Vajtswv Txiav Txim Rau Tibneeg – 22/11/2023

913

 

 

Loos 2:12-16

Nqe cim:

“Thaum txog hnub uas Vajtswv txiav txim, Vajtswv yuav kom Yexus Khetos muab tej uas neeg lub siab xav nraim nkoos nthuav tawm los raws li Txojmoo Zoo uas kuv twb qhia lawm” (Loos 2:16).

Peb nyeem ntxiv nyob hauv Phau Txhais Tshiab:

“Yuav zoo li ntawd rau hnub uas Vajtswv siv Yexus Khetos txiav txim rau neeg tej kev zais siab, yog raws li txoj xov zoo uas kuv piav” (HMOWSV).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vim licas txog hnub Vajtswv txiav txim, Nws yuav txiav txim rau tibneeg dhau ntawm Yexus Khetos?

–       Txojmoo Zoo uas Timthawj Paulus qhia yog dabtsi?

–       Zaj kawm hnub no qhuab ntuas koj licas nyob hauv kev ua neej txhua hnub?

Tibneeg lub siab raug zuav txij thaum tibneeg poob rau kev txhaum, lub suab hais tuj taws hauv nruab siab yim hnub yim kov tsis yeej lub suab qw ntawm kev ntshaw sab nqaij tawv thiab kev tsaus ntuj lub hwjchim. Tibneeg lub siab raug ntxhib lawm, tsis feeb meej kev txhaum vim ua raws kev xav thiab lub siabnyiam uas yuamkev. Timthawj Paulus qhia hais tias: “Qhov uas lawv paub ua zoo ntawd qhia hais tias lawv yeej muaj Vajtswv txoj Kevcai nyob hauv lawv lub siab. Lawv lub siab uas paub qhov phem qhov zoo yuav qhia qhov tseeb rau lawv; qee zaus lawv lub siab qhia hais tias lawv ua txhaum, thiab qee zaus lawv lub siab qhia hais tias lawv ua zoo lawm.” (nqe 15). Qhov uas vamkhom lub siab los ua lubneej zoo raws li tus Tswv txojcai yeej ua tsis tau ib zaug li.

Tus Tswv Txoj Kevcai yeej zoo kawg nkaus, taw qhia tibneeg ua lubneej haum tus Tswv siab thiab ua rau lawv lubneej tau puv npo txhua fab (Ntawv Nkauj 19:7). Txawm yog tus Tswv pub txoj Kevcai thiab ua ntau txujci tseemceeb rau Nws haivneeg, tiamsis lawv tsis ua raws li Nws txoj Kevcai. Vajtswv yog tus dawbhuv, Nws tsis koom taus nrog kev txhaum. Tiamsis tus Tswv kuj yog tus uas muaj kev hlub Nws thiaj nrhiav txoj haukev los txhiv tibneeg lub txim. Nyob tiam Vajluskub Qub, txhua lub xyoo tus povthawj hlob yuav tsum mus lawm hauv chav dawbhuv kawg nkaus fij tsiaj xyeem txhiv nws tus kheej thiab Vajtswv haivneeg tej kev txhaum (Levis Kevcai 16).

Txhua tus tibneeg puavleej muaj lub siab xav ua txhaum, xav ua tej yam yuamkev heev dua ua yam zoo. Tshaj ntawd, thaum tibneeg xav ua yam zoo ces kuj ua khwv heev. Raws li tej uas Timthawj Paulus tau ntsib, nws hais tias: “Yog li ntawd, kuv pom txoj kevcai zoo li no: thaum kuv xav ua qhov zoo, kuv ho xaiv ua qhov phem” (Loos 7:21). Yog tus Tswv uas dawbhuv txiav txim rau tibneeg los ntawm tej haujlwm raws li nyias lub siab taw qhia lossis raws li txoj Kevcai ces leejtwg yuav tau mus nyob ntuj ceebtsheej? Rau qhov txhua tus “puavleej ua txhaum; lawv txhua tus yog neeg ua phem. Lawv cov ntawd tsis muaj ib tug ua zoo hlo li, yeej tsis muaj ib tug li” (Ntawv Nkauj 14:3).

Tiamsis, “rau qhov Vajtswv hlub neeg ntiajteb kawg li, nws thiaj txib nws tib Leeg Tub los rau hauv ntiajteb. Tus uas ntseeg nws Leej Tub, tus ntawd yuav tsis tuag, tiamsis yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis” (Yauhas 3:16). Tus tsiaj xyeem raug tua hauv kevcai theej txhoj yog pivtxwv txog Tswv Yexus, uas yog Vajtswv lub chaw xyeem  thib ob, raug tua los txhiv tibneeg ntiajteb kev txhaum. Yog li ntawd, Vajtswv yuav txiav txim rau tibneeg dhau ntawm txojkev ntseeg Tswv Yexus. Ntawd yog Txojmoo Zoo uas Timthawj Paulus xav qhia rau cov uas nyeem nws tsab ntawv.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov ua Koj tsaug vim Koj txhiv nyuam yaus lub txim, ua tabpov qhia hais tias nyuam yaus tau zam txim, tau kaj siab nyob hauv hnub kawg. Thov pab nyuam yaus ua lubneej nco Koj txiajntsig, kub siab lug tshajtawm Koj txojkev cawmdim rau cov neeg uas yuav raug kev puastsuaj. Nyuam yaus tuav Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas tshajtawm Txojmoo Zoo hais txog Tswv Yexus rau lwm tus lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Henplais 1:1-2:4

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcChúa Phán Xét Tuyển Dân Và Dân Ngoại – 21/11/2023
Bài tiếp theoAê Diê Phat Kđi Phung Mnuih – 22/11/2023