Aê Diê Phat Kđi Phung Mnuih – 22/11/2023

2370

 

Klei Aê Diê Blŭ: Rôm 2:12-16

Êlan kliăng: “Klei anăn srăng bi êdah ti hruê Aê Diê phat kđi hŏng Yêsu Krist jih jang bruă hgăm mnuih ngă, tui si klei mrâo mrang jăk kâo mtô” (Rôm 2:16)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă hlăm hruê Aê Diê, Ñu srăng phat kđi anak mnuih mơ̆ng Khua Yang Yêsu Krist? Ya jing Klei Mrâo Mrang Jăk mơ̆ng Khua ƀĭng kna Y‑Pôl? Ya klei hriăm hruê anei mñă kơ diih hlăm knuih hdĭp grăp hruê?

Ai tiê kpă anak mnuih amâo lŏ kpă ôh mơ̆ng leh phung mnuih ngă soh, klei blŭ mơ̆ng ai tiê kpă ƀrư̆ hruê êdu awăt ti anăp asăp ur ktang mơ̆ng klei kđeh čiăng leh anăn klei dưi jŭ jhat. Ai tiê kpă srăng khăng, amâo pral kdal ôh hlăm bruă ƀuah mkra klei soh kyua hmăi mơ̆ng klei ƀuh hlăm ai tiê leh anăn klei mĭn soh jhat mơ̆ng anak mnuih. “Diñu bi êdah ya bruă klei bhiăn mtă, arăng čih leh hlăm ai tiê diñu, êjai ai tiê kpă diñu msĕ mơh hưn bi sĭt, leh anăn klei mĭn diñu tăp năng kčŭt kơ diñu tăp năng mgang diñu” (êlan 15). Bruă ngă kyua ai tiê kpă čiăng hdĭp kluôm ênŭm hlue si hnơ̆ng čuăn Aê Diê jing amâo dưi ôh!

Klei bhiăn Aê Diê jing kluôm ênŭm, ktrâo lač kơ anak mnuih hdĭp bi mơak kơ Khua Yang leh anăn ba klei jăk mơak kơ diñu pô (Klei Mmuñ Hđăp 19:7). Wăt tơdah Aê Diê brei klei bhiăn leh anăn ngă lu klei myang hlăm phung ƀuôn sang ñu, ƀiădah diñu lu blư̆ amâo tŭ jing hlăm bruă djă pioh klei bhiăn. Aê Diê jing Pô doh jăk, Ñu amâo bi mguôp ôh hŏng klei soh. Ƀiădah Aê Diê ăt jing Pô khăp anăn Ñu mâo leh hdră msir bi tui klei soh. Hlăm ênuk Klei Bi Mguôp Hđăp, grăp thŭn phung khua ngă yang nao hlăm anôk doh jăk hĭn myơr mnơ̆ng myơr čuh ngă mnơ̆ng bi tui kơ klei soh pô leh anăn phung ƀuôn sang (Bruă Lêwi 16).

Jih jang mnuih mâo sơăi klei mĭn ngă soh, khăp ngă klei soh hĭn kơ klei djŏ. Hĭn mơh, tơdah anak mnuih čiăng ngă klei jăk snăn ăt dleh mơh čiăng ngă. Hlue si klei bi knal mơ̆ng Khua ƀĭng kna Y‑Pôl: “Snăn kâo ƀuh sa mta klei bhiăn snei: tơdah kâo čiăng ngă klei jăk, klei jhat đuôm ti kâo” (Rôm 7:21). Tơdah Aê Diê doh jăk phat kđi anak mnuih mơ̆ng bruă ngă hlue si klei ktrâo lač mơ̆ng ai tiê kpă amâodah klei bhiăn snăn hlei pô dưi mŭt hlăm ƀuôn ala mtao? “Jih jang diñu klah đuĕ leh; jih jang diñu soh leh; amâo mâo pô ngă klei jăk ôh, sa čô kăn mâo rei” (Klei Mmuñ Hđăp 14:3).

Khădah snăn, “Kyuadah Aê Diê khăp êdimi kơ lăn ala, tơl Ñu brei Anak Ñu pô mâo knŏng sa čô, čiăng kơ hlei pô đăo kơ Anak Ñu anăn amâo rai tuč ôh, ƀiădah mâo klei hdĭp hlŏng lar” (Y‑Yôhan 3:16). Mnơ̆ng myơr čuh hlăm knăm bi tui klei soh jing rup Khua Yang Yêsu, Aê Diê Pô Tal Dua arăng bi mdjiê čiăng bi tui kơ klei soh phung mnuih. Kyua anăn Aê Diê srăng phat kđi phung mnuih mơ̆ng klei đăo kơ Khua Yang Yêsu. Anei jing Klei Mrâo Mrang Jăk, klei jăk mơak Khua ƀĭng kna Y‑Pôl čiăng hưn mthâo kơ phung dlăng hră ñu čih.

Drei hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk Khua Yang Yêsu kơ lu mnuih mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni kơ Ih kyua mâo leh hdră msir bi tui klei soh, ngă klei bi tui leh anăn bi mklă kâo dưi pap brei, dưi êđăp ênang hlăm hruê phat kđi. Akâo kơ Ih đru kâo thâo hdơr knga kơ Aê Diê leh anăn gĭr hiu hưn klei bi mtlaih Ih kơ lu mnuih dôk nao kơ klei rai tuč. Kâo wah lač hlăm anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Hêbrơ 1:1-2:4

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcVajtswv Txiav Txim Rau Tibneeg – 22/11/2023
Bài tiếp theoĐức Chúa Trời Phán Xét Loài Người – 22/11/2023