Ua Txhua Yam Vim Kev Hlub – 24/1/2022

785

 

I.Kauleethaus 16:12-14

Nqe cim: 

Txhua yam uas nej ua, nej yuav tsum sib hlub sib pab” (I.Kauleethaus 16:14).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Timthawj Paulus hais txog Apaulaus li cas?
  • Paulus ntuas cov ntseeg Yexus hauv lub nroog Kauleethaus dabtsi?
  • Paulus hais txog qhov chaw txawb thaum ua txhua yam yog dabtsi?
  • Peb twb ua qhov no li cas hauv peb lub neej lawm?

Nyob hauv feem xaus ntawm phau I.Kauleethaus, Timthawj Paulus hais txog ib tug neeg uas yog“peb tus kwvtij” ntawd yog Apaulaus, nws tsis yog Timthawj Paulus kwvtij xwb tiamsis yog tagnrho cov ntseeg hauv nroog Kauleethaus tus kwvtij thiab. Peb paub hais tias Apaulaus yog ib tug ntawm cov thawjcoj uas tau cov ntseeg hauv lub nroog Kauleethaus txhawb zog, thiaj ua rau muaj kev sib faib pab faib pawg (I.Kauleethaus 1:12), thiab dhau qhov ntawd qhia pom hais tias Apaulaus yog ib tug uas qhia cov ntseeg nyob hauv lub nroog ntawd. Qhov tseemceeb dua uas peb pom meej, yog kev sib faib ua pab ua pawg hauv Pawg ntseeg Kauleethaus tsis yog tawm ntawm cov thawj uas muaj kev hlub puv npo zoo li Apaulus lawv los. Apaulaus tsis ua kom tau cov ntseeg txhawb nws, tiamsis nws rau siab ntso ua tes haujlwm uas Vajtswv muab rau nws ua. Tej zaum yog vim ib yam dabtsi twg Apaulaus thiaj tsis tau xav rov mus hauv lub nroog Kauleethaus thaum ntawd, tiamsis los ntawm Timthawj Paulus tej lus hais txhawb zog, Apaulaus thiaj teb hais tias thaum nws khoom, nws yeej yuav mus xyuas lawv (nqe 12).

Txuas ntxiv, Timthawj Paulus ntuas cov ntseeg nyob hauv lub nroog Kauleethaus hais tias, Nej yuav tsum ceevfaj, muab siab rau ntseeg, ua siab tawv qhawv thiab cuab zog khov kho. Txhua yam uas nej ua, nej yuav tsum sib hlub sib pab (nqe 13-14). Paulus cia siab hais tias tom qab uas nyeem tas tsab ntawv no, cov ntseeg nyob hauv lub nroog Kauleethaus yuav pib kho tej teebmeem uas tabtom tshwmsim nyob hauv lawv mus rau qhov zoo, yog li ntawd nws thiaj ntuas kom lawv yuav tsum ceevfaj thiab muab siab rau ntseeg, ua siab tawv qhawv thaum ntsib teebmeem uas zoo li sib faib ua pab ua pawg, kev nkauj kev nraug… Yam tseemceeb dua ntais yog yuav tsum ua txhua yam los ntawm kev “sib hlub sib pab” (nqe 14) raws li tej uas Timthawj Paulus sau hauv I.Kauleethaus 13. Tswv Yexus kuj qhia txog kev qhuab ntuas los ntawm txojkev hlub kom lwm tus rov los ua peb kwvtij li qub (Mathais 18:15).

Nimno, nyob hauv peb cov tsevneeg ntseeg Tswv Yexus, tsis muaj ntau los twb muaj tsawg raug tej teebmeem zoo ib yam li Pawg ntseeg hauv Kauleethaus thaum ub, tiamsis tej zaum peb tseem zais twjywm ua tus tsis paub tej kev txhaum uas yus cov kwvtij ua, lossis peb hais hnyav dhau zoo li tsis muaj kev hlub ua rau cov kwvtij ua yuam kev. Timthawj Paulus cov lus tsis yog ntuas cov ntseeg hauv nroog Kauleethaus hnub thaud xwb, tiamsis tseem yog ntuas peb txhua tus nimno thiab. Vajtswv cov menyuam yuav tsum ceevfaj, sawv khov kho, ua siab tawv qhawv rau qhov Vajtswv pub kom peb muaj lub siab tawv (II.Timautes 1:7), thiab muab kev hlub los ua lub plag thaum daws txhua yam teebmeem kom muaj qab hau thiab ib leeg txhawb ib leeg hauv tus Tswv.

 

Peb puas muab txojkev hlub los ua lub plag thaum daws ib yam teebmeem twg?

 

Thov Vajtswv:

Tswv Yexus! Koj hlub nyuam yaus kawg nkaus. Thov Koj pab kom nyuam yaus txawj hlub lwm tus ib yam li Koj hlub nyuam yaus lawm. Amees.

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I.Xwmtxheej Vajntxwv 27

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcDiễn thơ sách Ru-tơ đoạn 4
Bài tiếp theoNgă Djăp Mta Bruă Kyua Klei Khăp – 24/1/2022