Ua Pab Neeg Dawbhuv – 18/8/2023

2156

 

 

2 Kevcai 23:1-8

Nqe cim:

“Kom hais rau cov Yixalayees hais tias, “Nej yuav tsum ua neeg dawbhuv, rau qhov kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, kuv yog tus dawbhuv” (Levis Kevcai 19:2).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Cov neeg zoo li cas thiab haivneeg twg raug txwv tsis muaj cai tau mus koom ua pab neeg uas Dawbhuv?

–  Vim li cas Vajtswv thiaj txwv li ntawd?

–  Cov Kevcai txwv no qhia pom txog Vajtswvv xav rhawv tsim ib pab neeg zoo li cas?

Qhib thawj hauv tshooj 23 yog tej kevcai uas tsis pub qee leej neeg, qee haivneeg mus koom ua “Vajtswv pab pawg tibneeg” lub homphiaj yog tswj kom tau zoo pab neeg ntawd rau hauv txoj kev pehawm Vajtswv. Lo lus “tus Tswv haivneeg” yog hais txog pab pawg neeg uas pehawm Vajtswv tsis yog hais rau ib haivneeg twg. Qhov uas qee leej lossis qee haiv neeg raug txwv tsis pub koom ua Vajtswv haiv neeg yog li no: Lawv cov ntawd tau nyob hauv lub tebchaws Yixalayees tiamsis tsis tau cai mus koom nrog Vajtswv pab pawg neeg pehawm thiab ua tej haujlwm ntawm txoj kev ntseeg. Qhov no qhia pom hais tias, tus uas tau mus koom nrog Vajtswv pab pawg neeg dawbhuv mas yog nws tau ib txoj cai tshwjxeeb, tsis yog txhua tus tibneeg tau li ntawd.

Muaj ob hom neeg raug txwv tsis tau los koom ua Vajtswv pab pawg neeg: Tim ib, yog cov txivneej uas luag muab sam lossis txiav chaw xis lawm (nqe 1). “Sam” yog cov Kana-as ib txoj kevcai phem qias uas ua hauv txoj kev pehawm lawv tej vajtswv. Tim ob, yog cov menyuam tsaub, “menyuam tsaub” yog tus menyuam uas yug los ntawm tej niam ntiav uas niaj hnub ua niam ntiav rau hauv tej tsev pe dab pe mlom, lossis tus pojniam uas deev txiv neej yug los thiab tus menyuam ntawd twb muab fij rau dab ua ntej lawm. Ob hom neeg no yog tim khawv rau tej kevcai phem qias ntawm sab ntsujplig thiab tes haujlwm ntawm sab nqaij tawv hauv txoj kev ntseeg pe dab pe mlom. Dua li ntawd, Vajtswv kuj txwv ob haivneeg uas yog Amoos thiab Mau-am tsis tau koom ua Vajtswv haiv neeg, vim lawv tsis muaj lub siab hlub tshua txog haivneeg Yixalayees thaum lawv muaj kev cheem tsum pab. Tiamsis haivneeg Edoos thiab haiv neeg Iziv, tos mus txog tiam tim peb ces lawv tau cai los koom ua Vajtswv pab pawg neeg. Qhov uas Vajtswv txwv li ntawd, ua tim khawv qhia rau haivneeg Yixlayees paub hais tias, Vajtswv yog tus dawbhuv kawg nkaus thiab txwv li ntawd kom thaiv tau Vajtswv haiv neeg dawbhuv tsis mus xyaum lwm haivneeg tej kabke uas phem qias ntawm kev pe mlom.

Los ntawm Tswv Yexus kev tuag hloov theej ntiajteb lub txim txhaum, txhua hom neeg, txhua haivneeg puavleej tau Vajtswv hu los rau hauv kev pehawm Vajtswv. Qhov ntawd yog koob hmoov uas Vajtswv pub dawb rau tibneeg uas tsis tsimnyog txais. Los ntawm zeem paub kev txhaum, lees txim, thiab txais yuav Tswv Yexus tau los ua Vajtswv haiv neeg. Vim li ntawd, thaum uas peb tau los koom nrog Vajtswv haiv neeg dawbhuv lawm, peb yuav tsum ua lub neej kom dawbhuv haum Vajtswv siab. Tswv Yexus tej lus qhia thiab timthawj Paulus tej lus puavleej hais txog tib txoj haukev uas yuav tav tau txhua tus yuam kev lawm, paub lees txim thiab tig rov los cuag Vajtswv (Mathais 18:15-17; Titus 3:8-11). Peb txhua tus yuav tsum ua neej muaj nqis rau txoj cai uas Vajtswv muab pub, vim peb yog pejxeem hauv Vajtswv haiv neeg uas dawbhuv nyob rau hauv lub ntiajteb no, kom ua tau cov ntsev las neeg ntiajteb thiab ua tau lub teeb ci rau lub ntiajteb uas tsaus ntuj nti pom kev.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, Tus uas hu nyuam yaus thiab pub txoj koob hmoov tshwj xeeb rau nyuam yaus tau los ua Koj menyuam. Thov qhia nyuam yaus paub ua lub neej zoo rau txoj cai  uas yog tus pejxeem ntawm Koj haiv neeg dawbhuv. Amees..

Peb puas saib txoj cai uas tau los ua Vajtswv haiv neeg muaj nqis lawm?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Tes Haujlwm 4:1-31.

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTiền Giang: Bồi Linh Chấp Sự – Trưởng Ban Ngành
Bài tiếp theoPhung Ƀuôn Sang Doh Jăk Aê Diê – 18/8/2013