Ƀun Dưn Mơh Ƀiădah Thâo Bi Khăp – 27/3/2022

872

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 15:17; I Kôrantô 13

Êlan kliăng: “Ti anôk mâo klei khăp, ƀơ̆ng knŏng djam rơ̆k dưn jing jăk hĭn kơ ƀơ̆ng sa drei êmô êmŏng mbĭt hŏng klei bi êmut” (Klei Bi Hriêng 15:17).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă Mtao Salômôn lač kơ klei yuôm bhăn mơ̆ng djam rơ̆k leh anăn êmô êmŏng? Mơ̆ng êlan Klei Aê Diê Blŭ hlăm Klei Bi Hriêng anei, ya klei drei čiăng bi mlih čiăng klei hdĭp yuôm bhăn hĭn, gŏ sang jăk mơak leh anăn klei hdĭp drei bi guh kơang Anăn Khua Yang ?

Đưm dih bi tuôm, lu mnuih khăng êmuh hrăm “Ih huă leh ka?” Nao huă mnăm hlăm klei bi kuôl ung mô̆ arăng amâo đei mđing ôh kơ klei khăp phung ung mô̆ mrâo ƀiădah bi mni amâodah mưč kơ mnơ̆ng ƀơ̆ng lu hĭn. Klei anei ăt lač kơ hnơ̆ng yuôm bhăn mơ̆ng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă. Sa klei mâo jing grăp čô čiăng mâo sa hră čih anăn mnơ̆ng ƀơ̆ng djăp ênŭm leh anăn bŏ hŏng klei khăp, ƀiădah tơdah amâo djăp klei dưi snăn si srăng ruah?

 Mtao Salômôn lač ti anôk mâo klei khăp, ƀơ̆ng knŏng djam rơ̆k dưn jing jăk hĭn kơ ƀơ̆ng sa drei êmô êmŏng mbĭt hŏng klei bi êmut. Ñu lač klei khăp, klei thâo bi djŏ yuôm bhăn hĭn kơ ngăn drăp hlăm hdră bi mkă dua mnơ̆ng ƀơ̆ng huă: Mnơ̆ng ƀơ̆ng huă bŏ hŏng klei khăp hĭn kơ ngăn drăp; leh anăn mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mâo lu ngăn drăp hĭn kơ klei khăp. “Sa djam rơ̆k” bi hmô kơ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mâo lu mnơ̆ng tŭ jăk kơ phung ƀun amâodah phung tue găn êlan. Mnơ̆ng ƀơ̆ng huă hŏng êmô êmŏng jing mơ̆ng phung mdrŏng amâodah hlăm knăm mơak. Ƀiădah mnơ̆ng ƀơ̆ng huă tŭ jăk hŏng klei khăp, klei mpŭ, čiăng mjĕ giăm, hĭn kơ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă yuôm hŏng klei bi êmut, amâo thâo bi djŏ, čiăng hdơ̆ng bi mdjiê.

 Khua ƀĭng kna Y‑Pôl mñă klă ênoh yuôm mơ̆ng klei khăp hlăm I Kôrantô 13. Djăp mta bruă anak mnuih ngă, tơdah amâo kbiă mơ̆ng klei khăp snăn ăt kăn tŭ jing leh anăn tŭ dưn rei kơ diñu. Y‑Pôl klah čŭn “Ară anei tlâo klei ăt dôk: klei đăo, klei čang hmăng, leh anăn klei khăp; ƀiădah hlăm tlâo klei anei klei khăp jing prŏng hĭn” (I Kôrantô 13:13).

Ala ƀuôn mrâo mrang, klei čiăng kơ ngăn drăp hlăm anak mnuih đĭ lu. Klei kpĭ duah prăk kăk ngă kơ lu gŏ sang lăm lui mnĭt mông huă ƀơ̆ng mbĭt. Klei ktrŏ kơ ngăn prăk ngă kơ klei khăp hlăm gŏ sang amâo yuôm ôh truh kơ klei bi ktlah hlăm gŏ sang, anak hdĭp amâo ama, amâo amĭ. Amâo mâo ôh mnơ̆ng ƀơ̆ng huă jăk hrô kơ klei khăp phung anak čiăng kơ amĭ ama. Hlăm ala ƀuôn, lu klei huă ƀơ̆ng knŏng jing bi blŭ hrăm, lu klei huă bơ̆ng lu mnơ̆ng jăk ƀiădah bŏ hŏng klei tĭng yap čiăng hdơ̆ng bi mjhua, bi mkă, boh nik bi êmut. Êlâo kơ djiê, ai awăt, êwa êdu, amâo đei mâo ôh mnuih dưi huă ƀơ̆ng jăk wăt tơdah jhưng huă ƀơ̆ng lu čĭm kan, ăt kăn mâo mơh hlei pô ƀuh prăk kăk, hră tŭ yap gưl hriăm, ƀiădah lu jing čiăng ƀuh ayŏng amai adei anak čô pô. Akâo kơ Khua Yang đru drei ksiêm dlăng wĭt ênoh yuôm mơ̆ng klei khăp pô hŏng gŏ sang, ung mô̆ leh anăn hŏng phung riêng gah.

Drei tuôm mơ̆ kyua mnơ̆ng ƀơ̆ng huă bi mneh msao? Kyua mâo prăk mah bi luč klei bi guôp hŏng pô mkăn?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua Ih mñă kơ kâo ênoh yuôm klei khăp yuôm hĭn kơ ngăn drăp. Akâo kơ Ih brei kâo thâo huĭ mpŭ kơ Aê Diê, khăp kơ pô mkăn leh anăn hdĭp bi êdah klei khăp Ih hlăm gŏ sang leh anăn ala ƀuôn.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: H’Êsther 5:1-6:14

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcYeem Pluag Tsuav Sib Hlub – 27/3/2022 
Bài tiếp theoThà Nghèo Mà Thương Nhau – 27/3/2022