Ua Siab Ntev Tuav Ruaj Kev Ntseeg – 14/11/2023

1339

 

 

Henplais 10:32-39

Nqe cim:

“Nej tsis txhob poob siab, yog nej cia siab nej yeej yuav tau nqi zog ntau. Nej yuav tsum ua siab ntev, nej thiaj yuav ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab tau tej uas Vajtswv coglus tseg hais tias nws yuav muab rau nej” (Henplais 10:35-36).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vim licas tus sau tsab ntawv ntuas cov Pawg Ntseeg uas yog neeg Henplais yuav tsum ua siab ntev tuav ruaj kev ntseeg?

–       Nqi zog rau tus uas tuav ruaj kev ntseeg yog dabtsi?

–       Kev zeem paub Tswv Yexus yuav rov qab los sai sai pab peb licas rau kev tuav ruaj kev ntseeg?

Nco txog lub sijhawm thaum cov Pawg Ntseeg neeg Henplais nyuam qhuav los ntseeg, txawm yog ntsib ntau kev txomnyem, tiamsis lawv yeej tuav ruaj kev ntseeg, nimno tus sau tsab ntawv Henplais ntuas lawv “tsis txhob poob siab” thiab “yuav tsum ua siab ntev” (nqe 35-36). Ua siab ntev yog lub peevxwm tiv taus tej kev tsis zoo tabtom los raug, tuav ruaj tej yam yus muaj tsis tso tseg. Qhov uas tus sau tsab ntawv ntuas cov ntseeg Henplais ua siab ntev twb yog vim nws paub hais tias txojkev nrog tus Tswv mus tsis yog yoojyim. Nyob nrog cov neeg txhaum thiab tawmtsam tus ntoo khaublig, cov ntseeg twb ntsib, tabtom ntsib thiab tseem yuav ntsib ntau kev tsimtxom thiab kev txomnyem tsis sib thooj nyob ntawm nyias tus kheej, nyias qhov chaw. Tswv Yexus twb xub qhia txog tej no kom peb txhob poob siab thiab ua siab ntev nrog Nws mus hais tias: “Neeg ntiajteb yuav tsimtxom nej. Tiamsis nej yuav tsum ua siab tawv, rau qhov kuv twb kovyeej lub ntiajteb no lawm!” (Yauhas 16:33b).

Nrog rau lo lus qhuab ntuas tuav ruaj kev ntseeg, tus sau tsab ntawv Henplais kuj txhawb lawv zog hais tias, cov ntseeg “yuav tau nqi zog ntau”, “yuav ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab tau tej uas Vajtswv coglus”, thiab tau “dim peb lub txim” (nqe 35b, 36b, 39b). Thaum ntseeg Tswv Yexus, peb tau cawmdim lawm, uas yog dim ntawm kev txhaum lub hwjhim thiab dim ntawm lub txim rau kev txhaum. Tiamsis peb tsuas tau txais txojkev cawmdim txaus nkaus thaum peb tuav ruaj txojkev ntseeg mus txog hnub kawg thiab tau ntsib tus Cawmseej tim ntsej tim muag thaum Nws rov qab los.

Yog hais tias ua ntej ntawd, cov Pawg Ntseeg Henplais tau qhuab ntuas kom rov nco txog lawv txojkev ntseeg hnub thaud kom lawv ruaj siab ntseeg, ces nimno  lawv kuj tau nqua hu ntsia lawm tom hauv ntej los ntawm kev cia siab ntsoov hais tias: “Tshuav tsis ntev tus uas yuav los nws yuav los, thiab nws yuav tsis ncua sijhawm lawm” (nqe 37). Tus sau tsab ntawv Henplais xav txhawb cov uas tabtom tiv kev txomnyem vim kev ntseeg lub zog hais tias, tej kev txomnyem uas peb raug tsuas yog ib vuag xwb, tsis yog mus li thiab qhov uas peb ua siab ntev tiv yuav tsis nkim peb lub zog. Tswv Yexus yuav rov los sai sai thiab pub nqi zog rau cov uas ua siab ntev tuav ruaj kev ntseeg li Nws coglus lawm hais tias: “Saib maj, kuv yuav los sai sai no, thiab kuv yuav coj kuv tej nqe zog los pauj rau txhua tus raws li uas lawv tau ua lawd” (Tshwmsim 22:12).

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, Koj paub tej kev txomnyem, kev tsimtxom uas nyuam yaus tabtom raug thaum ua neej nyob hauv lub ntiajteb puv npo kev txhaum. Thov Koj pub koobhmoov, pub dag zog kom nyuam yaus ua siab ntev tuav kev ntseeg tos hnub Koj rov qab los. Tus Tswv, thov Koj los sai sai, nyuam yaus tabtom tos ntsoov Koj… Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Peb qhia tshwm kev ua siab ntev thiab tuav txojkev ntseeg licas thaum ntsib tej kev sim siab?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Timautes 5:3-25

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQuảng Nam: Hội Thánh Hiệp Đức – Niềm Vui Nhân Đôi
Bài tiếp theoGĭr Djă Pioh Klei Đăo – 14/11/2023