Bi Mni Kơ Aê Diê – 24/11/2022

797

 

Klei Aê Diê Blŭ: Êphêsô 5:20

Êlan kliăng: “Kyua jih jang klei, brei diih bi mni nanao kơ Aê Diê Ama hlăm anăn Khua Yang drei, Yêsu Krist.” (Êphêsô 5:20)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si Khua ƀĭng kna Y‑Pôl mtô kơ klei bi mni? Ya ngă brei drei lač nanao Anăn Khua Yang Yêsu hlăm klei bi mni? Ya klei brei drei bi mlih leh hriăm klei hriăm kơ klei bi mni anei ?

Khua ƀĭng kna Y‑Pôl bi hriăm phung ƀuôn sang Aê Diê brei bi mni nanao kơ Aê Diê. Ñu jing Pô hrih jih jang mnơ̆ng leh anăn brei klei pap kơ drei, kyua anăn brei drei thâo mpŭ, bi mni leh anăn mă bruă kơ Khua Yang. Knuih hdĭp bi mni mâo tlâo mta.

Tal sa, bi mni kơ Khua Yang jing sa klei mưng ngă. Boh blŭ “jêñ jêñ” amâodah “nanao” mñă kơ klei bi mni Khua Yang amâo djŏ knŏng sa blư̆ hlăm sa thŭn, sa mlan, ƀiădah brei bi mni kơ Khua Yang grăp hruê, grăp mmông. Phung ƀuôn sang Aê Diê brei bi hriăm mjuăt knuih hdĭp bi mni kơ Aê Diê čiăng jing sa klei mưng ngă kơ drei dưi myơr klei bi mni kơ Aê Diê hlăm grăp mmông, hlăm djăp anôk.

Tal dua, bi mni kơ Khua Yang hlăm djăp boh klei. Klei bi mni amâo djŏ knŏng ngă sĭt drei tŭ jing, mdrŏng sah, suaih pral ôh, ƀiădah “hlăm djăp mta bruă”, amâo uêñ ôh kơ djăp boh klei, wăt tơdah tŭ jing amâodah amâo tŭ jing. Khua ƀĭng kna Y‑Pôl mñă klă “Aê Diê, jing Ama drei” kyua anăn Ñu khăp nanao leh anăn brei klei jăk hĭn, mâo ênoh yuôm hĭn kơ anak čô Ñu. Wăt tơdah mâo ya klei dleh dlan, klei truh hŏng phung drei, snăn klei anăn ăt dôk hlăm klei Khua Yang kiă kriê. Mâo mmông Ama ƀư̆ mkra phung anak amâo djŏ kyua bi êmut kơ anak ôh ƀiădah kyua khăp leh anăn čiăng kơ anak hriê kơ prŏng, kluôm ênŭm. Khua ƀĭng kna Y‑Pôl mtô hlăm hră I Têsalônik 5:18: “Bi mni bĕ kơ Aê Diê hlăm jih jang klei truh; kyuadah klei anăn jing klei Aê Diê čiăng diih ngă hlăm Krist Yêsu”.

Tal tlâo, brei bi mni kơ Anăn Khua Yang Yêsu. Klei jăk mơak prŏng hĭn phung đăo kơ Krist dưi mâo jing klei bi tui. Hlăm klei bi tui anăn, drei amâo djŏ knŏng mâo klei hdĭp lă lar ôh ƀiădah lŏ mâo klei êđăp ênang, jăk mơak kluôm ênŭm. Bi mni kơ Anăn Khua Yang Yêsu mñă kơ phung đăo kơ Ñu thâo săng nanao pô dôk hlăm kngan Khua Yang. Sĭt ƀuh pô lĕ hlăm sa klei dleh dlan, brei bi mni kơ Aê Diê hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, kyua klei dưi mơ̆ng Yang Mngăt Jăk, čiăng krơ̆ng ai tiê êđăp ênang leh anăn čang hmăng.

Khua ƀĭng kna Y‑Pôl čih hră hlăm boh klei arăng dôk krư̆ kđăl. Mâo lu mnuih hlăm phung drei ăt adôk tlă anăp hŏng klei dleh dlan kơ ngăn prăk, klei suaih pral, gŏ sang. Brei kjăp kơ đăo hlăm Khua Yang, thâo kơ klei jăk mơak Aê Diê brei leh anăn myơr kơ Ñu klei bi mni. Johnson Oatman Jr. mđĭ ai grăp čô drei brei yap klei jăk Khua Yang brei. Ñu čih: “Sĭt găn lu angĭn êbŭ riêng gah diih, amâodah ƀuh luč djăp mta klei hlăm klei hdĭp anei. Brei drei yap dŭm klei jăk Aê Diê brei; leh anăn drei srăng bi kngăr ƀuh klei jăk Aê Diê êbeh dlai nanao”.

Drei yap leh klei jăk Aê Diê brei kơ pô leh anăn myơr nanao kơ Khua Yang klei bi mni mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang jing Ama klei khăp, bi mni kơ Ih kơ klei jăk Ih brei kơ kâo. Akâo kơ Ih đru kâo thâo bi mni kơ Khua Yang hlăm djăp boh klei, grăp mmông, djăp anôk kyua đăo sĭt Ih kiă kriê nanao hlăm klei hdĭp kâo.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yêrêmi 13

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Vajtswv Tsaug – 24/11/2022 
Bài tiếp theoTạ Ơn Đức Chúa Trời – 24/11/2022