Ua Vajtswv Tsaug – 24/11/2022 

859

 

 

Efexus 5:20

 20 Nej cov uas ntseeg Yexus Khetos, nej yuav tsum niaj hnub ua Vajtswv uas yog Leej Txiv tsaug rau txhua yam los ntawm Yexus Khetos lub npe.

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Timthawj Paulus qhia licas txog kev ua Vajtswv tsaug?
  • Vim licas peb yuav tsum tuav Tswv Yexus lub npe hauv kev ua tsaug?
  • Peb yuav tsum hloov yam dabtsi thaum kawm tau zaj no?

Timthawj Paulus qhia tus Tswv cov menyuam yuav tsum niaj hnub ua Vajtswv tsaug. Nws yog tus tsim thiab pub txoj koobhmoov rau peb, yog li ntawd peb yuav tsum pehawm, qhuas thiab ua Nws haujlwm. Lub neej ua tsaug hais txog peb yam:

Tim ib, ua tus Tswv tsaug dhau mus ua ib tug cwjpwm. Lo lus “niaj hnub” lossis lwm phau txhais hais tias “tsis tu ncua” qhia peb nco hais tias kev ua tus Tswv tsaug tsis yog tsuas ua ib xyoos ib zaug, ib hlis, tiamsis yuav tsum ua tus Tswv tsaug txhua hnub, txhua sijhawm. Tus Tswv cov menyuam yuav tsum xyaum ua lub neej ua tus Tswv tsaug kom dhau mus ua ib tug cwjpwm ua tus Tswv tsaug txhua qhov chaw, txhua sijhawm.

Tim ob, ua tus Tswv tsaug txhua lub tsamthawj. Kev ua tsaug tsis yog thaum lub neej tau zoo, npluanuj, muaj dag zog xwb, tiamsis yuav tsum ua tsaug “rau txhua yam”, txhua lub tsamthawj, txawm yuav tau zoo lossis txomnyem. Timthawj Paulus hais meej txog “Vajtswv uas yog Leej Txiv”, Nws yuav hlub thiab pub tej yam zoo tshajplaws, muaj nqis tshajplaws rau Nws cov menyuam. Txawm yuav muaj tej kev nyuaj siab, kev txomnyem los raug peb, los tej ntawd yeej nyob hauv tus Tswv txojkev tswjhwm lawm. Muaj tej lub sijhawm Leej Txiv yuav tsum nplawm tej menyuam, tsis yog vim ntxub tiamsis yog vim hlub thiab xav kom menyuam loj hlob txaus nkaus. Timthawj Paulus kuj qhia hauv I Thexalaunikes 5:18 hais tias: Txawm yog nej raug kev txomnyem thiab tau zoo los nej yuav tsum ua Vajtswv tsaug. Vajtswv xav kom nej txhua tus uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia lawm ua tej no.

Tim peb, yuav tsum ua tsaug los ntawm Tswv Yexus lub npe. Txoj koobhmoov loj ntawm tus ntseeg yog tau txais kev cawmdim. Nyob hauv txojkev cawmdim ntawd, peb tsis yog tsuas tau txojsia ibtxhis xwb, peb tseem tau txais kev kaj siab, txaus siab puv ntoob thiab. Qhov uas tuav Tswv Yexus lub npe ua tsaug qhuab ntuas cov ntseeg nco ntsoov hais tias peb tabtom nyob hauv tus Tswv txhais tes. Thaum pom tus kheej ntsib kev nyuaj siab, cia li tuav Tswv Yexus lub npe ua Vajtswv tsaug, los ntawm Vaj Ntsujplig lub hwjchim yuav ua rau peb kaj siab thiab muaj kev cia siab tuaj.

Timthawj Paulus sau tsab ntawv no thaum nws tabtom raug kaw hauv tsev lojcuj. Tej zaum peb muaj coobleej tabtom ntsib tej kev nyuaj siab vim nyiaj txiag, vim mob nkeeg, vim lub cuabyig. Tiamsis, cia li tso siab rau tus Tswv, xam pom txog tej koobmoov uas tus Tswv pub thiab tawm lus ua Nws tsaug. Johnson Oatman txhawb peb lub zog suav tej koobhmoov uas tus Tswv pub. Nws sau zaj nkauj hais tias: “Thaum  cua daj cua dub ntsawj nroo ntws puag ncig koj, lossis thaum koj pom tias poob txhua yam tagnrho. Thov koj cia li suav tej koobhmoov Leej Txiv pub, Koj yuav zoo siab heev thaum pom koobhmoov ntws lug.”

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv uas yog Leej Txiv kev hlub, thov ua Koj tsaug vim tej koobhmoov uas Koj pub nyuam yaus. Thov qhia nyuam yaus paub ua Koj tsaug txhua lub tsamthawj vim nyuam yaus ntseeg hais tias Koj tswjkav nyuam yaus lub neej. Amees.

Peb puas tau suav tej koobhmoov tus Tswv pub thiab tawm lus ua tus Tswv tsaug lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yelemis 13

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBồi Linh Thanh Thiếu Niên Tỉnh Bình Phước
Bài tiếp theoBi Mni Kơ Aê Diê – 24/11/2022