Wah Lač Brei Kơ Phung Mgăt – 4/9/2023

2652

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Y-Timôthê 4:11-16

Êlan kliăng: “Msĕ mơh wah lač brei wăt kơ hmei đa, akâo kơ Aê Diê pŏk ƀăng bhă kơ hmei dưi mtô klei blŭ, čiăng hưn klei yuôm hgăm Krist, kyua klei anăn arăng krư̆ kâo leh.,…” (Kôlôs 4:3)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya mta phŭn kơ bruă jing mgăt khua ƀĭng kna Y-Pôl bi hriăm khua pô mtô hlăk ai Y-Timôthê? Ya ngă phung đăo kơ Krist hriăm čiăng thâo săng klei anei? Si ngă brei drei uêñ mĭn kơ bruă phung mgăt mtô bi hriăm hlăm Phung Sang Aê Diê leh anăn wah lač brei kơ digơ̆?

Kčưm mŭt kơ klei mtă mtăn hlăm bruă jing mgăt khua pô mtô hlăk ai Y-Timôthê, khua ƀĭng kna Y-Pôl lač klă: “Brei ih mtă leh anăn mtô klei anăn” (êlan 11). Anei yơh jing dua mta bruă phŭn kơ sa čô khua pô mtô hlăm Phung Sang Aê Diê. “Mtă leh anăn mtô” jing klei brei phung khua pô mtô uêñ mĭn mdê hĭn nanao, kyuadah klei anăn jing hdră êlan duh jăk hĭn čiăng kơ klei hdĭp mngăt phung anak ƀuôn sang Aê Diê dưi đĭ hriê kơ prŏng leh anăn Phung Sang Aê Diê đĭ kyar kjăp ktang.

Khua ƀĭng kna Y-Pôl mñă kơ khua pô mtô hlăk ai Y-Timôthê snei, “Tơl kâo truh, brei ih gĭr dlăng Klei Aê Diê Blŭ kơ phung bi kƀĭn, mtô, leh anăn gĭr bi hriăm” (êlan 13). Dlăng Klei Aê Diê Blŭ, mtă leh anăn mtô jing bruă sa čô mgăt brei uêñ mĭn gĭr ngă. Khua pô mtô ăt jing sa čô pô đăo kơ Krist mơh, ăt jing sa čô anak Aê Diê mơh ƀiădah mâo bruă jao yuôm brei jing mgăt kiă kriê klei hdĭp mngăt Phung Sang Aê Diê, kyuanăn brei khua pô mtô “kriăng” yua Klei Aê Diê Blŭ pioh čiêm phung biăp ñu. Klă sĭt bruă phŭn kơ sa čô mgăt jing dlăng Klei Aê Diê Blŭ, mtă leh anăn mtô Klei Aê Diê Blŭ. Êngao tinăn, mâo 5 mta klei brei jing klei bi hmô kơ phung đăo “hlăm klei blŭ, hlăm klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă, hlăm klei khăp, hlăm klei đăo, hlăm klei êngeh” (êlan 12).

Khua pô mtô jing pô Khua Yang iêô, mâo klei brei leh anăn jao bruă klam yuôm pioh mtô bi hriăm. Bruă jing mgăt anei ăt jao leh wăt kơ Phung Sang Aê Diê hlăm ƀuôn sang msĕ mơh (êlan 14). Kyuanăn brei khua pô mtô ngă bruă jao kơ pô hŏng jih ai tiê, răng kơ drei pô leh anăn kơ klei drei mtô. Gĭr ngă klei anăn nanao, kyuadah êjai ngă snăn drei srăng bi mtlaih drei pô leh anăn wăt phung dôk hmư̆ drei (êlan 16).

Phung đăo kơ Krist brei hriăm jih klei anei čiăng thâo săng kơ bruă phung khua pô jing mgăt jing bruă Khua Yang iêô mdê hĭn (Êphêsô 4:11-13), dưi mâo Phung Sang Aê Diê knang leh anăn êpul kiă kriê klei đăo tiŏ nao. Brei grăp čô anak ƀuôn sang Aê Diê thâo săng klei dleh dlan hlăm bruă djă leh anăn uêñ mĭn wah lač brei, čiăng kơ khua pô mtô leh anăn phung mgăt dưi mâo klei ktang myang dôk gĭr leh anăn răng hlăm bruă digơ̆ mtô lač leh anăn bi hriăm. Khua ƀĭng kna Y-Pôl ăt čih hră mơĭt msĕ mơh kơ phung đăo Sang Aê Diê ti Kôlôs snei: “Msĕ mơh wah lač brei wăt kơ hmei đa, akâo kơ Aê Diê pŏk ƀăng bhă kơ hmei dưi mtô klei blŭ, čiăng hưn klei yuôm hgăm Krist, kyua klei anăn arăng krư̆ kâo leh…” (Kôlôs 4:3). Tơdah khua pô mtô mâo phung đăo wah lač brei čiăng dưi mâo klei pap Khua Yang pioh mtô mblang, hưn klei sĭt nik leh mtă mtăn kơ phung biăp dôk hdĭp djŏ tui si Klei Aê Diê Blŭ mtô, sĭt nik Phung Sang Aê Diê anăn srăng đĭ hriê kơ prŏng leh anăn lu mnuih mâo klei bi mtlaih.

Si ngă drei dôk wah lač brei kơ bruă khua pô mtô hlăm Phung Sang Aê Diê mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih mñă brei kâo thâo uêñ mĭn kơ phung khua pô mtô djă bruă jing mgăt kiă leh anăn hŏng jih ai tiê wah lač brei kơ digơ̆, đru digơ̆ dưi bi leh kluôm bruă doh jăk Khua Yang jao, mđrăm mbĭt rŭ mdơ̆ng leh anăn bi mđĭ Phung Sang Aê Diê Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 17

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThov Vajtswv Pab Cov Yug Yaj – 4/9/2023
Bài tiếp theoCầu Thay Cho Người Chăn Bầy – 4/9/2023