Zeem Paub Thiab Sib Hlub – 26/3/2024

1060

 

 

1Thexalaunikes 5:12-13

Nqe cim

“Cov kwvtij, peb qhia nej hais tias tsimnyog nej yuav tsum hwm cov uas saib nej. Lawv yog cov uas Vajtswv xaiv los coj nej thiab qhia nej. Nej yuav tsum hwm lawv thiab hlub lawv, rau qhov lawv muab siab rau ua haujlwm pab nej. Nej yuav tsum nyob sib haumxeeb thiab sib hlub sib pab.” (I Thexalaunikes 5:12-13)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Paulus qhia cov ntseeg hauv Thexalaunikes yam dabtsi?

–       Thaum uas Pawg Ntseeg ua neej raws li Vajtswv Txojlus qhia ces muaj qabhau li cas?

–       Peb twb ua raws li tej lus qhia no li cas lawm?

Timthawj Paulus hais los lus qhibthawj hais tias: “Cov kwvtij, peb qhia nej…” Yog tus Tswv ib tug timthawj tiamsis Paulus tsis siv lub meejmom ntawd los yuam kom tus Tswv haivneeg yuav tsum mloog nws lus. Paulus muab lub siab hlub los thov lawv, vim nws paub hais tias lub meejmom yog Vajtswv pub, tsis yog los ntawm qhov uas nws ua haujlwm tau.

Lo lus “hwm” hauv nqe 12,  lus Kilis hu ua eidenai, txhais hais tias “lees paub, lees yuav, paub, zeem paub”. Tagnrho lo lus eidenai no, thaum siv rau hauv phau Vajluskub Tshiab puavleej txhais hais tias “paub” (saib Lukas 20:7; I Kauleethaus 2:2; Efexus 1:18; Kaulauxais 2:1; 4:6; Titus 1:16). Timthawj Paulus qhia hais tias Vajtswv cov menyuam yuav tsum zeem paub cov uas coj thiab qhia yus hauv tus Tswv, vim lawv ua haujlwm khwv khwv, yuav tsum hwm, saib taus thiab muaj lub siab hlub lawv (nqe 12-13a). Vim li cas yuav tsum zeem paub? Vim nyob hauv Pawg Ntseeg pheej muaj cov xibhwb cuav, cevlus cuav, cov neeg yug yaj cuav, lawv yuav khav tej hawjlwm lawv ua tau, ntawv povthawj, hais tej lus zoo dag ntxias pab yaj thiab nrhiav koob npe, tiamsis tus uas yug Vajtswv pab yaj tiag yeej tiv kev txomnyem ua haujlwm pab pab yaj zoo li Tswv Yexus tus tubqhe. Qhov tseemceeb cheemtsum zeem paub yog tus tub yug yaj yuav tsum “ua raws tus Tswv kev coj thiab kev qhia” (nqe 12b), uas yog yuav tsum qhia kom raws li Vajtswv Txojlus, rau qhov Vajtswv Txojlus thiaj muaj hwjchim “qhuab ntuas, kho thiab qhia tau” kom Vajtswv cov menyuam muaj kev ntseeg thiab ua neeg paub ceevfaj, tswj siab nyob rau lub sijhawm kawg. Nov yog yam uas tus Tswv cov menyuam yuav tsum tau zeem paub.

Thaum Pawg Ntseeg txhua tus nyias ua tiav nyias tes haujlwm thiab feem xyuam uas tus Tswv muab, thaum tus tub yug yaj tiv kev txomnyem ua tiav feem xyuam yug yaj, tu pab yaj raws li tus Tswv Txojlus qhia, nws qhov nqi zog yog tau tus Tswv cov menyuam lees paub, saib taus, thiab hlub. Thaum ua li ntawd, Pawg Ntseeg yuav muaj kev koom siab hauv Yexus Khetos lub cev, sib raug zoo, sib pab txhim tsa thiab nthuav dav tus Tswv lub tebchaws nyob tos hnub uas tus Tswv rov qab los (nqe 13b).

Muaj ntau zaus peb pheej xav kom luag qhuas tej uas yus ua, xav kom lwm tus paub tej kev khwv uas yus ua, lossis kom luag yuav tsum saib taus yus vim yus twb ua tau li ub li no… Xav kom luag pom yus kev khwv li ntawd qhia paub tus Tswv tsis nyob hauv peb lub neej, thiab yoojyim ua rau peb muaj kev sib cav sib ceg, tsuas yog thaum txo hwjchim ua haujlwm raws li tus Tswv Txojlus qhia, peb thiaj muaj lub neej nyob sib raug zoo ua ke xwb.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj zam txim rau nyuam yaus vim nyuam yaus pheej xav kom luag pom nyuam yaus heev dua li ua haujlwm. Thov Koj pab kom nyuam yaus tas siab, ua siab ntev ua haujlwm raws li Koj Txojlus qhia, kom muaj txojkev sib raug zoo nyob hauv Pawg Ntseeg. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

 

Peb puas zeem paub, hlub thiab hwm tus uas tiv kev khwv yug Vajtswv pab yaj?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 32

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBồi Linh – Thông Công Phụ Nữ TP. Cần Thơ Lần Thứ XVII
Bài tiếp theoThâo Kral leh anăn Thâo Khăp – 26/3/2024