho các môn đệ đi vào bên trong.

  Tôi xin nói thêm là cái mộ của người Do-thái thời xưa thường làm trong một vách đá, người ta đục một cái mộ, giống cái hầm lớn và người sống có thể khòm xuống đi vào. Khi chôn xong, họ đẩy một tảng đá lớn lấp cửa mộ.

  Ma-thi-ơ 28:3 Hình dong của thiên sứ giống như chớp nháng, và áo trắng như tuyết.

  Đây là điều rất thích thú khi diễn tả về thiên-sứ, bởi vì điều nầy ít xảy ra trong Kinh Thánh. (xin đọc Đa-ni-ên 10:6 và Khải huyền 10:1 để có thêm diễn tả khác).

  Ma-thi-ơ 28:4 Vì đó, những lính canh sợ hãi run rẩy, trở nên như người chết.

  Tôi có thể tưởng tượng những lính canh rất là vui để rời khỏi nơi đó, sau khi chuyện nầy xảy ra cách bất ngờ! Họ không làm gì được trong sự hiện diện của thiên sứ.

   Ma-thi-ơ 28:5 Song thiên sứ nói cùng các ngươi đờn bà đó rằng: Các ngươi đừng sợ chi cả; vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus, là Đấng bị đóng đinh trên thập tự giá.

 “Đừng sợ hãi” – Khi sự siêu nhiên đến cách tự nhiên, nó luôn làm cho nỗi sợ hãi bớt sợ.

   Ma-thi-ơ 28:6 Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm;

  Đây là lời công bố thánh về sự sống lại. Chúa Giê-xu rời khỏi ngôi mộ trước khi hòn đá được lăn ra. Sau này Ngài đã vào phòng họp của các môn đồ khi cửa khóa chặt lại. Thân thể vinh hiển của Chúa Giê-xu sống lại, rất khác biệt với thân thể khi Ngài được sanh ra.

   Ma-thi-ơ 28:7 thiên sứ nói tiếp, và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây nầy, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Ga-li-lê; ở đó, các ngươi sẽ thấy Ngài. Ay, ta đã bảo các ngươi.

  Sự công bố thiên sứ đã ngưng từ điểm này. Từ đây trở đi những tin tức được nói qua bằng miệng của con người – “Hãy đến và nhìn… Hãy đi mau và nói.” Nhưng trước khi mỗi cá nhân đi ra làm chứng, người ấy phải có sự tin quyết cách không lai chuyển lẽ thật về sự sống lại. Người làm chứng Chúa Giê-xu cần phải có tâm trí vững vàng rằng, Đấng Christ đã chết cho tội lỗi của chính mình và Ngài đã sống lại. “Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm.” Ngài không có ở trong mộ, “Ngài đã sống lại.” Với niềm tin vững chắc này, người tin Chúa Giê-xu có thể đi ra và nói cho người khác về Ngài. Ngày nay các bạn và tôi cần đi ra làm nhân chứng cho Chúa Giê-xu.

  SỰ HIỆN RA CỦA CHÚA GIÊ-XU VỚI HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ

  Ma-thi-ơ 28:8-10

8 Hai người đờn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ. 9 Nầy, Đức Chúa Jêsus gặp hai người đờn bà đó, thì phán rằng: Mừng các ngươi! Hai người cùng đến gần ôm chơn Ngài, và thờ lạy Ngài. 10 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Đừng sợ chi cả; hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó sẽ thấy ta.

  Tại đây nói đến cảm giác lẫn lộn của hai người đàn bà nầy – sợ hãi và vui mừng.

  Tại đây hình như có sự khác biệt khi Ma-ri Ma-đơ-len gặp Chúa sống lại. Trong Giăng đoạn 20:17 chúng ta thấy: “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi.” Điều này được giải thích là giữa hai cuộc gặp gỡ, Chúa Giê-xu trở về cùng Cha, và trình diện huyết báu trong nơi chí thánh trên thiên đàng. Chúa Giê-xu hẹn gặp lại các môn đồ ở Ga-li-lê.

