Thâo Kral leh anăn Thâo Khăp – 26/3/2024

2426

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Têsalônik 5:12-13

Êlan kliăng: “Ƀiădah Ơ phung ayŏng adei, hmei kwưh kơ diih, brei diih mpŭ kơ phung mă bruă suăi ti krah diih, jing phung kiă kriê diih hlăm Khua Yang leh anăn mđĭ ai diih. Brei diih mâo lu klei khăp leh anăn klei mpŭ kơ diñu kyua bruă diñu mă. Brei diih dôk êđăp ênang hdơ̆ng diih” (I Têsalônik 5:12-13)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Khua ƀĭng kna Y-Pôl mtô phung đăo ti Têsalônik? Tơdah Phung Sang Aê Diê hdĭp djŏ hlue si Klei Aê Diê Blŭ snăn si boh tŭ jing? Si diih hlue ngă leh klei mtô bi hriăm anei?

Khua ƀĭng kna Y-Pôl mphŭn pŏk hŏng pruê̆ blŭ “Ƀiădah Ơ phung ayŏng adei…” Jing khua ƀĭng kna Khua Yang ƀiădah ñu amâo yua ôh klei dưi čiăng mgô̆ phung anak ƀuôn sang Aê Diê brei gưt asăp. Ñu mă klei khăp kwưh akâo kơ ayŏng adei kyua ñu thâo săng klei dưi jing mơ̆ng Khua Yang amâo djŏ kyua bruă klam ôh mâo.

Boh blŭ lač kơ bruă ngă mblang jing “mpŭ” hlăm êlan 12 hlue si klei Grĕk jing εἰδέναι (eidenai) jing “tŭ ư, tŭ yap, bi mklă, thâo, thâo kral”. Jih jang boh blŭ lač kơ bruă ngă eidenai tơdah yua hlăm Hră Klei Bi mguôp Mrâo mblang jing “thâo” sơăi (dlăng hlăm Y-Luk 20:7; I Kôrantô 2:2; Êphêsô 1:18; Kôlôs 2:1; 4:6; Y-Tit 1:16…). Khua ƀĭng kna Y-Pôl mtô phung anak ƀuôn sang Aê Diê brei thâo kral phung mă bruă suăi mtô lač leh anăn bi hriăm drei hlăm Khua Yang, kyua bruă suăi êmăn digơ̆ ngă leh, brei mpŭ leh anăn jih ai tiê khăp kơ digơ̆ (êlan 12-13a). Ya ngă brei thâo kral? Kyua Phung Sang Aê Diê mâo nanao phung khua pô mtô soh, phung khua pô hưn êlâo mgưt, phung mgăt biăp mưn mŭt mbĭt, diñu hưn kơ bruă klam, hră mơar bi mklă, mă klei thâo blŭ mplư, mgưt čiăng mplư phung biăp leh anăn duah klei tŭ dưn kơ hjăn pô, ƀiădah phung mgăt biăp sĭt gĭr ngă bruă kơ phung bipă hlăm ai tiê jing dĭng buăl msĕ si Khua Yang Yêsu. Klei yuôm bhăn brei lŏ thâo kral hĭn jing pô mgăt biăp brei “jing phung kiă kriê diih hlăm Khua Yang leh anăn mđĭ ai diih” (êlan 12b), jing brei mtô bi hriăm hlue si Klei Aê Diê Blŭ kyua knŏng Klei Aê Diê Blŭ mâo klei dưi “mtô, ƀuah, mkra” čiăng kơ phung ƀuôn sang Aê Diê dưi mkŏ mdơ̆ng klei đăo leh anăn dôk hdĭp êngal, djŏ hnơ̆ng hlăm dŭm hruê knhal tuč. Anei jing klei Khua Yang čiăng kơ phung ƀuôn sang Ñu brei thâo bi nik.

Tơdah Phung Sang Aê Diê grăp čô mnuih hrăm mbĭt bi leh bruă klam Khua Yang jao, tơdah phung mgăt biăp dleh dlan bi leh bruă klam mgăt biăp, gĭr rông ba, kriê dlăng phung biăp djŏ si Klei Aê Diê Blŭ mtô, boh tŭ knhal tuč jing srăng mâo phung ƀuôn sang Aê Diê thâo kral, mpŭ leh anăn khăp. Mơ̆ng anăn, Phung Sang Aê Diê srăng mguôp jing sa hlăm asei mlei Krist, dôk êđăp ênang hdơ̆ng pô, hrăm mbĭt mkŏ mjing leh anăn mđĭ kyar Ƀuôn Ala Mtao Aê Diê hlăm hruê mlan dôk guôn Khua Yang lŏ hriê (êlan 13b).

Lu blư̆ drei khăp yăl dliê bruă suăi pô ngă leh, khăp kơ phung mkăn thâo kơ ai pô dleh dlan, amâodah brei phung mkăn mpŭ kơ pô kyua pô snei, snăn… Yap ai pô, brei bi ngă hdơ̆ng pô msĕ snăn jing klei bi êdah Khua Yang amâo mâo anôk ôh hlăm klei hdĭp pô, leh anăn ênưih atăt kơ klei bi mneh msao, knŏng mâo ai tiê luă gŭ mă bruă djŏ hlue si Klei Aê Diê Blŭ mtô kơh drei dưi hdĭp mbĭt êđăp ênang.

Drei thâo kral, thâo khăp, mpŭ kơ klei phung kiă biăp mă bruă suăi mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih pap brei kyua kâo khăng akâo hĭn kơ mă bruă. Akâo kơ Ih đru kâo jih ai tiê, gĭr bi kriê dlăng hdơ̆ng pô hlue si Klei Aê Diê Blŭ mtô čiăng đru ba klei êđăp ênang hlăm Phung Sang Aê Diê. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 32

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcZeem Paub Thiab Sib Hlub – 26/3/2024
Bài tiếp theoNhận Biết Và Yêu Thương – 26/3/2024