Zaj Nkauj Txog Kev Cawm Dim – 20/12/2021

1217

 

Yaxayas 12:1-6

1 Hnub ntawd tej neeg yuav hu nkauj hais tias, tus Tswv, kuv ua koj tsaug! Koj tau chim heev rau kuv, tiamsis nimno koj tsis chim thiab koj nplig kuv lub siab lawm. 2 Vajtswv yeej yog kuv tus cawmseej; kuv yuav cia siab rau nws thiab yuav tsis muaj kev ntshai li. Tus Tswv yog kuv lub zog kuv thiaj hu nkauj qhuas nws; thiab nws yog kuv tus cawmseej. 3 Cov neeg nqhis dej zoo siab heev rau cov dej ntshiab li cas, Vajtswv haivneeg zoo siab heev thaum nws cawm lawv dim li ntawd.

4 Txog hnub ntawd, cov neeg yuav hu nkauj zoo siab hais tias, ua tus Tswv tsaug! Hu nws los pab nej los mas! Qhia tej uas nws tau ua tas los rau txhua haivneeg; Qhia nws lub hwjchim uas loj kawg nkaus rau lawv paub! 5 Cia li hu nkauj qhuas Vajtswv vim nws tau ua tej txujci tseemceeb. Cia kom lub ntiajteb tau hnov zaj no. 6 Nej txhua tus uas nyob hauv lub nroog Xi-oos cia li qw thiab hu nkauj! Cov Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv yog tus muaj hwjchim loj kawg nkaus, nws nyob nrog nraim nws haivneeg.

 

Nqi cim: 

“Daviv cajces zoo ib yam li tsob ntoo uas twb muab ntov lawm; tiamsis lub hauvpaus rov hlav dua ib tug ntsuag tshiab. Yog li ntawd, tus vajntxwv tshiab yuav sawv hauv Daviv cov xeebntxwv los” (Yaxayas 11:1). 

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tus Tswv xav kom peb ua nws tsaug yam dabtsi?
  • Peb puas paub tus Tswv ua dabtsi rau yus?
  • Tus Tswv nqua hu cov neeg nyob hauv Xi-oos yuav tsum ua dabtsi? Peb puas tabtom ua raws li yam uas tus Tswv kom peb ua?

Yaxayas tshooj 11, tus cevlus Yaxayas hais txog tus Mexiyas lub Tebchaws.

Yaxayas qhia txog “Tus Mexiyas lub hauvpaus”, “Tus Mexiyas lub fwjchim kav”, thiab “Tej uas tus Mexiyas ua rau nws haivneeg”. Yaxayas tshooj 12 yog cov neeg uas nyob hauv tus Tswv txojkev cawm dim zaj nkauj, cov ntsiab lus hauv zaj nkauj no muaj peb feem. Tim ib, paub qhov muaj nqis ntawm txojkev cawm dim (nqi 1), peb nyob rau hauv Vajtswv txojkev chim, tiamsis tus Tswv tau “muab tig mus rau ib qhov chaw” kom ntsia tsis pom peb tej kev txhaum, nws pub rau peb muaj sijhawm los hloov pauv. Tim ob, paub lub meejmom hauv txojkev cawm dim (nqi 2-3), nyob hauv txojkev cawm dim peb muaj kev cia siab thiab tsis ntshai, rau qhov tus Tswv uas yog Vajtswv muaj fwjchim, nws yuav pab peb. Peb yuav muaj kev zoo siab, kaj siab nyob hauv tus Tswv txojkev cawm dim. Tim peb, lub luag haujlwm ntawm cov neeg tau txais kev cawm dim (nqi 4-6), lub luag haujlwm ntawd yog qhia kom txhua haivneeg hnov tus Tswv lub npe, vim nws lub npe yog lub uas tsimnyog qhuas, peb raug hu los qhuas nws thiab qhia nws lub koob meej rau tibneeg ntiajteb paub. Tus Tswv nqua hu cov neeg nyob hauv Xi-oos cia li qw zoo siab, rau qhov lawv tau nyob hauv nws txojkev cawm dim lawm.

Ntau tus ntseeg Yexus nimno tsis paub qhov muaj nqis ntawm txojkev cawm dim. Yuav tsum nco ntsoov hais tias peb yeej ibtxwm nyob hauv txojkev txhaum thiab raug Vajtswv rau txim, tiamsis Tswv Yexus txaus siab los hauv ntiajteb no nrhiav thiab cawm peb, cia li niaj hnub hu nkauj zoo ib yam li tus cevlus Yaxayas hu nkauj thaum ub hauv Yaxayas 12:1a “Tus Tswv, kuv ua koj tsaug…” mus tas peb sim neej. Lub caij nyoog ua koobtsheej nco txog Tswv Yexus los yug xyoo no, yog peb tabtom muaj kev qaug zog, lossis poob siab thiab tsis txaus siab rau tej uas yus muaj, cia li ntsia tus metub Yexus pw hauv lub dab zaub, qhov ntawd yog pob khoom muaj nqis tshaj plaws uas Vajtswv muab los pub rau peb. Peb tsis yog siv lub qhov ncauj los hu tej suab nkauj koobtsheej xwb, tiamsis muab tagnrho peb lub neej qhia tshwm rau lwm tus paub txog Tswv Yexus yog Vajtswv, nws los yug cawm tibneeg ntiajteb. Qhov no yog lub meejmom thiab kuj yog lub luag haujlwm uas cov neeg nyob hauv Xi-oos, thiab peb txhua tus ntseeg nimno muaj feem yuav tsum ua.

Peb puas tabtom hu nkauj ua tus Tswv tsaug rau qhov nws los cawm peb? Lub ntsiab nkauj uas nej hu yog dabtsi? Zaj nkauj ntawd puas ua rau lwm tus paub tus Tswv ntxiv?

 

Thov Vajtswv: 

Tswv Yexus, kuv tus Cawmseej, nyuam yaus ua koj tsaug uas koj tau los hauv ntiajteb no nrhiav thiab cawm nyuam yaus, thov koj pab kom nyuam yaus niaj hnub muaj kev zoo siab nyob hauv koj thiab rau siab ntso qhia koj lub npe rau cov neeg uas tsis tau hnov paub txog koj. Ameeg.

Email: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKhóa Học Tư Vấn Tiền Hôn Nhân Tỉnh Đồng Tháp Mở Rộng
Bài tiếp theoKlei Mmuñ Bi Mni Kơ Klei Bi Mtlaih – 20/12/2021