   CÁC LÍNH CANH MỘ.

   Ma-thi-ơ 28:11 Trong khi hai người đờn bà đó đi đường, thì có mấy tên lính canh vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến.

  Những người lính đã canh giữ mộ của Chúa Giê-xu trở vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả. Họ không biết được Chúa Giê-xu đã rời khỏi ngôi mộ lúc nào. Họ chỉ biết, khi hòn đá được lăn ra khỏi, họ nhìn vào phía trong ngôi mộ, và xác Ngài không có ở đó! Chuyện xảy ra hoàn toàn bất ngờ làm họ sợ đến muốn chết. Trong suy nghĩ của những người lính canh này, họ có thể bị giết khi thi thể của Chúa Giê-xu biến mất.

  Ma-thi-ơ 28:12-13

12 Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận, xong rồi, thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc, 13 mà dặn rằng: Các ngươi hãy nói rằng: Môn đồ nó đã đến lúc ban đêm, khi chúng tôi đương ngủ, mà lấy trộm nó đi

  Đây không phải là sự giải thích chính đáng! Xin hãy hình dung đến những người lính canh, đặc biệt là những người lính La-mã khi được giao cho công tác canh giữ một nơi, với lịnh rất cẩn mật, họ không thể cho bất cứ ai qua lại nơi đó. Giả sử có một người nào đó đến và lấy vật gì mà những người lính có trách nhiệm canh giữ. Và giả sử rằng sau đó người lính giải thích cho những người cấp trên của họ rằng “Tôi đang ngủ.” Các bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra cho những người lính canh đó? Chắc chắn người lính bị xử phạt nặng nề.

   Các bạn có thấy hình ảnh lúng túng của những thầy tề lễ chống nghịch Chúa Giê-xu và quyết tâm tìm cách giết Ngài. Nay thì họ biết rằng phần mộ không thể giữ Chúa Giê-xu trong đó được, vì Ngài đã chiến thắng sự chết và bước ra khỏi phần mộ. Tôi thấy ngày nay vẫn còn có nhiều người chống đối Chúa Giê-xu bằng cách nói cho người khác những lời sai lệch về Ngài, hay ngăn cản người nghe tin nhận Chúa Giê-xu, xin các bạn nhận thức rằng, nỗ lực của con người chống lại Đức Chúa Trời sẽ gặp sự thất bại.

   Ma-thi-ơ 28:14-15, các thầy tế lễ nói tiếp,

Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc, thì chúng ta sẽ khuyên giải người, và làm cho các ngươi khỏi lo sợ. Mấy tên lính đó lấy bạc, và làm theo như lời. Tiếng ấy đã đồn ra trong dân Giu-đa cho đến ngày nay.

  Nói cách khác, các thầy tế lễ trấn an “Đừng lo, nếu điều nầy đến tai cấp trên, chúng ta sẽ không để cho các ngươi gặp khó đâu.” Những người lính nhận tiền và làm chứng dối.

  SỰ ỦY THÁC MẠNG LỊNH LỚN.

  Trong thời kỳ hiện nay của chúng ta có hai quan điểm đối nghịch nhau liên hệ đến mạng lịnh lớn. Thành thật mà nói cả hai quan điểm này đều có tính cách cực đoan. Mạng lịnh của Chúa Giê-xu cho các môn đồ được Ma-thi-ơ ký thuật tạo ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi. Một nhóm cho rằng mạng lịnh lớn này chỉ cho Hội Thánh mà thôi. Và bám chặt lấy nó. Một nhóm khác cho rằng nó không có ý nghĩa gì trong thời kỳ chúng ta, vì thế họ bỏ qua và không bao gồm vào chương trình của Hội Thánh. Với tôi, cả nhóm này đều có sai sót.

