Yam Zoo Yam Phem – 29/5/2024

331

 

 

I Thexalaunikes 5:20-22

Nqe cim:

“Nej tsis txhob thuam tej lus uas Vaj Ntsujplig kom neeg qhia. Nej yuav tsum ua tib zoo saib txhua yam huv tibsi, saib yam twg zoo, nej khaws yam ntawd cia. Nej yuav tsum zam kom dhau txhua yam kev phem huv tibsi” (I Thexalaunikes 5:20-22).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       “Thuam tej lus uas Vaj Ntsujplig kom neeg qhia” yog dabtsi?

–       Los ntawm lub hauvpaus twg tus Tswv cov menyuam thiaj paub tias yam twg yog kom ua raws thiab yam twg phem kom qaij deb?

–       Niaj hnub nimno peb ua raws tej lus qhia no zoo licas?

Timthawj Paulus ntuas cov ntseeg hauv Thexalaunikes “txhob thuam tej lus uas Vaj Ntsujplig kom neeg qhia”. “Thuam” muaj lub ntsiab hais tias “saib tsis taus”. “Tej lus uas Vaj Ntsujplig kom neeg qhia” nyob hauv Vajluskub Tshiab muaj lub ntsiab hais tias “tshajtawm Vajtswv Txojlus”, thiab lo lus no kuj hais txog “Vajluskub”, yog Vajtswv tej lus qhia tshwm rau neeg ib yam li Timthawj Petus tau sau tseg: “Dhau li ntawd nej yuav tsum nco ntsoov hais tias yeej tsis muaj ib tug uas yuav muaj tswvyim txhais tau tej lus qhia tshwm uas cov cev Vajtswv lus tau sau tseg lawm. Rau qhov tej lus qhia tshwm ntawd tsis yog neeg qhia, tiamsis yog Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv tshoov neeg lub siab kom lawv qhia Vajtswv txojlus xwb” (II Petus 1:20-21). Yog li ntawd, “tej lus uas Vaj Ntsujplig kom neeg qhia” uas Timthawj Paulus hais txog yog Vajtswv Txojlus muaj hwjchim uas tus Tswv muab pub los “qhia qhov tseeb, qhuab ntuas tus uas ua txhaum, pab tau tus uas ua yuam kev, thiab qhia kom sawvdaws paub ua lub neej ncaj ncees” (II Timautes 3:16), thiab “tej lus uas Vaj Ntsujplig kom neeg qhia” lossis Vajtswv Txojlus yog lub hauvpaus ntsuamxyuas saib yam twg zoo, yam twg yog kom ua raws, thiab yam twg phem kom qaij deb.

Lub ntiajteb kuj muaj coob tug qhia txog kev ua zoo, ua raws txojcai kom paub yam zoo yam phem, tiamsis tej lus qhia ntawd lub hauvpaus puavleej yog pib ntawm tibneeg txhaum, vim tsis zoo txaus tej lus qhia zoo, qhia ua raws txojcai kuj zoo tsis txaus, hloov pauv raws chaw nyob, tej zaug zoo nyob qhov chaw no tiamsis yog phem nyob lwm qhov, thiab hloov pauv raws sijhawm, tej zaug yam zoo nyob tiam ua ntej ho yog yam phem nyob tiam no. Tiamsis, “tej lus uas Vaj Ntsujplig kom neeg qhia” uas yog Vajtswv  Txojlus ces yog qhov tseeb, tsis txawj pauv hloov, “tej nroj yeej txawj qhuav thiab tej paj yeej txawj zeeg; tiamsis peb tus Vajtswv Txojlus nyob mus ibtxhis li!” (Yaxayas 40:8). Vajtswv Txojlus yog lub hauvpaus ruaj khov kom zeem paub qhov yog qhov txhaum, qhov phem qhov zoo kom tibneeg ua neej yog, ua neej zoo thiab ua neej muaj nqis.

Niaj hnub nimno, peb muaj Vajluskub nyob hauv peb tes, yuav tsum nco ntsoov saib taus Vajtswv Txojlus, nyeem, kawm Vajluskub txhua hnub. Vaj Ntsujplig yuav qhia peb paub yam zoo kom ua raws, thiab paub yam phem, yam tsis zoo kom qaij deb, tsis mus koom tes. Thaum peb paub saib taus tej lus uas Vaj Ntsujplig kom neeg qhia, vamkhom Vajtswv Txojlus los xav txog txhua yam ua ntej yuav nqis tes ua, ces peb lubneej yuav tau tus Tswv siv kom muaj nqis rau tus kheej, cuabyig, Pawg Ntseeg thiab zej zog. Hais ua lwm seem, peb tsuas yuav ua tau ntsev las neeg ntiajteb, qhov kaj ci rau sawvdaws pom kev thaum ua tau lubneej raws li tej lus tus Tswv qhia hauv Vajluskub.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv! Thov ua Koj tsaug vim pub Koj Txojlus taw qhia nyuam yaus mus raws qhov tseeb. Thov kom Koj Txojlus pab nyuam yaus zeem paub yam zoo, yam phem kom nyuam yaus niaj hnub ua neej haum Koj siab thiab ua muaj nqis rau lwm tus. Nyuam yaus tuav Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas pheej xav txog txhua tes haujlwm los ntawm lub hauvpaus uas yog Vajtswv Txojlus?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 22

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông ĐIỂU LƠI
Bài tiếp theoKlei Jăk- Klei Jhat – 29/5/2024