Yeem Pluag Tsuav Sib Hlub – 27/3/2022 

697

 

 

Pajlug 15:17; I-Kauleethaus 13

Nqe cim:

Noj zaub tsuag nyob nrog kev sib hlub zoo dua li noj nqaij nyob nrog kev sib ntxub(Pajlug 15:17).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajntxwv Xalumoos muab noj zaub tsuag thiab nqaij piv hais txog dab tsi?
  • Dhau los ntawm nqe Pajlug no, muaj yam dabtsi peb yuav tau hloov kom ua lub neej muaj nuj nqis, tsevneeg kaj siab thiab ua rau tus Tswv tau ntsejmuag?

Ib tsoom cov mloog txhua tus,

Cov laus txheej thaum ub sib ntsib, lawv pheej nug lo lus: “Koj noj mov lawm tau?” Mus noj ib rooj tshoob los tsis muaj leejtwg tham txog nkaujnyab nraugvauv txojkev hlub, tiamsis tsuas hnov qhuas lossis thuam tej zaub mov ntau xwb. Qhov ntawd qhia paub ib feem twg txog tibneeg saib kev noj haus tseemceeb. Ib qhov ntxiv thiab yog; leejtwg los xav tau noj rooj mov uas muaj zaub mov txaus nkaus thiab nyob hauv tsev neeg muaj kev sib hlub txaus nkaus, tiamsis vim tej lub tsamthawj tsis tau raws peb xav, peb yuav xaiv licas?

Vajntxwv Xalumoos hais tias, yeem noj zaub tsuag nyob sib hlub zoo dua noj nqaij nyob sib ntxub. Xalumoos ntaus nqi txojkev hlub, nyob sib haum xeeb tseemceeb dua tej khoom noj los ntawm qhov nws muab ob pluas noj piv rau muaj kev sib hlub thiab muaj kev sib ntxub: Pluas noj muaj kev sib hlub zoo dua qhov khoom noj; thiab pluas noj zaub mov tsuag zoo dua kev sib ntxub. “Zaub tsuag” pivtxog pluas mov uas cov neeg pluag noj lossis cov qhua dhau kev noj ib pluag dhau. Pluas mov muaj nqaij noj yog cov neeg npluanuj pluas mov lossis hauv tej rooj noj ua kevcai. Pluas mov tsuag nyob nrog kev hlub, ib leeg saib taus ib leeg, ua phoojywg, zoo dua pluas mov muaj nqaij noj nyob nrog kev sib ntxub, tsis sib haum, ib leeg tso ib leeg tseg.

Timthawj Paulus hais txog qhov tseemceeb ntawm txojkev hlub sau hauv tsab ntawv I-Kauleethaus 13. Txhua yam uas neeg ua yog tsis muaj kev hlub ces tsis muaj qab hau dabtsi rau lawv li. Paulus thiaj xaus lus li no: Nimno tseem muaj peb yam uas yuav nyob mus ibtxhis: kev ntseeg, kev cia siab thiab kev hlub; tiamsis kev hlub yog yam uas tseemceeb dua ntais huv tibsi(I-Kauleethaus 13:13).

Lub ntiajteb no vammeej, tibneeg txojkev noj kev haus yim hnub yim muaj ntau. Kev nrhiav nyiaj yog lub nra hnyav kawg nkaus rau sawvdaws, vim tsevneeg yuav noj yuav haus.  Lub nra hnyav ntawm nrhiav nyiajtxiag ua rau tibneeg saib txojkev hlub nyob hauv tsevneeg tsis tshua tseemceeb, ua rau ntau tsevneeg puas, tej menyuam cais niam thiab txiv. Yeej tsis muaj ib pluag mov qab twg yuav piv tau txojkev hlub uas menyuam ntshaw ntawm tej niam txiv thiab tsev neeg nyob sib haum. Nyob hauv ntiajteb no, muaj ntau rooj noj haus tsuas ua kom tau ntsejmuag xwb, hauv lub siab tawm tswvyim tsis zoo rau lwm tus, muaj kev sib khav thiab ua kom sib ntxub. Thaum yuav tas simneej, lub zog ntaug, txoj pa yuav tu, puas muaj leejtwg noj taus tej rooj mov qab uas muaj nqaij puv nkaus? Thaum yuav tuag kuj tsis muaj leejtwg xav saib nyiaj txiag thiab saib tej ntawv povthawj li, tiamsis feem coob puavleej xav pom yus tsevneeg txhua tus xwb. Thov tus Tswv pab kom peb txawj tig rov los ua tib zoo saib qhov muaj nqis ntawm yus txojkev sib hlub hauv tsevneeg, ntawm txijnkawm thiab ntawm cov neeg nyob puag ncig yus.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj qhia nyuam yaus paub saib txojkev hlub tseemceeb dua khoom noj khoom haus. Thov Koj pab kom nyuam yaus paub hwm tus Koj, hlub tibneeg thiab qhia tawm Koj txojkev hlub rau hauv tsevneeg thiab lwm tus. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Puas muaj tej zaug vim kev noj haus peb sib ntaus sib tuas? Puas yog vim nyiaj txiag, khoom noj ua rau peb nrog tsis tau lwm tus sib raug zoo?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Exethaws 5:1-6:14

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTP. HCM: Lễ Công Bố Chi Hội & Bổ Nhiệm Quản Nhiệm HTTL Bình Châu
Bài tiếp theoɃun Dưn Mơh Ƀiădah Thâo Bi Khăp – 27/3/2022