Vim Vajtswv Haivneeg – 23/9/2022

464

 

 

Yelemis 38:1-6

Nqe cim:

Ua siab tawv qhawv thiab cuab zog khov kho. Cia li tua tiag pub rau peb cov pejxeem thiab pub rau Vajtswv tej nroog. Thiab thov kom ua raws li tus Tswv pom zoo” (II.Xamuyees 10:12).

 

Lus nug rau sawvdaws xav: Lub keebtiv twg ua rau plaub tus neeg muaj npe hais hauv nqe 1 tuaj thov Vajntxwv Xedekiyas cia lawv muab Yelemis tua povtseg? Lub keebtiv twg ua rau Yelemis rau siab ntso qhia Vajtswv zaj rau vajntxwv thiab tej pejxeem, txawm yog lawv tsis xav mloog? Yuav ua li cas kom tej haujlwm peb ua muaj nqis rau tus Tswv haivneeg?

Plaub tug neeg uas Yelemis hais npe hauv ntu Vajluskub no yog Sefatiyas, Nkedaliyas, Yehukas, thiab Pasehus. Lawv plaub leej no ua nomtswv kav cov neeg Yixalayees thaum ntawd (nqe 4). Thaum hnov Yelemis cov lus qhia txog lub nroog Yeluxalees yuav raug vajntxwv Npanpiloos tuaj tua rhuav, thiab tus Tswv haivneeg yuav raug cov neeg Npanpiloos ntes (nqe 2-3), ces lawv txawm tuaj cuag Vajntxwv Xedekiyas thov nws pub cai rau lawv muab Yelemis tua povtseg. Vajntxwv teb thiab hais rau lawv hais tias: Cia li ua raws li nej hais! Nej yuav ua li cas rau nws los nyob ntawm nej; kuv tsis txwv nej li(nqe 5). Lawv thiaj tuaj ntes Yelemis, muab hlua dauv nws mus hauv Makhiyas lub qhovtshij, lub qhovtshij no tsis muaj dej, tsuas muaj av nkos xwb, ua rau Yelemis tsau tsawv cov av nkos ntawd.

Plaub tug nom no xav tua Yelemis povtseg, vim lawv hais tias nws tsis thov kev kaj siab rau tus Tswv haivneeg, tiamsis tseem ua rau “…cov tubrog uas nyob hauv lub nroog poob siab, thiab nws hais ib yam li ntawd rau cov neeg uas tseem nyob hauv lub nroog”, vim tej lus uas Yelemis qhia ua rau cov tubrog thiab tej pejxeem poob siab. Qhov no kuj qhia paub tias cov nomtswv no xav hais tias lawv yog cov uas ua yam muaj nqis rau tus Tswv haivneeg, tej lus uas Yelemis ua hiam cov pejxeem thiab foom tsis zoo rau lawv. Tiamsis qhov tseeb tej uas lawv xav thiab ua ntawd tsuas raws li neeg lub tswvyim xwb tsis raws li Vajtswv lub siab nyiam, yog li haj yam yuav ua hiam rau tus Tswv haivneeg thiab hiam cov cev Vajtswv lus. Tsuas yog Yelemis, Vajtswv tus tubtxib uas zoo thiab ncaj ncees, txaus siab hlo ua raws li Nws lub siab nyiam txawm yog luag yuav muab nws tua povtseg, ua li no thiaj yog tus neeg uas “nrhiav kev pab sawvdaws” (nqe 4).

Nimno, yog tsis thov tus Tswv pab, peb kuj yoojyim lees qee yam haujlwm uas yus ua hais tias yog ua kom muaj nqis rau tus Tswv haivneeg tiamsis tsuas yog ua li peb lub siab nyiam xwb. Ua ntej uas yuav txiav txim siab ua ib yam dabtsi rau Pawg Ntseeg, cheemtsum ua tib zoo saib tej uas yus yuav ua puas raws li Vajtswv siab nyiam lawm los tsis tau. Yuav tsum siv sijhawm thov Vajtswv, mloog tus Tswv qhia kom peb ua tau tej haujlwm haum Nws siab thiab muaj nqis rau Nws haivneeg.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv tus muaj hwjchim loj! Thov Koj pab kom nyuam yaus paub mloog Koj lus txhua lub caij nyoog. Thov Koj qhia kom nyuam yuas ua taus siab tawv qhawv ua tej haujlwm muaj nqis rau Koj haivneeg. Amees.

Peb puas thov Vajtswv pab ua ntej peb yuav ua ib yam haujlwm rau Nws lub Pawg Ntseeg lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yaxayas 14:28-15:9

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHTTL Bình Đông – Thông Báo & Thư Mời V/v Tham Dự Lễ Cảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 50 Thành Lập HT Bình Đông
Bài tiếp theoKyua Phung Ƀuôn Sang Aê Diê – 23/9/2022