Vajtswv Ua Ncaj – 28/7/2022

464

 

 

II Xwmtxheej Vajntxwv 13:13-22 

Nqe cim:

“Tus TSWV txojkev hlub uas ruaj khov thiab nws txojkev hlub tshua yeej muaj tsis paub kawg, Txojkev hlub ntawd muaj txhua hnub, ib yam li lub hnub niaj tagkis tawm tuaj.” (Nkauj Quaj Ntsuag 3:22-23).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Cov Yudas thiab Yixalayees ntaus rog yeej swb licas?
  • Vim licas vajntxwv Anpiyas tsis muab siab npuab tus Tswv tas simneej tiamsis tus Tswv tseem pub rau nws muaj yeej thiab foom koobhmoov rau peb lub xyoos nws kav?
  • Peb kawm tau dabtsi txog tus Tswv tus mojyam dhau zaj kawm no?

Nyob hauv II Xwmtxheej Vajntxwv 13:1-12 peb twb kawm hais tias, Vajntxwv Anpiyas paub zoo txog tus Tswv tej lus thiab tus Tswv lub siab nyiam. Nws kuj paub tus Tswv haivneeg li keebkwm thiab paub kev mloog lus ntawm tej vajntxwv hloov Daviv chaw zoo licas. Vajntxwv tus kheej kuj siv tej lus tseeb lus yog no los hais kom vajntxwv Yelaunpau-as thiab cov Yixalayees nyob sab Qaum teb tso tseg tsis ua rog rau cov Yudas. Tiamsis vajntxwv Yelaunpau-as tsis mloog, nws txib tub rog nyas tomqab tuaj tua thiab vij cov Yudas. Thaum cov Yudas tig saib pom li ntawd, lawv quaj thov tus Tswv pab. Tus Tswv thiaj “pab Anpiyas thiab cov Yudas tua yeej Yelaunpau-as thiab cov Yixalayees.” Tus Tswv muab cov Yixalayees cob rau cov Yudas txhais tes, thiab vajntxwv Anpiyas txeeb tau lawv tej nroog.

Tiamsis, vajntxwv Anpiyas lubneej kav peb lub xyoos, yog ib lubneej uas tsis muaj yeej. Nyob hauv I Vajntxwv 15:3 sau tseg li no: “Anpiyas ua txhaum ib yam li nws txiv ua; nws yeej tsis hwm tus TSWV uas yog nws tus Vajtswv li nws yawgkoob Daviv lawm.” Vajntxwv Anpiyas paub tus Tswv, paub meej Nws tej lus samhwm, paub Daviv hwm tus Tswv licas, tiamsis nws txojkev paub thiab kev ua neej tsis mus sib raws. Yog li ntawd, vim licas tus Tswv tseem pub rau vajntxwv kovyeej cov Yixalayees, thiab pub lub tebchaws vammeej, pub vajntxwv muaj kaum plaub tug pojniam, yug tau nees nkaum ob tug tub thiab kaum rau tug ntxhais (nqe 21)? Tus sau phau Vajntxwv qhia hais tias, ntawd yog vim Vajtswv yog Tus ua ncaj. Tus Tswv tau coglus rau vajntxwv Daviv thiab Nws ua tiav li ntawd. Nyob hauv I Vajntxwv 15:4 hais tias: “Tiamsis vim muaj Daviv, tus TSWV uas yog Daviv tus Vajtswv thiaj li pub Daviv tus xeebntxwv Anpiyas ua vajntxwv hloov nws chaw kav lub nroog Yeluxalees thiab tswj lub nroog ntawd nyob ruaj khov.”

Vajluskub qhia peb paub txog ib hauv tus Tswv tej mojyam yog ua ncaj, txhais tau hais tias, Nws tsis txawj hloov li (Malakis 3:6). Tus Tswv kev ua ncaj tsis xib rau lwm yam, thiab Nws kuj tsis yuam kom peb ua ncaj rau Nws, ces Nws mam ua ncaj rau peb. Timthawj Paulus hais meej txog qhov no hauv II Timautes 2:13: “Txawm yog peb tsis ua ncaj los nws tseem ua ncaj, rau qhov nws tsis rov dag nws ib zaug li.” Tiamsis, peb kuj yuav tsum ceevfaj, tus Tswv ua ncaj rau tej lus cogtseg foom koobhmoov lawm, ces Nws kuj yuav ua ncaj rau tej lus cog tseg rau txim. Kawm paub txog qhov no, peb yuav tsum cia siab rau Vajtswv txojkev ua ncaj thiab kuj yuav tsum ceevfaj vim yeej tsis muaj ib tug yuav dag tau Vajtswv!

Peb muaj kev txiavtxim siab licas thaum paub tias tus Tswv yog Tus ua ncaj?

 

Tus Tswv uas ncaj ncees! Nyuam yaus ua Koj tsaug vim ntau zaus ua tsis ncaj rau Koj tiamsis Koj tseem ua ncaj rau nyuam yaus. Thov Koj zam txim thiab pab nyuam yaus ua ncaj rau Koj thiab nyuam yaus tej txheeb ze. Amees.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Pajlug 1

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Bà H Bưn Niê (Aduôn Han)
Bài tiếp theoAê Diê Sĭt Suôr – 28/7/2022