Klei Aê Diê Čiăng – 15/9/2023

2172

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 10:5-10

Êlan kliăng: “Kyuanăn tơdah Krist mŭt leh hlăm lăn ala, Ñu lač, “Ih amâo čiăng ôh kơ mnơ̆ng ngă yang leh anăn kơ mnơ̆ng myơr, ƀiădah Ih mkra leh sa asei mlei kơ kâo” (Hêbrơ 10:5)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya jing klei Aê Diê čiăng leh anăn amâo čiăng ôh? Si ngă Khua Yang Yêsu ngă leh tui si klei Ama čiăng? Hŏng ya klei drei dưi jing doh jăk? Si ih srăng hdĭp čiăng bi guôp hŏng klei jing mrâo Aê Diê brei leh kơ ih?

Êjai bi msĕ klei myơr mnơ̆ng ngă yang tui si klei bhiăn leh anăn klei Khua Yang Yêsu myơr Ñu pô jing mnơ̆ng ngă yang hdĭp, pô čih hră Hêbrơ mă yua Klei Mmuñ Hđăp 40:6-8, hlăm anăn lač snei, “Ih amâo čiăng ôh kơ mnơ̆ng ngă yang leh anăn mnơ̆ng myơr” (Klei Mmuñ Hđăp 40:6a). Klei êmuh jing, tơdah Aê Diê amâo čiăng ôh snăn ya ngă Aê Diê yua Y-Môis mjing kơ phung Israel bruă myơr mnơ̆ng ngă yang bŏ ênŭm msĕ snăn lĕ? Drei thâo săng kơ klei anei klă hĭn hŏng klei Khua pô hưn êlâo Y-Samuel lač, “Yêhôwa ƀuh mơ̆ klei mơak hlăm mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng ngă yang msĕ si hlăm klei gưt asăp kơ Yêhôwa? Nĕ anei, klei gưt asăp jing jăk hĭn kơ klei ngă yang, leh anăn klei dôk hmư̆ jing jăk hĭn kơ prăi biăp knô” (I Y-Samuel 15:22). Mnơ̆ng ngă yang jing rup bi hmô kơ klei đăo, ƀiădah bi phung ƀuôn sang lĕ yua mnơ̆ng ngă yang hrô kơ klei đăo. Anăn jing klei Aê Diê amâo čiăng ôh. Klei Ñu čiăng jing klei đăo bi êdah hŏng bruă myơr mnơ̆ng ngă yang hŏng klei gưt asăp sĭt.

Tơdah hriê ti lăn ala hŏng asei mlei mnuih čiăng jing mnơ̆ng ngă yang hdĭp bi tui klei soh, Khua Yang Yêsu lač snei, “Ơ Aê Diê, Nĕ anei, kâo hriê leh čiăng ngă klei Ih čiăng, tui si arăng čih leh djŏ kơ kâo hlăm hdruôm hră klĭt” (êlan 7). Tơdah klei ƀơ̆ng mnăm jing klei bhiăn leh anăn klei hơ̆k mơak kơ anak mnuih snăn bi hŏng Khua Yang Yêsu, “Mnơ̆ng Kâo ƀơ̆ng huă jing klei ngă tui si Pô tiŏ hriê Kâo čiăng, leh anăn bi leh bruă Ñu” (Y-Yôhan 4:34). Boh klă kơ klei gưt asăp ngă tui si klei Aê Diê Ama čiăng jing Khua Yang Yêsu tŭ klei arăng pơ̆ng ti dlông kyâo bi kal jing mnơ̆ng ngă yang hdĭp bi tui klei soh anak mnuih.

Khua Yang Yêsu gưt asăp ngă tui si klei Ama čiăng, “hŏng klei Aê Diê čiăng anăn Yêsu Krist bi doh jăk drei leh hŏng klei myơr asei mlei Ñu pô sa blư̆ man djăp kơ jih jang ênuk” (êlan 10). Hŏng klei Khua Yang Yêsu djiê, Ñu bi doh jih klei soh jhat drei, hŏng klei anăn drei dưi mă tŭ klei jing “doh jăk” ti anăp Aê Diê, čiăng lač drei jing dŏ Aê Diê leh anăn pioh brei mdê kơ Ñu. Kơ klei jing, drei jing mnuih “doh jăk leh”, ƀiădah yuôm hĭn brei drei dôk doh jăk hlăm klei drei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă grăp hruê. Brei drei hdĭp mdê hŏng hnơ̆ng čuăn lăn ala. Brei knuih, klei blŭ, bruă drei ngă mtrang kơ phung riêng gah thâo kơ Aê Diê Ama drei jing Pô doh jăk.

Klei drei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă bi êdah klei doh jăk Aê Diê kơ jih jang mnuih mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê, kâo bi mni kơ Ih brei leh Yêsu jing mnơ̆ng ngă yang hdĭp bi tui klei soh kâo, brei kơ kâo klei jing doh jăk ti anăp Ih. Đru kâo gưt asăp kơ Ih nanao, dôk doh jăk hlăm knhuah dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă grăp hruê čiăng bi êdah klei doh jăk Ih kơ phung riêng gah.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 27:1-26

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcYam Tus Tswv Xav Tau – 15/9/2023
Bài tiếp theoĐiều Chúa Muốn – 15/9/2023