Ngă Djăp Mta Bruă Kyua Klei Khăp – 24/1/2022

1076

 

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Kôrantô 16:12-14

Êlan kliăng: “Jih jang klei diih ngă, ngă bĕ hŏng ai tiê khăp” (I Kôrantô 16:14).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač kơ Y‑Apôlôs? Ya klei ƀi mtô kơ phung đăo ti Kôranô? Ya tur knơ̆ng ñu mñă čiăng ngă djăp mta bruă? Si drei hlue ngă klei anei hlăm klei hdĭp?

Hlăm kdrêč knhal tuč hră I Kôrantô, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač kơ sa čô “adei drei” jing Y‑Apôlôs, amâo djŏ ayŏng adei hjăn Khua ƀĭng kna Y‑Pôl ôh ƀiădah kơ jih jang phung đăo ti Kôrantô. Drei thâo Y‑Apôlôs jing sa hlăm phung khua gĭt gai mâo đa đa phung đăo ti Kôrantô khăp, ngă truh kơ klei bi kah mbha êpul ti krah digơ̆ (I Kôrantô 1:12), leh anăn mơ̆ng anăn brei ƀuh Y‑Apôlôs ăt jing pô mâo ai tiê hlăm bruă mđĭ ai klei đăo kơ phung đăo tinei. Klei yuôm bhăn hĭn drei ƀuh klă leh anăn năng ai lŏ dơ̆ng bi mklă klei kah mbha hlăm Sang Aê Diê Kôrantô amâo hriê mơ̆ng phung khua gĭt gai bŏ hŏng klei khăp ôh. Y‑Apôlôs amâo mâo bi mmiă ôh klei nao ai plah wah phung đăo, ƀiădah ñu ăt sa ai tiê bi leh bruă Aê Diê jao amâo mâo anôk ƀuah ôh. Năng ai kyua mâo sa mta klei Y‑Apôlôs ka čiăng lŏ wĭt ôh ti Kôrantô hlăm gưl anei, ƀiădah mơ̆ng klei mđĭ ai, “gĭr mtrŭt” mơ̆ng Khua ƀĭng kna Y‑Pôl, ñu ƀuăn srăng lŏ wĭt nao čhưn hŏng digơ̆ hbĭl ñu wăn (êlan 12).

Leh anăn, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl mtă kơ phung đăo ti Kôrantô, “Dôk răng nanao. Dôk kjăp bĕ hlăm klei đăo. Brei diih jing jhŏng leh anăn ktang. Jih jang klei diih ngă, ngă bĕ hŏng ai tiê khăp.” (êlan 13‑14). Ñu đăo sĭt leh dlăng hră anei, phung đăo ti Kôrantô srăng lŏ ƀư̆ mkra dŭm bruă adôk mâo hlăm phung diñu, kyua anăn Khua ƀĭng kna Y‑Pôl mtă kơ diñu brei kjăp ai tiê leh anăn mdih, leh anăn brei bi êdah klei jhŏng čiăng tlă anăp hŏng dŭm klei mâo msĕ si kah mbha êpul, ngă knhông… Leh anăn klei yuôm bhăn hĭn jing brei hluê ngă djăp mta bruă hŏng klei bhiăn “ngă bĕ hŏng ai tiê khăp” (êlan 14) msĕ si klei Khua ƀĭng kna Y‑Pôl čih leh hlăm I Kôrantô 13. Khua Yang Yêsu ăt bi hriăm klei ƀuah mkra hŏng klei khăp đru drei lŏ wĭt jing ayŏng adei (Y‑Mathiơ 18:15).

Hruê anei, hlăm gŏ sang mâo klei đăo phung drei ƀiă amâodah lu ăt mâo boh klei msĕ si Sang Aê Diê Kôrantô hlăk đưm, ƀiădah lu blư̆ drei ăt khăng mpŭ ngă ngơi mang dŭm klei soh ayŏng adei pô ngă, amâodah mklăk wĭt drei bi kdơ̆ng jih ai tiê kƀah hĕ klei khăp ngă luč ayŏng adei. Klei Khua ƀĭng kna Y‑Pôl mtă amâo djŏ knŏng hjăn kơ phung đăo ti Kôrantô ôh ƀiădah kơ jih jang phung drei hruê anei hlăk êjai hruê knhal tuč giăm truh, brei grăp čô drei mdih, kjăp ktang, jhŏng kyua Aê Diê amâo brei kơ drei mngăt blao ôh (II Y‑Timôthê 1:7), leh anăn brei msir mgaih djăp mta bruă hlăm tur knơ̆ng klei khăp čiăng ba klei tŭ dưn leh anăn hdơ̆ng bi mđĭ ai hlăm Khua Yang.

Drei dưm tur knơ̆ng klei khăp êlâo hĭn mơ̆ sĭt mphŭn msir mgaih sa mta bruă?

Wah lač: Ơ Khua Yang Yêsu khăp hơiêng! Klei khăp Khua Yang kơ kâo prŏng êdi. Akâo kơ Ih đru kâo thâo hlue ngă klei khăp msĕ si Khua Yang khăp leh kơ kâo.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Klei Yăl Dliê 27

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Txhua Yam Vim Kev Hlub – 24/1/2022
Bài tiếp theoLàm Mọi Sự Vì Tình Yêu Thương – 24/1/2022