Ama Klei Khăp – 11/6/2021

287

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 8:1-5

 

Êlan kliăng: Brei diih thâo hlăm ai tiê diih, msĕ si sa čô êkei mkra anak êkei ñu, snăn mơh Yêhôwa Aê Diê diih mkra diih (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 8:5).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya mta klei Y-Môis mñă brei phung ƀuôn sang Israel hdơr kơ klei Aê Diê ngă leh kơ diñu êjai dôk hlăm kdrăn tač? Hŏng ya mta rup ñu bi msĕ, hlăk Aê Diê mkra phung aê đưm diñu hlăk mphŭn dô? Ya mta klei bi êdah kơ Aê Diê hŏng mta klei anăn? Ya klei mñă kơ drei mơ̆ng klei hriăm anei tơdah Aê Diê mkra mjuăt drei?

Tui ktuê hlăm kdrêč 8 jing klei mñă kơ phung ƀuôn sang Israel brei hdơr kơ đơ mta klei dlăng msĕ si aguah tlam, ƀiădah jing prŏng prĭn êdimima, Aê Diê ngă leh kơ djuê ana Israel êjai pă pluh thŭn hiu rưng hlăm kdrăn tač. Êjai dôk hlăm kdrăn tač khădah mâo lu klei huĭ hyưt leh anăn kƀah hin dưn, ƀiădah Aê Diê jing Pô răng mgang leh anăn thiê brei djăp mta mnơ̆ng kƀah čiăng yua kơ phung ƀuôn sang Ñu. Sĭt nik amâo jing klei êđal blă ôh, tơdah Aê Diê thiê brei kpŭng mana kơ phung ƀuôn sang Ñu grăp hruê nanao đrông hlăm pă pluh thŭn, leh anăn yuôm bhăn êdimima yơh, čhiăm ao diñu hơô kăn sô tlăp, jơ̆ng diñu êrô êbat găn hiu dŭm êlan klông hlơr hĭp hlăm kdrăn tač ăt kăn bŏk rei. Aê Diê amâo djŏ knŏng thiê brei leh anăn uêñ mĭn kơ klei hdĭp yang đar grăp hruê phung ƀuôn sang Ñu ôh, ƀiădah klei Ñu uêñ hĭn, anăn jing klei hdĭp myang diñu. Kyuanăn yơh, Aê Diê brei phung ƀuôn sang Ñu tlă anăp hŏng lu mta klei lông dlăng, čiăng đru diñu thâo kral klei awăt êdu hlăm klei hdĭp myang diñu pô. Amâodah tuôm mâo mơh lu bliư̆ Aê Diê mkra bi kmhal ktang, msĕ si sa čô ama khăp kơ anak, mkra mjuăt anak ñu ngă soh, kyuadah čiăng kơ digơ̆ đĭ hriê kơ prŏng hĭn. Dưi pia snei, mdăp ti tluôn klei mkra mjuăt jing klei khăp prŏng prĭn Aê Diê pioh kơ phung ƀuôn sang Ñu.

Čiăng dưi ksŭng nao bha mă Ala Čar Aê Diê Ƀuăn, leh anăn dôk hdĭp êđăp ênang hlăm anôk anăn, brei phung ƀuôn sang Israel dlăng wĭt kơ đơ bruă Khua Yang ngă leh kơ djuê ana diñu hlăk đưm, mđrĭng mbĭt ăt brei thâo hdơr mơh đơ klei hriăm kơ klei hdĭp myang phung aê đưm diñu găn leh, čiăng weh đuê̆ hĕ đăm lŏ tui hlue ôh êlan digơ̆ lĕ buh leh, anăn. Jih jang klei anăn đru phung ƀuôn sang Israel dưi thâo kral klei khăp Ama hlăm adiê pioh brei leh kơ djuê ana diñu prŏng myang êdimima.

Drei kreh knŏng thâo kral mă klei Aê Diê khăp tơdah ƀuh klei Ñu thiê brei kơ klei hdĭp drei, ƀiădah mđing kơ klei khăp Aê Diê tơdah tlă anăp hŏng klei lông dlăng hlăm klei hdĭp. Ƀiădah brei grăp čô drei thâo săng snei, sa čô ama khăp kơ anak jing ama thâo hmiêt mprăp kơ klei mkra mjuăt anak ñu, khă gơ̆ ruă bŏ ai tiê dưn. Msĕ snăn mơh, sĭt yơh giê hnuăt klei khăp Ama hlăm adiê ngă kơ drei ruă, ƀiădah lĕ, klei anăn đru drei thâo kral kơ klei hdĭp myang drei jing ƀun ƀin leh anăn êdu awăt, mơ̆ng anăn yơh đru klei hdĭp myang drei dưi đĭ hriê kơ prŏng hĭn grăp bliư̆ dluh lĕ, leh anăn amâo lui ya mta klei mơ̆ng lăn ala ktŭng atăt drei êbat hlăm êlan soh ôh.

 

Si ngă drei thâo ƀuh mơ̆ Aê Diê jing Ama klei khăp, grăp bliư̆ Ñu mkra mjuăt drei?

 

Ơ Khua Yang, bi mni lač jăk kơ Ih kyua klei khăp Ih pioh brei kơ kâo. Akâo kơ Ih brei kâo đăm ăl čôñ kơ Ih ôh ti anăp klei mkra mjuăt ktang, ƀiădah brei kâo thâo hriăm gưt ngă hlue klei Ih čiăng kâo ngă hlăm grăp mta klei truh.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 30:1-31:24

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcPô Thâo Klă Jih Djăp Mta Klei – 10/6/2021
Bài tiếp theoNgười Cha Yêu Thương – 11/6/2021