   Ma-thi-ơ cho chúng ta thấy rằng mạng lịnh lớn này trực tiếp ứng dụng trong thời đại chúng ta. Đồng thời nó cũng sẽ có ý nghĩa nhiều trong tương lai. Nhưng vì Ma-thi-ơ không cho chúng ta bản ký thuật đầy đủ về sự sống lại và mạng lịnh lớn. Tôi nghĩ rằng tất cả những gì mà Chúa chúng ta nói liên hệ đến một đề tài, chúng ta cần kết hợp nó lại với nhau, chẳng hạn mạng lịnh rao giảng Tin Lành được ban cho thời hiện tại cũng như cho tương lai sắp đến. Mạng lịnh được ban trong Ma-thi-ơ cần được suy xét với mạng lịnh được ký thuật trong các sách Tin Lành khác, và đặc biệt là trong sách Công vụ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. Tất cả chúng ta đều trở thành chứng nhân cho Chúa Giê-xu và chúng ta sẽ nhận được quyền phép từ trên cao.

   Ma-thi-ơ ký thuật tiếp trong 28:16-17

16 Mười một môn đồ, đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho. 17 Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ.

  Có vài người thờ lạy và có vài người nghi ngờ – Điều đó đã xảy ra hai ngàn năm qua! Các bạn thân mến, bạn đang ở trong nhóm nào? Tôi mong ước các bạn là những người nhận biết và tin tưởng vào sự sống lại của Chúa Giê-xu.

  Ma-thi-ơ 28:18-19

Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ,

   Chúa Giê-xu phán những lời này như là vị Vua. Tôi tin rằng mạng lịnh truyền giảng Tin Lành thật sự ứng dụng trong thời chúng ta, trong thời kỳ đại nạn, và ngay cả trong thời kỳ 1000 năm bình an.

   Khi có một người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, người đó được dạy đạo và được làm phép Báp-tem: “Nhơn danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.” Từ đây việc làm Báp-tem bằng nước trong danh Đức Chúa Trời Ba Ngôi được Hội Thánh bắt đầu thực hành. (I Cô-rinh-tô 1:14-17)

     Ma-thi-ơ 28:20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.

   Xin các bạn hãy chú ý rằng sự giảng dạy là một phần trong công tác quan trọng của Hội Thánh (Xin xem thêm Ê-phê-sô 4:11). Sự giảng dạy của Chúa Giê-xu không những tìm thấy trong cách sách Tin Lành mà còn tìm thấy trong các thư tín (xin xem thêm I Tê-sa-lô-ni-ca 4:2)

   Chúa Giê-xu phán: Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa chúng ta hứa là sẽ ở cùng chúng ta qua mọi thời đại. Trong quyền năng của Ngài mạng lịnh lớn được thực hiện.

   Chúng ta đã xem và tìm hiểu về mạng lịnh lớn. Giờ đây chúng ta thấy một thiếu sót lớn. Chúng ta xem thấy là Ma-thi-ơ không có ghi lại sự thăng thiên của Chúa Giê-xu. Tại sao? Lý do là nước thiên đàng sẽ ở trên đất, và Ma-thi-ơ nói Ngài ở trên đất, làm Vua trên đất.

  Trong Lu-ca 24:49-53 và Công vụ 1:6-11 ký thuật việc thăng thiên của Đấng Christ. Vào thời điểm Hội Thánh được cất lên, Chúa Giê-xu sẽ đem dân Ngài ra khỏi thế gian ở cùng với Ngài, và sự thăng thiên là một biến cố rất quan trọng.

  Các bạn thân mến, trong sách Ma-thi-ơ là Tin Lành của vị Vua. Chúa Giê-xu được sanh ra là vị Vua, Ngài sống như vị Vua, Ngài chết như vị Vua, Ngài sống lại như vị Vua. Xin nói thêm với các bạn, Ngài cũng sẽ trở lại thế gian như vị Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa. Tôi mong ước là các bạn tiếp nhận và tôn thờ Chúa Giê-xu ngay hôm nay.

Bài trướcBài 103: Thế Nào Là Người Được Phước
Bài tiếp theoCuộc Chiến Giữa Hai Dân Tộc – 15/1/2019