Yam Tus Tswv Xav Tau – 15/9/2023

1245

 

 

Henplais 10:5-10

Nqe cim:

Twb yog vim li ntawd, thaum Yexus Khetos yuav los rau hauv ntiajteb no, nws hais rau Vajtswv hais tias, koj tsis yuav tej tsiaj uas neeg tua theej txhoj  thiab tej khoom uas lawv muab fij rau koj, yog li ntawd koj thiaj npaj ib lub cev rau kuv lawm.” (Henplais 10:5).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajtswv xav tau thiab tsis xav tau yam dabtsi?

–       Tswv Yexus ua raws li Leej Txiv lub siab nyiam li cas?

–       Vamkhom qhovtwg peb tau lub meejmom dawbhuv?

–       Peb cheemtsum ua neej zoo li cas kom phim lub meejmom tshiab tus Tswv pub?

Thaum muab qhov haujlwm tua tsiaj fij raws li txoj kevcai piv rau qhov Tswv Yexus muab Nws lub cev fij, tus uas sau phau ntawv Henplais thiaj rho Phau Ntawv Nkauj 40:6-8 los hais tias, Koj tsis xav tau tej tsiaj uas tua theej txhoj thiab tej khoom fij, koj tsis tau hais kom muab tsiaj tua hlawv tagnrho rau saum lub thaj lossis kom muab tsiaj tua hlawv fij daws kev txhaum(Phau Ntawv Nkauj 40:6a). Ib lo lus nug hais tias, yog Vajtswv tsis xav tau ua li cas Nws kom Mauxes qhia cov Yixalayees tua tsiaj fij rau Vajtswv li ntawd? Peb totaub qhov no meej dua los ntawm tus cevlus Xamuyees lo lus hais, “Koj ua tib zoo xav saib, tus Tswv txaus siab rau yam twg: tus Tswv xav kom neeg mloog Nws lus lossis muab tsiaj tua fij rau Nws? Mloog tus Tswv lus zoo dua qhov uas muab tej yaj zoo nkauj tua fij rau Nws.(I Xamuyees 15:22). Tua tsiaj fij yog pivtxwv rau txojkev ntseeg tiamsis cov pejxeem siv qhov tua tsiaj fij no los hloov kev ntseeg. Nov yog yam uas Vajtswv tsis xav tau. Yam uas Nws xav tau yog kev ntseeg qhia tawm los ntawm tes haujlwm tua tsiaj fij raws li Nws tej lus qhia.

Thaum los yug tuag txhiv tibneeg, Tswv Yexus hais tias, Vajtswv, kuv nyob ntawm no. Kuv yuav ua txhua yam uas koj xav kom kuv ua raws li muaj lus sau cia hais txog kuv hauv Phau Kevcai lawm.” (nqe 7). Yog hais tias kev noj haus yog qhov kev cheemtsum tseemceeb, ces kev zoo siab rau tibneeg yog ntawm Tswv Yexus: “Kuv tej mov yog ua raws li tus uas txib kuv los lub siab nyiam, thiab ua tes haujlwm uas nws tso rau kuv ua lawm kom tiav. (Yauhas 4:34). Qhov kev mloog Leej Txiv lus ua rau Tswv Yexus raug ntsia saum ntoo khaublig ua khoom fij txhiv cov neeg txhaum.

Tswv Yexus ua raws li Leej Txiv kom Nws ua, vim Nws muab Nws lub cev pub rau Vajtswv theej peb lub txhoj, peb thiaj ua tau neeg zoo tsis muaj ib qho txhaum li. Qhov uas Yexus muab Yexus lub cev theej txhoj ntawd, Nws ua tib zaug xwb theej tau mus ibtxhis li. (nqe 10). Tswv Yexus txojkev tuag txhiv, ntxuav tau peb tej kev txhaum huvsi mus, yog li ntawd peb tau txais lub meejmom “dawbhuv” tabmeeg Vajtswv, txhais tau hais tias peb yog Vajtswv tug thiab tau muab tseg tshwjxeeb rau Nws. Hais txog lub meejmom, peb twb yog neeg “dawbhuv”, tiamsis qhov tseemceeb tshaj yog hauv kev ua neej, peb yuav tsum ua neej dawbhuv txhua hnub. Peb yuav tsum ua neej txawv li tej neeg ntiajteb ua. Peb tus cwjpwm, kev hais lus, ua haujlwm yuav tsum qhia kom tej neeg nyob ibncig paub peb Leej Txiv yog tus dawbhuv.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug uas Koj tso Tswv Yexus los tuag txhiv nyuam yaus, pub rau nyuam yaus tau lub meejmom dawbhuv tabmeeg Koj. Thov Koj pab kom nyuam yaus mloog Koj lus, ua neej dawbhuv txhua hnub qhia tawm Koj rau lwm tus paub. Amees.

Peb lub neej puas tau qhia tshwm tus Tswv txojkev dawbhuv rau txhua tus lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Tes Haujlwm 27:1-26

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBóng Đá Giao Hữu Thiếu Nhi Tin Lành
Bài tiếp theoKlei Aê Diê Čiăng – 15/9/2023